New International Version

Isaiah 55:1-13

Invitation to the Thirsty

1“Come, all you who are thirsty,

come to the waters;

and you who have no money,

come, buy and eat!

Come, buy wine and milk

without money and without cost.

2Why spend money on what is not bread,

and your labor on what does not satisfy?

Listen, listen to me, and eat what is good,

and you will delight in the richest of fare.

3Give ear and come to me;

listen, that you may live.

I will make an everlasting covenant with you,

my faithful love promised to David.

4See, I have made him a witness to the peoples,

a ruler and commander of the peoples.

5Surely you will summon nations you know not,

and nations you do not know will come running to you,

because of the Lord your God,

the Holy One of Israel,

for he has endowed you with splendor.”

6Seek the Lord while he may be found;

call on him while he is near.

7Let the wicked forsake their ways

and the unrighteous their thoughts.

Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them,

and to our God, for he will freely pardon.

8“For my thoughts are not your thoughts,

neither are your ways my ways,”

declares the Lord.

9“As the heavens are higher than the earth,

so are my ways higher than your ways

and my thoughts than your thoughts.

10As the rain and the snow

come down from heaven,

and do not return to it

without watering the earth

and making it bud and flourish,

so that it yields seed for the sower and bread for the eater,

11so is my word that goes out from my mouth:

It will not return to me empty,

but will accomplish what I desire

and achieve the purpose for which I sent it.

12You will go out in joy

and be led forth in peace;

the mountains and hills

will burst into song before you,

and all the trees of the field

will clap their hands.

13Instead of the thornbush will grow the juniper,

and instead of briers the myrtle will grow.

This will be for the Lord’s renown,

for an everlasting sign,

that will endure forever.”

Tagalog Contemporary Bible

Isaias 55:1-13

Ang Habag ng Dios

1Sinabi ng Panginoon, “Lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw, narito ang tubig! Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain! Halikayo, kumuha kayo ng inumin at gatas ng walang bayad! 2Bakit ninyo ginugugol ang inyong mga salapi sa mga bagay na hindi makakain? Bakit nʼyo inuubos ang mga sweldo ninyo sa mga bagay na hindi makakapagpabusog sa inyo? Makinig kayo sa akin at makakakain kayo ng mga masasarap na pagkain, at talagang mabubusog kayo. 3Lumapit kayo sa akin at makinig para mabuhay kayo. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa inyo. Ipapadama ko sa inyo ang pag-ibig koʼt awa na ipinangako ko kay David. 4Ginawa ko siyang tagapamahala ng mga bansa, at sa pamamagitan niyaʼy ipinakita ko ang aking kapangyarihan sa kanila. 5Tatawagin ninyo ang mga bansang hindi ninyo kasama, at magmamadali silang lalapit sa inyo, dahil ako, ang Panginoon na inyong Dios, ang Banal na Dios ng Israel, ang nagbigay sa inyo ng karangalan.”

6Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. 7Talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Magbalik-loob na sila sa Panginoon na ating Dios, dahil kaaawaan at patatawarin niya sila.

8Sinabi ng Panginoon, “Ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. 9Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. 10Ang ulan at nyebe ay mula sa itaas, at hindi bumabalik doon hanggaʼt hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. 11Ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isasakatuparan nito ang aking ninanais, at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala.

12Mga Israelita, aalis kayo nang masaya sa Babilonia at papatnubayan kayo ng Dios. Ang mga bundok at mga burol ay parang mga taong aawit sa tuwa. At ang lahat ng mga puno ay parang mga taong magpapalakpakan. 13Tutubo na ang mga puno ng sipres at mirto sa dating tinutubuan ng mga halamang may tinik. Ang mga pangyayaring itoʼy magbibigay ng karangalan sa akin. Magiging tanda ito magpakailanman ng aking kapangyarihan.”