New International Version

John 13

Jesus Washes His Disciples’ Feet

1It was just before the Passover Festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end.

The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God; so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples’ feet, drying them with the towel that was wrapped around him.

He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?”

Jesus replied, “You do not realize now what I am doing, but later you will understand.”

“No,” said Peter, “you shall never wash my feet.”

Jesus answered, “Unless I wash you, you have no part with me.”

“Then, Lord,” Simon Peter replied, “not just my feet but my hands and my head as well!”

10 Jesus answered, “Those who have had a bath need only to wash their feet; their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you.” 11 For he knew who was going to betray him, and that was why he said not every one was clean.

12 When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. “Do you understand what I have done for you?” he asked them. 13 “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. 14 Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet. 15 I have set you an example that you should do as I have done for you. 16 Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. 17 Now that you know these things, you will be blessed if you do them.

Jesus Predicts His Betrayal

18 “I am not referring to all of you; I know those I have chosen. But this is to fulfill this passage of Scripture: ‘He who shared my bread has turned[a] against me.’[b]

19 “I am telling you now before it happens, so that when it does happen you will believe that I am who I am. 20 Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.”

21 After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, “Very truly I tell you, one of you is going to betray me.”

22 His disciples stared at one another, at a loss to know which of them he meant. 23 One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. 24 Simon Peter motioned to this disciple and said, “Ask him which one he means.”

25 Leaning back against Jesus, he asked him, “Lord, who is it?”

26 Jesus answered, “It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish.” Then, dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. 27 As soon as Judas took the bread, Satan entered into him.

So Jesus told him, “What you are about to do, do quickly.” 28 But no one at the meal understood why Jesus said this to him. 29 Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival, or to give something to the poor. 30 As soon as Judas had taken the bread, he went out. And it was night.

Jesus Predicts Peter’s Denial

31 When he was gone, Jesus said, “Now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. 32 If God is glorified in him,[c] God will glorify the Son in himself, and will glorify him at once.

33 “My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now: Where I am going, you cannot come.

34 “A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. 35 By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”

36 Simon Peter asked him, “Lord, where are you going?”

Jesus replied, “Where I am going, you cannot follow now, but you will follow later.”

37 Peter asked, “Lord, why can’t I follow you now? I will lay down my life for you.”

38 Then Jesus answered, “Will you really lay down your life for me? Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me three times!

Footnotes

  1. John 13:18 Greek has lifted up his heel
  2. John 13:18 Psalm 41:9
  3. John 13:32 Many early manuscripts do not have If God is glorified in him.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Jána 13

1 V predvečer sviatkov Veľkej noci Ježiš vedel, že nastal čas, aby opustil tento svet a odišiel k Otcovi. Tak veľmi miloval tých, ktorí sa k nemu priznávali, že im prejavoval lásku až do konca.

Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi Iškariotskému, synovi Šimona, aby ho zradil, vstal Ježiš od stola,

a hoci si bol vedomý, že mu Otec dal neobmedzenú moc a že od Boha prišiel a k nemu sa teraz vracia,

odložil vrchný odev, vzal uterák a prepásal sa ním.

Potom nalial vodu do umývadla a začal učeníkom umývať a utierať zaprášené nohy.

Keď prišiel rad na Petra, ten sa začal brániť: Pane, ty mi predsa nebudeš umývať nohy!"

Ježiš mu odpovedal: Teraz nechápeš, prečo to robím, ale raz to pochopíš."

Nikdy nedovolím, aby si mi umýval nohy!" ďalej odporoval Peter.

Ale ak ťa neumyjem, nebudeš mať so mnou podiel!" odpovedal mu Ježiš.

Tak mi umy nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!" zvolal Peter.

10 Kto sa vykúpal, je celý čistý," odpovedal mu Ježiš. Stačí mu iba zmyť prach z nôh. Aj vy ste čistí, ale nie všetci!"

11 Ježiš totiž vedel, kto ho zradí. Preto povedal: Nie všetci sú čistí."

12 Keď umyl nohy poslednému, obliekol sa, vrátil sa k stolu a spýtal sa ich: Pochopili ste, prečo som to urobil?

13 Oslovujete ma Majstre a Pane. A je to správne. Naozaj som.

14 Ak som vám teda ja, váš Majster a Pán, umyl nohy, aj vy ste povinní takto si navzájom slúžiť.

15 Dal som vám príklad. Aj vy konajte podobne.

16 Pamätajte vždy na to, že sluha nie je väčší ako pán. A vyslanec nie je dôležitejší ako ten, čo ho vyslal.

17 Ak to viete, budete šťastní, keď tak budete konať.

18 To, čo som povedal, neplatí o vás všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil. Ale má sa naplniť výrok Písma: Ten, ktorý jedáva so mnou chlieb, podloží mi nohu.

19 Vravím vám to teraz, aby ste potom, keď sa to stane, uverili, že bola reč o mne.

20 A nezabudnite, že kto prijíma toho, koho pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý mňa poslal."

Jeden z vás ma zradí"

21 Po týchto slovách zovrela Ježiša úzkosť a smutne zopakoval: Áno, je to pravda, jeden z vás ma zradí."

22 Učeníci sa bezradne pozerali jeden na druhého a usilovali sa uhádnuť, na koho asi myslí.

23 Po Ježišovom boku, opretý o jeho hruď, sedel učeník, ktorého mal Ježiš veľmi rád.

24 Tomu dal Šimon Peter znamenie, aby sa spýtal, o kom to hovorí.

25 Naklonil sa teda bližšie k Ježišovi a spýtal sa ho: Pane, kto je to?"

26 Je to ten, pre ktorého namočím kúsok chleba a podám mu ho," povedal Ježiš. Namočil chlieb a podal ho Judášovi, synovi Šimona Iškariotského.

27 A hneď v tej chvíli vstúpil doňho satan. Ponáhľaj sa, Judáš! Urob rýchlo, čo mieniš urobiť!" pobádal ho Ježiš.

28 No nik za stolom nechápal, prečo mu to hovorí.

29 Keďže Judáš mal spoločnú pokladnicu, niektorí sa domnievali, že ho posiela nakúpiť potraviny na sviatky, alebo dať niečo chudobným.

30 Judáš si vzal chlieb a odišiel sám do noci.

Nové prikázanie lásky

31 Keď Judáš odišiel, povedal Ježiš: Teraz Boh ukáže, kto je Syn človeka, a tým sa zjaví aj Božia sláva.

32 Syn človeka oslávi Boha, a potom aj Boh oslávi Syna človeka. Stane sa to veľmi skoro.

33 Moji drahí, zostanem s vami už len veľmi krátko. Budete ma hľadať, ale márne. Ako som povedal Židom, takisto aj vám vravím: Tam, kam idem, nemôžete ísť so mnou.

34 No dávam vám nové prikázanie: Milujte sa navzájom, ako som vás ja miloval.

35 Podľa úprimnej lásky pozná svet, že ste naozaj moji učeníci."

36 Šimon Peter sa ho spýtal: Pane, kam to chceš ísť?"

Ježiš mu odpovedal: Tentoraz nemôžeš ísť so mnou, ale prídeš za mnou neskôr."

37 Ale prečo nemôžem ísť teraz s tebou?" nevzdával sa Peter. Veď som ochotný ísť s tebou aj na smrť."

38 Ísť so mnou aj na smrť?" spýtal sa Ježiš. Vravím ti, že ma tri razy zaprieš ešte skôr, ako ráno zakikiríka kohút."