New International Version

Isaiah 8

Isaiah and His Children as Signs

1The Lord said to me, “Take a large scroll and write on it with an ordinary pen: Maher-Shalal-Hash-Baz.”[a] So I called in Uriah the priest and Zechariah son of Jeberekiah as reliable witnesses for me. Then I made love to the prophetess, and she conceived and gave birth to a son. And the Lord said to me, “Name him Maher-Shalal-Hash-Baz. For before the boy knows how to say ‘My father’ or ‘My mother,’ the wealth of Damascus and the plunder of Samaria will be carried off by the king of Assyria.”

The Lord spoke to me again:

“Because this people has rejected
    the gently flowing waters of Shiloah
and rejoices over Rezin
    and the son of Remaliah,
therefore the Lord is about to bring against them
    the mighty floodwaters of the Euphrates—
    the king of Assyria with all his pomp.
It will overflow all its channels,
    run over all its banks
and sweep on into Judah, swirling over it,
    passing through it and reaching up to the neck.
Its outspread wings will cover the breadth of your land,
    Immanuel[b]!”

Raise the war cry,[c] you nations, and be shattered!
    Listen, all you distant lands.
Prepare for battle, and be shattered!
    Prepare for battle, and be shattered!
10 Devise your strategy, but it will be thwarted;
    propose your plan, but it will not stand,
    for God is with us.[d]

11 This is what the Lord says to me with his strong hand upon me, warning me not to follow the way of this people:

12 “Do not call conspiracy
    everything this people calls a conspiracy;
do not fear what they fear,
    and do not dread it.
13 The Lord Almighty is the one you are to regard as holy,
    he is the one you are to fear,
    he is the one you are to dread.
14 He will be a holy place;
    for both Israel and Judah he will be
a stone that causes people to stumble
    and a rock that makes them fall.
And for the people of Jerusalem he will be
    a trap and a snare.
15 Many of them will stumble;
    they will fall and be broken,
    they will be snared and captured.”

16 Bind up this testimony of warning
    and seal up God’s instruction among my disciples.
17 I will wait for the Lord,
    who is hiding his face from the descendants of Jacob.
I will put my trust in him.

18 Here am I, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty, who dwells on Mount Zion.

The Darkness Turns to Light

19 When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? 20 Consult God’s instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. 21 Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. 22 Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness.

Footnotes

  1. Isaiah 8:1 Maher-Shalal-Hash-Baz means quick to the plunder, swift to the spoil; also in verse 3.
  2. Isaiah 8:8 Immanuel means God with us.
  3. Isaiah 8:9 Or Do your worst
  4. Isaiah 8:10 Hebrew Immanuel

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 8

Natawo ang Isa ka Bata nga Lalaki ni Isaias

1Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Magkuha ka sang isa ka malapad nga sululatan, kag isulat ini nga mga pulong nga mabasahan: ‘Maher Shalal Hash Baz.’[a] Dayon nagkuha ako sang duha ka masaligan nga saksi nga magtestigo nga ginsulat ko ini. Sila amo si Uria nga pari kag si Zacarias nga anak ni Jeberekia.”

Karon, naghulid ako sa akon asawa nga propeta, kag nagbusong siya kag nagbata sing lalaki. Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Ngalani ang bata nga Maher Shalal Hash Baz. Antes makahibalo ang bata magtawag ‘tatay’ ukon ‘nanay,’ ang manggad sang Damascus kag ang mga ginpang-agaw sang Samaria pagakuhaon sang hari sang Asiria.”

Nagsiling pa gid liwat ang Ginoo sa akon, “Tungod kay ginsikway sang sini nga katawhan ang tubig sang Shiloa nga nagailig sing mahinay,[b] kag nagakalipay sila sa pagpakigdampig kay Haring Rezin kag kay Haring Peka, ipasalakay ko sila sa hari sang Asiria kag sa iya mga soldado nga pareho sa baha sang Suba sang Eufrates nga nagapalanglapaw sa iya mga pangpang. Magahagunos sila sa Juda pareho sa baha nga ang tubig nagataas hasta sa liog kag nagatabon sa bug-os nga duta.”

