James 5 – NIV & VCB

New International Version

James 5:1-20

Warning to Rich Oppressors

1Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. 2Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes. 3Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. 4Look! The wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. 5You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter.5:5 Or yourselves as in a day of feasting 6You have condemned and murdered the innocent one, who was not opposing you.

Patience in Suffering

7Be patient, then, brothers and sisters, until the Lord’s coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. 8You too, be patient and stand firm, because the Lord’s coming is near. 9Don’t grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The Judge is standing at the door!

10Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. 11As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job’s perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy.

12Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.

The Prayer of Faith

13Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. 14Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. 15And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. 16Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.

17Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for three and a half years. 18Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops.

19My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, 20remember this: Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins.

Vietnamese Contemporary Bible

Gia-cơ 5:1-20

Cảnh Cáo Người Giàu

1Này những người giàu có, bây giờ là lúc anh chị em phải khóc lóc, kêu than vì tai hoạ thảm khốc sắp đổ xuống trên anh chị em. 2Của cải anh chị em hư nát áo quần đẹp đẽ bị mối ăn tơi tả. 3Bạc vàng anh chị em bị mất giá, đó là một bằng chứng tố cáo anh chị em, thiêu hủy thể xác anh chị em như lửa. Anh chị em đã tích trữ tiền của trong những ngày cuối cùng. 4Hãy nghe tiếng kêu than của nông dân bị anh chị em bóc lột, tiếng kêu ấy đã thấu đến tai Chúa Toàn Năng.

5Anh chị em đã sống những chuỗi ngày hoan lạc xa hoa trên đất, đã nuôi mình mập béo giữa thời kỳ tàn sát. 6Anh chị em đã kết án và xử tử người công chính mà họ không chống cự.

Hãy Nhẫn Nại

7Về phần anh chị em là người đang trông đợi Chúa trở lại, hãy kiên nhẫn như người làm ruộng chờ đợi mùa lúa chín. 8Phải, anh chị em hãy nhẫn nại, vững lòng vì Chúa gần đến.

9Anh chị em đừng phàn nàn trách móc lẫn nhau, chính anh chị em cũng không thoát khỏi lỗi lầm đáng trách. Kìa, vị Thẩm Phán tối cao sắp bước vào tòa xét xử.

10Hãy noi gương các bậc tiên tri ngày xưa, kiên nhẫn chịu khổ nạn để truyền giảng lời Chúa. 11Chúng ta biết hiện nay họ hưởng phước lớn, vì đã trung thành với Chúa qua bao gian khổ. Anh chị em biết gương kiên nhẫn của Gióp, và cuối cùng Chúa ban phước cho ông, vì Ngài là Đấng nhân từ, thương xót.

Đừng Thề

12Thưa anh chị em, trong mọi trường hợp, đừng chỉ trời, đất hay bất cứ vật gì mà thề. Phải thì nói phải, không thì nói không, để anh chị em khỏi bị kết án.

Lời Cầu Nguyện Linh Nghiệm

13Giữa vòng anh chị em, có ai gặp hoạn nạn? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng? Hãy ca hát tôn vinh Chúa? 14Có ai đau yếu? Hãy mời các trưởng lão trong Hội Thánh đến nhân danh Chúa xức dầu cầu nguyện. 15Lời cầu nguyện do đức tin sẽ chữa lành người bệnh. Vì Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy, nếu người ấy có tội, Chúa sẽ tha thứ.

16Hãy nhận lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. 17Ê-li cũng chỉ là người như chúng ta, nhưng khi ông cầu xin khẩn thiết cho đừng mưa, thì trong ba năm rưỡi chẳng có mưa rơi xuống đất. 18Rồi ông cầu xin cho mưa trở lại, trời liền mưa và đất đai sinh hoa mầu.

Dìu Dắt Anh Chị Em Trở Lại

19Thưa anh chị em thân yêu, nếu có ai lầm lạc, rời xa Đức Chúa Trời, và có người dìu dắt trở về với Ngài, 20thì nên biết rằng dìu dắt người lầm lạc trở lại với Chúa là cứu một linh hồn khỏi chết, và giúp người ấy được tha thứ vô số tội lỗi.