New International Version

Isaiah 48:1-22

Stubborn Israel

1“Listen to this, you descendants of Jacob,

you who are called by the name of Israel

and come from the line of Judah,

you who take oaths in the name of the Lord

and invoke the God of Israel—

but not in truth or righteousness—

2you who call yourselves citizens of the holy city

and claim to rely on the God of Israel—

the Lord Almighty is his name:

3I foretold the former things long ago,

my mouth announced them and I made them known;

then suddenly I acted, and they came to pass.

4For I knew how stubborn you were;

your neck muscles were iron,

your forehead was bronze.

5Therefore I told you these things long ago;

before they happened I announced them to you

so that you could not say,

‘My images brought them about;

my wooden image and metal god ordained them.’

6You have heard these things; look at them all.

Will you not admit them?

“From now on I will tell you of new things,

of hidden things unknown to you.

7They are created now, and not long ago;

you have not heard of them before today.

So you cannot say,

‘Yes, I knew of them.’

8You have neither heard nor understood;

from of old your ears have not been open.

Well do I know how treacherous you are;

you were called a rebel from birth.

9For my own name’s sake I delay my wrath;

for the sake of my praise I hold it back from you,

so as not to destroy you completely.

10See, I have refined you, though not as silver;

I have tested you in the furnace of affliction.

11For my own sake, for my own sake, I do this.

How can I let myself be defamed?

I will not yield my glory to another.

Israel Freed

12“Listen to me, Jacob,

Israel, whom I have called:

I am he;

I am the first and I am the last.

13My own hand laid the foundations of the earth,

and my right hand spread out the heavens;

when I summon them,

they all stand up together.

14“Come together, all of you, and listen:

Which of the idols has foretold these things?

The Lord’s chosen ally

will carry out his purpose against Babylon;

his arm will be against the Babylonians.48:14 Or Chaldeans; also in verse 20

15I, even I, have spoken;

yes, I have called him.

I will bring him,

and he will succeed in his mission.

16“Come near me and listen to this:

“From the first announcement I have not spoken in secret;

at the time it happens, I am there.”

And now the Sovereign Lord has sent me,

endowed with his Spirit.

17This is what the Lord says—

your Redeemer, the Holy One of Israel:

“I am the Lord your God,

who teaches you what is best for you,

who directs you in the way you should go.

18If only you had paid attention to my commands,

your peace would have been like a river,

your well-being like the waves of the sea.

19Your descendants would have been like the sand,

your children like its numberless grains;

their name would never be blotted out

nor destroyed from before me.”

20Leave Babylon,

flee from the Babylonians!

Announce this with shouts of joy

and proclaim it.

Send it out to the ends of the earth;

say, “The Lord has redeemed his servant Jacob.”

21They did not thirst when he led them through the deserts;

he made water flow for them from the rock;

he split the rock

and water gushed out.

22“There is no peace,” says the Lord, “for the wicked.”

Tagalog Contemporary Bible

Isaias 48:1-22

Matigas ang Ulo ng mga Israelita

1“Makinig kayo, mga lahi ni Jacob, kayong tinatawag na Israel, at nagmula sa lahi ni Juda. Sumusumpa kayo sa pangalan ng Panginoon at tumatawag sa Dios ng Israel. Pero pakunwari lang pala, dahil hindi naman matuwid ang inyong pamumuhay. 2Sinasabi pa ninyong kayoʼy mga mamamayan ng banal na lungsod, at nagtitiwala kayo sa Dios ng Israel, na ang pangalan ay Panginoong Makapangyarihan.” 3Sinabi niya sa inyo, “Sinabi ko na noon pa kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. At itoʼy aking isinakatuparan. 4Alam ko kung gaano katigas ang inyong ulo. Ang inyong leeg ay kasintigas ng bakal at ang inyong noo ay kasintigas ng tanso. 5Kaya sinabi ko na agad sa inyo ang aking gagawin. Noong hindi pa ito nangyayari, sinabi ko na ito sa inyo para hindi ninyo masabing ang inyong mga rebultong dios-diosan na gawa sa kahoy at bakal ang siyang humula at nagsagawa nito. 6Narinig ninyo ang aking mga propesiya at nakita ninyo ang katuparan ng mga ito, pero ayaw ninyong tanggapin na ako ang gumawa nito. Mula ngayon, sasabihin ko sa inyo ang mga bagong bagay na hindi ko pa ipinahayag sa inyo. Hindi pa ninyo ito alam. 7Ngayon ko pa lamang ito gagawin para hindi ninyo masabing itoʼy alam na ninyo. 8Hindi ninyo napakinggan o naunawaan ang mga bagay na ito dahil mula pa noon nagbibingi-bingihan na kayo. Alam ko ang inyong kataksilan dahil mula pa noong kayoʼy isinilang mga rebelde na kayo. 9Alang-alang sa karangalan ko, pinigilan ko ang aking galit sa inyo para hindi kayo malipol. 10Lilinisin ko kayo pero hindi katulad ng paglilinis sa pilak, dahil lilinisin ko kayo sa pamamagitan ng paghihirap. 11Gagawin ko ito para sa aking karangalan. Hindi ako papayag na ako ay mapahiya at ang mga dios-diosan ay maparangalan.

12“Makinig kayo sa akin, kayong mga taga-Israel na aking pinili. Ako ang Dios; ako ang pasimula at ang wakas ng lahat. 13Ako ang naglagay ng pundasyon ng mundo at ako rin ang nagladlad ng langit. Kapag nag-utos ako sa mga ito, itoʼy sumusunod.

14“Magtipon kayong lahat at makinig: Sino sa mga dios-diosan ang humulang lulusubin ng aking kaibigan48:14 kaibigan: Maaaring si Haring Cyrus. ang Babilonia para sundin ang ipinapagawa ko laban sa bansang iyon? Wala! 15Ako ang nagsabi sa kanya at ako rin ang tumawag sa kanya. Sinugo ko siya at pinagtagumpay sa kanyang ginawa. 16Lumapit kayo sa akin at pakinggan ito: Mula pa ng pasimula hindi ako nagsalita nang lihim. Sa panahon na nangyari ang sinabi ko, naroon ako.”

At ngayon sinugo ako ng Panginoong Dios at ng kanyang Espiritu na sabihin ito: 17“Sinasabi ng Panginoon na inyong Tagapagligtas, ang Banal na Dios ng Israel: Ako ang Panginoon na inyong Dios na nagturo sa inyo kung ano ang mabuti para sa inyo at ako ang pumatnubay sa inyo sa tamang daan. 18Kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos, dumaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo, at ang inyong tagumpay48:18 tagumpay: o, katuwiran. ay sunud-sunod sana na parang alon na dumarating sa dalampasigan. 19Ang inyo sanang mga lahi ay naging kasindami ng buhangin na hindi mabilang, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak.”

20Umalis kayo sa Babilonia! Buong galak ninyong ihayag sa buong mundo48:20 buong mundo: sa literal, sa pinakadulo ng mundo. na iniligtas ng Panginoon ang kanyang lingkod, ang mga mamamayan ng Israel.48:20 ang mga mamamayan ng Israel: sa Hebreo, na si Jacob. 21Hindi sila nauhaw nang patnubayan sila ng Dios sa ilang, dahil pinaagos niya ang tubig mula sa bato para sa kanila. Biniyak niya ang bato at umagos ang tubig. 22Pero ang masasama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, sabi ng Panginoon.