Pero sa gihapon ang Dios kaupod namon![c] Kamo nga mga nasyon, bisan magtipon man kamo, maglalapta gihapon kamo. Pamati kamo nga ara sa mga malayo! Bisan maghanda pa kamo sa pagpakig-away, mapierdi gihapon kamo. 10 Kon ano man ang inyo ginaplano kontra sa amon, indi ini mangin madinalag-on, tungod kay ang Dios kaupod namon.[d]

Panawagan sa Pagsalig sa Dios

11 Ginpaandaman gid ako sang Ginoo nga indi ako magsunod sa pagginawi sang akon mga kasimanwa. Nagsiling pa gid siya, 12 “Indi pagpatihi ang ginasiling nila nga mga traidor kamo.[e] Indi kamo magkahadlok sa ila ginakahadlukan, kag indi kamo magpakulba. 13 Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, dapat kilalahon ninyo nga balaan. Ako ang dapat ninyo kahadlukan. 14 Ako ang inyo mangin dalangpan. Pero para sa Israel kag Juda, pareho ako sa bato nga nagapasandad kag nagapadasma sa ila, kag para sa katawhan sang Jerusalem, pareho ako sa siod. 15 Madamo sa ila ang masandad, matumba, kag malaglag. Masiod sila kag madakpan.”

16 Kamo nga akon mga sumulunod, tipigi ninyo ang akon mga pagpanudlo. 17 Magalaom ako sa Ginoo bisan pa nga nagtalikod siya sa mga kaliwat ni Jacob. Magasalig gid ako sa iya. 18 Ari ako kag ang akon mga anak nga ginhatag sang Ginoo sa akon. Mga tanda kami para sa Israel[f] halin sa Ginoo nga Makagagahom nga nagaestar sa Bukid sang Zion. 19 Kon may magsiling sa inyo nga magpangayo kamo sang mensahi halin sa mga patay paagi sa mga babaylan kag espiritista, indi ninyo paghimuon. Magpamangkot kamo sa inyo Dios. Ina sila nagakutib-kutib lang sang ila baba. Kag ngaa mamangkot kamo sa mga patay para sa mga buhi? 20 Dapat ang kasuguan kag pagpanudlo sang Ginoo amo ang inyo pamatian. Kon may mga tawo nga maghambal sang mga butang nga kontra sa mga ginatudlo sang Ginoo, ina nga mga tawo wala nasanagan ang ila hunahuna.

21 Magalakat sila nga ginabudlayan kag gutom. Kag tungod sa ila kagutom, mangakig sila kag pakamalauton nila ang ila hari kag ang ila Dios. Magtangla man sila sa langit 22 ukon magtan-aw sa duta, wala sila sing may makita kundi kalisod kag kadulom. Kag didto sila dal-on sa makahaladlok nga kadulom.

Footnotes

  1. 8:1 Maher Shalal Hash Baz: buot silingon, abtik-kuha, dasig-agaw. Amo man sa bersikulo 3.
  2. 8:6 ang tubig sang Shiloa nga nagailig sing mahinay: Siguro ang buot silingon sini amo ang proteksyon sang Dios.
  3. 8:8 ang Dios kaupod namon: sa Hebreo, Emmanuel.
  4. 8:10 ang Dios kaupod namon: sa Hebreo, Emmanuel.
  5. 8:12 Indi pagpatihi ang ginasiling nila nga mga traidor kamo tungod nga indi kamo gusto nga magpakigdampig ang Juda sa Asiria.
  6. 8:18 Mga tanda kami para sa Israel: Ang buot silingon, may kahulugan ang ila mga ngalan para sa Israel.