New International Version

Isaiah 48:1-22

Stubborn Israel

1“Listen to this, you descendants of Jacob,

you who are called by the name of Israel

and come from the line of Judah,

you who take oaths in the name of the Lord

and invoke the God of Israel—

but not in truth or righteousness—

2you who call yourselves citizens of the holy city

and claim to rely on the God of Israel—

the Lord Almighty is his name:

3I foretold the former things long ago,

my mouth announced them and I made them known;

then suddenly I acted, and they came to pass.

4For I knew how stubborn you were;

your neck muscles were iron,

your forehead was bronze.

5Therefore I told you these things long ago;

before they happened I announced them to you

so that you could not say,

‘My images brought them about;

my wooden image and metal god ordained them.’

6You have heard these things; look at them all.

Will you not admit them?

“From now on I will tell you of new things,

of hidden things unknown to you.

7They are created now, and not long ago;

you have not heard of them before today.

So you cannot say,

‘Yes, I knew of them.’

8You have neither heard nor understood;

from of old your ears have not been open.

Well do I know how treacherous you are;

you were called a rebel from birth.

9For my own name’s sake I delay my wrath;

for the sake of my praise I hold it back from you,

so as not to destroy you completely.

10See, I have refined you, though not as silver;

I have tested you in the furnace of affliction.

11For my own sake, for my own sake, I do this.

How can I let myself be defamed?

I will not yield my glory to another.

Israel Freed

12“Listen to me, Jacob,

Israel, whom I have called:

I am he;

I am the first and I am the last.

13My own hand laid the foundations of the earth,

and my right hand spread out the heavens;

when I summon them,

they all stand up together.

14“Come together, all of you, and listen:

Which of the idols has foretold these things?

The Lord’s chosen ally

will carry out his purpose against Babylon;

his arm will be against the Babylonians.48:14 Or Chaldeans; also in verse 20

15I, even I, have spoken;

yes, I have called him.

I will bring him,

and he will succeed in his mission.

16“Come near me and listen to this:

“From the first announcement I have not spoken in secret;

at the time it happens, I am there.”

And now the Sovereign Lord has sent me,

endowed with his Spirit.

17This is what the Lord says—

your Redeemer, the Holy One of Israel:

“I am the Lord your God,

who teaches you what is best for you,

who directs you in the way you should go.

18If only you had paid attention to my commands,

your peace would have been like a river,

your well-being like the waves of the sea.

19Your descendants would have been like the sand,

your children like its numberless grains;

their name would never be blotted out

nor destroyed from before me.”

20Leave Babylon,

flee from the Babylonians!

Announce this with shouts of joy

and proclaim it.

Send it out to the ends of the earth;

say, “The Lord has redeemed his servant Jacob.”

21They did not thirst when he led them through the deserts;

he made water flow for them from the rock;

he split the rock

and water gushed out.

22“There is no peace,” says the Lord, “for the wicked.”

Swedish Contemporary Bible

Jesaja 48:1-22

Israels trolöshet och befrielse

1Hör detta, Jakobs släkt,

ni som bär namnet Israel

och härstammar från Juda,

ni som svär vid Herrens namn

och bekänner er till Israels Gud,

men inte i sanning och rättfärdighet.

2De uppkallar sig efter den heliga staden

och stöder sig på Israels Gud,

vars namn är härskarornas Herre.

3Det som tidigare hände

hade jag talat om i förväg för länge sedan,

förutsagt det, tillkännagett det.

Plötsligt agerade jag, och det skedde.

4Jag vet att du är hård.

Din nacke är av järn

och din panna av koppar.

5Därför förutsade jag det för så länge sedan,

talade om det innan det skedde,

så att du inte skulle kunna säga:

’Min avgud gjorde det.

Min skurna och gjutna gudabild gav befallning om det!’

6Du har hört detta och kan se det.

Erkänner ni det inte?

Nu vill jag förkunna nya ting för dig,

hemligheter som du inte vetat om.

7De har skapats nu, inte för länge sedan.

Du har inte hört om dem förrän idag,

för att du inte ska kunna säga:

’Det här visste jag!’

8Du fick inget höra och inget veta,

du hade inget öppet öra.

Jag visste hur trolös du var,

du kallades upprorsmakare alltsedan du föddes.

9Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede,

för min äras skull behärskar jag mig

och utplånar dig inte.

10Jag renade dig men fann inget silver.

Jag prövade dig i lidandets ugn.

11För min egen skull,

ja, just för min egen skull, agerar jag,

för hur skulle jag kunna låta mig vanhelgas?

Min ära ger jag inte till någon annan.

12Lyssna på mig, Jakob,

Israel, som jag har kallat!

Jag är Gud.

Jag är den förste, och jag är den siste.

13Det var min hand som lade jordens grund,

och min högra hand bredde ut himlarna.

När jag kallade på dem stod de där.

14Kom samman, ni alla, och lyssna!

Vem av dessa har förutsagt det här,

att den som Herren älskar

ska fullfölja hans plan

mot Babylon och mot kaldéerna?

15Jag, jag har talat detta.

Jag har kallat honom och fört fram honom,

och han ska ha framgång.

16Kom närmare och lyssna till detta:

Från första början har jag talat öppet,

och när tiden var inne för något att äga rum, var jag där.

Och nu har Herren, Herren sänt mig

och sin Ande.”48:16 Det är inte säkert vem som talar här. Hittills är det fortfarande Herren eller Jesaja själv börjar tala här.

17Så säger Herren, din befriare48:17 Se 4 Mos 35:12 med not., Israels Helige:

”Jag är Herren, din Gud,

som vill undervisa dig om ditt eget bästa

och leda dig på den väg där du ska vandra.

18Om du ändå hade lyssnat till mina bud!

Då skulle du ha upplevt en ström av frid

och rättfärdighet lik havets vågor.

19Då skulle dina ättlingar ha blivit som sanden,

din avkomma som sandkornen.

Deras namn skulle aldrig utplånas

utan bestå inför mig.”

20Lämna Babylon,

fly från Kaldéen!

Förkunna det med glädjerop,

gör det känt för jordens alla hörn.

Säg: ”Herren har befriat sin tjänare Jakob.”

21De behövde inte vara törstiga

när han förde dem genom öknarna,

för han lät vatten flöda ur klippan,

han klöv klippan, så att vatten forsade fram.

22”Men för de gudlösa finns det ingen frid, säger Herren.