New International Version

Isaiah 61:1-11

The Year of the Lord’s Favor

1The Spirit of the Sovereign Lord is on me,

because the Lord has anointed me

to proclaim good news to the poor.

He has sent me to bind up the brokenhearted,

to proclaim freedom for the captives

and release from darkness for the prisoners,61:1 Hebrew; Septuagint the blind

2to proclaim the year of the Lord’s favor

and the day of vengeance of our God,

to comfort all who mourn,

3and provide for those who grieve in Zion—

to bestow on them a crown of beauty

instead of ashes,

the oil of joy

instead of mourning,

and a garment of praise

instead of a spirit of despair.

They will be called oaks of righteousness,

a planting of the Lord

for the display of his splendor.

4They will rebuild the ancient ruins

and restore the places long devastated;

they will renew the ruined cities

that have been devastated for generations.

5Strangers will shepherd your flocks;

foreigners will work your fields and vineyards.

6And you will be called priests of the Lord,

you will be named ministers of our God.

You will feed on the wealth of nations,

and in their riches you will boast.

7Instead of your shame

you will receive a double portion,

and instead of disgrace

you will rejoice in your inheritance.

And so you will inherit a double portion in your land,

and everlasting joy will be yours.

8“For I, the Lord, love justice;

I hate robbery and wrongdoing.

In my faithfulness I will reward my people

and make an everlasting covenant with them.

9Their descendants will be known among the nations

and their offspring among the peoples.

All who see them will acknowledge

that they are a people the Lord has blessed.”

10I delight greatly in the Lord;

my soul rejoices in my God.

For he has clothed me with garments of salvation

and arrayed me in a robe of his righteousness,

as a bridegroom adorns his head like a priest,

and as a bride adorns herself with her jewels.

11For as the soil makes the sprout come up

and a garden causes seeds to grow,

so the Sovereign Lord will make righteousness

and praise spring up before all nations.

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 61:1-11

Luwason sa Ginoo ang Iyang Katawhan

1Ang Espiritu sa Ginoong Dios ania kanako. Kay gipili niya ako nga mowali sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron sa paglipay sa mga nagmasulob-on ug sa pagmantala ngadto sa mga binihag nga may kagawasan na sila. 2-3Gipadala usab niya ako aron sa pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan, ug silotan ang ilang mga kaaway. Gipadala usab niya ako aron sa paglipay sa mga nagsubo sa Jerusalem,61:2-3 Jerusalem: sa Hebreo, Zion. aron imbis nga abo ang ibutang nila sa ilang ulo sa pagpaila nga nagsubo sila, korona nga bulak ang ilang ibutang, ug haplasan nilag lana ang ilang ulo sa pagpaila nga malipayon sila. Imbes nga maguol, magadayeg sila. Mahisama sila sa lig-on nga kahoyng terebinto (tugas) nga gitanom sa Ginoo. Tawgon silang mga matarong alang sa kadungganan sa Ginoo. 4Pabarogon nila pag-usab ang ilang mga siyudad nga dugay nang nangaguba. 5Mga katawhan sa Dios, moalagad kaninyo ang mga langyaw. Bantayan nila ang inyong mga kahayopan, ug motrabaho sila sa inyong mga kaumahan ug mga ubasan. 6Tawgon kamong mga pari sa Ginoo, mga alagad sa atong Dios. Busgon kamo sa bahandi sa mga kanasoran, ug ipasigarbo ninyo kini. 7Imbes nga maulawan kamo, madoble pa hinuon ang panalangin nga inyong madawat gikan sa inyong yuta, ug malipay gayod kamo sa inyong madawat. Ang inyong kalipay magapadayon hangtod sa hangtod.

8“Kay ako, ang Ginoo, mahigugmaon sa hustisya. Gikapungtan ko ang pagpangawat ug ang uban pang kadaotan. Tungod sa akong pagkamatinumanon, hatagan kog ganti ang akong katawhan, ug maghimo akog walay kataposan nga kasabotan uban kanila. 9Ang ilang mga kaliwat mahimong inila sa mga kanasoran. Ang tanang makakita kanila moila nga sila katawhan nga akong gipanalanginan.”

10Malipayon gayod ako sa Ginoo nga akong Dios, kay sama ra nga gipabistihan niya ako sa kaluwasan ug kadaogan.61:10 kadaogan: o, pagkamatarong. Sama ako sa pamanhonon nga may matahom nga turban, ug pangasaw-onon nga nagsul-ob ug mga alahas. 11Kay ingon nga ang yuta nagapatubo ug binhi, ang Ginoong Dios nagapatunhay usab sa pagkamatarong, ug dayegon siya sa tanang mga nasod.