New International Version

Isaiah 59

Sin, Confession and Redemption

1Surely the arm of the Lord is not too short to save,
    nor his ear too dull to hear.
But your iniquities have separated
    you from your God;
your sins have hidden his face from you,
    so that he will not hear.
For your hands are stained with blood,
    your fingers with guilt.
Your lips have spoken falsely,
    and your tongue mutters wicked things.
No one calls for justice;
    no one pleads a case with integrity.
They rely on empty arguments, they utter lies;
    they conceive trouble and give birth to evil.
They hatch the eggs of vipers
    and spin a spider’s web.
Whoever eats their eggs will die,
    and when one is broken, an adder is hatched.
Their cobwebs are useless for clothing;
    they cannot cover themselves with what they make.
Their deeds are evil deeds,
    and acts of violence are in their hands.
Their feet rush into sin;
    they are swift to shed innocent blood.
They pursue evil schemes;
    acts of violence mark their ways.
The way of peace they do not know;
    there is no justice in their paths.
They have turned them into crooked roads;
    no one who walks along them will know peace.

So justice is far from us,
    and righteousness does not reach us.
We look for light, but all is darkness;
    for brightness, but we walk in deep shadows.
10 Like the blind we grope along the wall,
    feeling our way like people without eyes.
At midday we stumble as if it were twilight;
    among the strong, we are like the dead.
11 We all growl like bears;
    we moan mournfully like doves.
We look for justice, but find none;
    for deliverance, but it is far away.

12 For our offenses are many in your sight,
    and our sins testify against us.
Our offenses are ever with us,
    and we acknowledge our iniquities:
13 rebellion and treachery against the Lord,
    turning our backs on our God,
inciting revolt and oppression,
    uttering lies our hearts have conceived.
14 So justice is driven back,
    and righteousness stands at a distance;
truth has stumbled in the streets,
    honesty cannot enter.
15 Truth is nowhere to be found,
    and whoever shuns evil becomes a prey.

The Lord looked and was displeased
    that there was no justice.
16 He saw that there was no one,
    he was appalled that there was no one to intervene;
so his own arm achieved salvation for him,
    and his own righteousness sustained him.
17 He put on righteousness as his breastplate,
    and the helmet of salvation on his head;
he put on the garments of vengeance
    and wrapped himself in zeal as in a cloak.
18 According to what they have done,
    so will he repay
wrath to his enemies
    and retribution to his foes;
    he will repay the islands their due.
19 From the west, people will fear the name of the Lord,
    and from the rising of the sun, they will revere his glory.
For he will come like a pent-up flood
    that the breath of the Lord drives along.[a]

20 “The Redeemer will come to Zion,
    to those in Jacob who repent of their sins,”
declares the Lord.

21 “As for me, this is my covenant with them,” says the Lord. “My Spirit, who is on you, will not depart from you, and my words that I have put in your mouth will always be on your lips, on the lips of your children and on the lips of their descendants—from this time on and forever,” says the Lord.

Footnotes

  1. Isaiah 59:19 Or When enemies come in like a flood, / the Spirit of the Lord will put them to flight

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 59

Păcat, căinţă şi mântuire

1Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă să mântuiască,
    nici urechea Lui prea surdă ca să audă,
ci nedreptăţile voastre v-au separat
    de Dumnezeul vostru
şi păcatele voastre I-au ascuns faţa de voi,
    astfel că nu vă aude.
Căci mâinile vă sunt mânjite cu sânge
    şi degetele cu nedreptate;
buzele voastre spun minciuni
    iar limba voastră murmură nelegiuiri.
Nimeni nu cheamă la dreptate,
    nici unul nu-şi susţine cauza cu sinceritate,
ci se bazează pe vorbe goale şi spun minciuni,
    zămislesc necaz şi dau naştere la rău.
Clocesc ouă de vipere
    şi ţes pânză de păianjen.
Oricine le mănâncă ouăle moare,
    iar dacă vreunul este spart, iese o viperă.
Pânzele lor nu pot sluji ca îmbrăcăminte
    şi ei nu se pot acoperi cu ceea ce au făcut.
Faptele lor sunt nişte fapte nedrepte

şi numai acte de violenţă se află în mâinile lor.

Picioarele lor aleargă spre rău
    şi se grăbesc să verse sânge nevinovat;
gândurile lor sunt gânduri de răutate,
    iar pe căile lor se află prăpădul şi nenorocirea.
Ei nu cunosc calea păcii
    şi dreptatea nu se află pe potecile lor.
Au strâmbat cărările pe care păşesc,
    astfel că nimeni care umblă pe ele nu cunoaşte pacea.

De aceea judecata dreaptă se află departe de noi
    şi dreptatea nu ajunge până la noi.
Căutăm lumina, dar nu este decât întuneric;
    căutăm strălucirea, dar umblăm în beznă.
10 Bâjbâim ca nişte orbi de-a lungul unui zid,
    bâjbâim ca nişte oameni fără vedere;
ne împiedicăm la amiază ca pe-nserate
    şi între cei puternici suntem ca nişte morţi.
11 Mormăim cu toţii ca nişte urşi
    şi ne jelim trişti ca nişte porumbei.
Căutăm dreptatea, dar aceasta nu există,
    căutăm mântuirea, dar aceasta este departe de noi.

12 Căci răzvrătirile noastre sunt multe înaintea Ta
    şi păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră.
Ne purtăm răzvrătirile cu noi
    şi ne cunoaştem nelegiuirile:
13 răzvrătire şi înşelăciune împotriva Domnului,
    spatele întors către Dumnezeul nostru,
instigare la asuprire şi revoltă,
    plănuire de cuvinte mincinoase
        şi rostirea lor din inimă.
14 Astfel, justiţia este îndepărtată
    şi dreptatea stă la distanţă,
căci adevărul se împiedică în piaţă
    şi onestitatea nu poate intra.
15 Adevărul nu este de găsit
    şi oricine se abţine de la rău devine o victimă.

Domnul a văzut şi nu I-a plăcut
    că nu mai era dreptate.
16 El a văzut că nu era nimeni,
    a fost uimit că nu era nimeni care să intervină,
aşa că braţul Său I-a adus mântuire
    şi dreptatea Sa L-a sprijinit.
17 S-a îmbrăcat cu dreptatea precum cu o platoşă
    şi Şi-a pus pe cap coiful mântuirii;
s-a îmbrăcat cu hainele răzbunării
    şi s-a înfăşurat cu râvna precum cu o mantie.
18 Va răsplăti fiecăruia după faptele lui:
duşmanilor Săi le va da mânie
    şi vrăjmaşilor Săi – răsplata cuvenită.
        Le va da ţinuturilor de lângă mare răsplata cuvenită.
19 Aşa că, cei din apus se vor teme de Numele Domnului
    şi cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de slava Lui,
căci El va veni ca un râu vijelios,
    condus de Duhul[a] Domnului.[b]

20 «Răscumpărătorul va veni în Sion,
    la cei din Iacov, care se întorc de la nelegiuire,
        zice Domnul.

21 Cât despre Mine, acesta este legământul Meu cu ei, zice Domnul: Duhul Meu, Care este peste tine şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai îndepărta din gura ta, din gura copiilor tăi sau din gura urmaşilor copiilor tăi, zice Domnul, de acum şi pentru totdeauna.»

Footnotes

  1. Isaia 59:19 Sau: vântul
  2. Isaia 59:19 Sau: Lui. / Când vrăjmaşul va veni ca un potop, / Duhul Domnului îl va pune pe fugă.