New International Version

Isaiah 8

Isaiah and His Children as Signs

1The Lord said to me, “Take a large scroll and write on it with an ordinary pen: Maher-Shalal-Hash-Baz.”[a] So I called in Uriah the priest and Zechariah son of Jeberekiah as reliable witnesses for me. Then I made love to the prophetess, and she conceived and gave birth to a son. And the Lord said to me, “Name him Maher-Shalal-Hash-Baz. For before the boy knows how to say ‘My father’ or ‘My mother,’ the wealth of Damascus and the plunder of Samaria will be carried off by the king of Assyria.”

The Lord spoke to me again:

“Because this people has rejected
    the gently flowing waters of Shiloah
and rejoices over Rezin
    and the son of Remaliah,
therefore the Lord is about to bring against them
    the mighty floodwaters of the Euphrates—
    the king of Assyria with all his pomp.
It will overflow all its channels,
    run over all its banks
and sweep on into Judah, swirling over it,
    passing through it and reaching up to the neck.
Its outspread wings will cover the breadth of your land,
    Immanuel[b]!”

Raise the war cry,[c] you nations, and be shattered!
    Listen, all you distant lands.
Prepare for battle, and be shattered!
    Prepare for battle, and be shattered!
10 Devise your strategy, but it will be thwarted;
    propose your plan, but it will not stand,
    for God is with us.[d]

11 This is what the Lord says to me with his strong hand upon me, warning me not to follow the way of this people:

12 “Do not call conspiracy
    everything this people calls a conspiracy;
do not fear what they fear,
    and do not dread it.
13 The Lord Almighty is the one you are to regard as holy,
    he is the one you are to fear,
    he is the one you are to dread.
14 He will be a holy place;
    for both Israel and Judah he will be
a stone that causes people to stumble
    and a rock that makes them fall.
And for the people of Jerusalem he will be
    a trap and a snare.
15 Many of them will stumble;
    they will fall and be broken,
    they will be snared and captured.”

16 Bind up this testimony of warning
    and seal up God’s instruction among my disciples.
17 I will wait for the Lord,
    who is hiding his face from the descendants of Jacob.
I will put my trust in him.

18 Here am I, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty, who dwells on Mount Zion.

The Darkness Turns to Light

19 When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? 20 Consult God’s instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. 21 Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. 22 Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness.

Footnotes

 1. Isaiah 8:1 Maher-Shalal-Hash-Baz means quick to the plunder, swift to the spoil; also in verse 3.
 2. Isaiah 8:8 Immanuel means God with us.
 3. Isaiah 8:9 Or Do your worst
 4. Isaiah 8:10 Hebrew Immanuel

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 8

Semnul lui Maher-şalal-haş-baz

1Domnul mi-a zis: „Ia o placă mare şi scrie pe ea cu un stilet obişnuit[a]: «Maher-şalal-haş-baz[b]». Iar ca martori vrednici de încredere îi voi chema pe preotul Urie şi pe Zaharia, fiul lui Ieberechia.“

M-am apropiat apoi de profetesă; ea a a rămas însărcinată şi a născut un fiu. Domnul mi-a zis: „Pune-i numele Maher-şalal-haş-baz. Înainte să ştie copilul să zică: «Tatăl meu!» şi «Mama mea!», bogăţia Damascului şi prada din Samaria vor fi luate de împăratul Asiriei.“

Domnul mi-a vorbit din nou astfel:

„Pentru că poporul acesta a refuzat
    apele din Şiloah[c] care curg lin,
şi s-a bucurat
    de[d] Reţin şi de fiul lui Remalia,
de aceea Stăpânul va ridica împotriva ta
    apele mari şi puternice ale râului[e],
        adică pe împăratul Asiriei şi toată gloria sa.
El se va ridica deasupra albiei
    şi se va revărsa peste maluri!
Va năvăli în Iuda ca un puhoi
    şi, curgând peste, le va ajunge până la gât!
Aripile sale întinse
    vor acoperi întinderea ţării tale, Emanuele[f]!“
„Faceţi rău, popoare, cât voiţi,
    căci tot veţi fi zdrobite!
Luaţi aminte voi, toate ţările îndepărtate!
    Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobite!
        Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobite!
10 Faceţi planuri cât voiţi, căci tot vor fi zădărnicite!
    Luaţi hotărâri cât voiţi, căci nu vor rămâne în picioare,
        pentru că Dumnezeu este cu noi[g]!“

Israel să se teamă de Domnul

11 Domnul mi-a vorbit în timp ce mâna Sa puternică era asupra mea şi m-a avertizat să nu umblu pe calea acestui popor. El a zis:

12 „Nu numiţi uneltire
    tot ceea ce poporul acesta numeşte uneltire!
Nu vă temeţi de ce se teme el
    şi nu vă înspăimântaţi!
13 Ci pe Domnul Oştirilor să-L priviţi ca sfânt;
    El este Cel de Care să vă temeţi şi de El trebuie să vă înspăimântaţi.
14         El va fi un Lăcaş,
însă pentru cele două Case ale lui Israel
    va fi o piatră de poticnire
        şi o stâncă de cădere;
va fi un laţ şi o cursă
    pentru locuitorii Ierusalimului.
15 Mulţi dintre ei se vor împiedica,
    vor cădea şi vor fi sfărâmaţi,
        vor fi prinşi în laţ şi capturaţi.“

16 „Leagă această mărturie,
    şi pecetluieşte această învăţătură între ucenicii Mei!
17 Voi nădăjdui în Domnul,
    Care Îşi ascunde faţa de Casa lui Iacov,
        şi îmi voi pune încrederea în El!
18 Iată-mă, eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul!
    Suntem semne şi prevestiri în Israel
        de la Domnul Oştirilor, Care locuieşte pe muntele Sion.

19 Dacă vă vor zice să întrebaţi pe cei ce cheamă duhurile morţilor şi pe descântători, pe cei care îngaimă şi bolborosesc, să răspundeţi: «Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? De ce să întrebe pe cei morţi şi nu pe cei vii? 20 La învăţătură şi la mărturie!» Dacă ei nu vor vorbi aşa, nu vor vedea lumina zorilor.

21 Necăjiţi şi flămânzi
    vor pribegi prin ţară,
iar când le va fi foame
    se vor mânia şi, uitându-se în sus,
        vor blestema pe regele lor şi pe Dumnezeul lor.
22 Apoi se vor uita spre pământ
    şi vor vedea numai necaz, întuneric şi negură înspăimântătoare

şi vor fi izgoniţi în întuneric.

Footnotes

 1. Isaia 8:1 Sau: cu litere obişnuite
 2. Isaia 8:1 Maher-şalal-haş-baz înseamnă Grăbeşte-te să jefuieşti, aruncă-te asupra prăzii; şi în v. 3
 3. Isaia 8:6 Numele unui izvor care alimenta cu apă Ierusalimul
 4. Isaia 8:6 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: a tremurat înaintea lui
 5. Isaia 8:7 Eufrat
 6. Isaia 8:8 Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi
 7. Isaia 8:10 Ebr.: Emanuel