New International Version

Isaiah 42:1-25

The Servant of the Lord

1“Here is my servant, whom I uphold,

my chosen one in whom I delight;

I will put my Spirit on him,

and he will bring justice to the nations.

2He will not shout or cry out,

or raise his voice in the streets.

3A bruised reed he will not break,

and a smoldering wick he will not snuff out.

In faithfulness he will bring forth justice;

4he will not falter or be discouraged

till he establishes justice on earth.

In his teaching the islands will put their hope.”

5This is what God the Lord says—

the Creator of the heavens, who stretches them out,

who spreads out the earth with all that springs from it,

who gives breath to its people,

and life to those who walk on it:

6“I, the Lord, have called you in righteousness;

I will take hold of your hand.

I will keep you and will make you

to be a covenant for the people

and a light for the Gentiles,

7to open eyes that are blind,

to free captives from prison

and to release from the dungeon those who sit in darkness.

8“I am the Lord; that is my name!

I will not yield my glory to another

or my praise to idols.

9See, the former things have taken place,

and new things I declare;

before they spring into being

I announce them to you.”

Song of Praise to the Lord

10Sing to the Lord a new song,

his praise from the ends of the earth,

you who go down to the sea, and all that is in it,

you islands, and all who live in them.

11Let the wilderness and its towns raise their voices;

let the settlements where Kedar lives rejoice.

Let the people of Sela sing for joy;

let them shout from the mountaintops.

12Let them give glory to the Lord

and proclaim his praise in the islands.

13The Lord will march out like a champion,

like a warrior he will stir up his zeal;

with a shout he will raise the battle cry

and will triumph over his enemies.

14“For a long time I have kept silent,

I have been quiet and held myself back.

But now, like a woman in childbirth,

I cry out, I gasp and pant.

15I will lay waste the mountains and hills

and dry up all their vegetation;

I will turn rivers into islands

and dry up the pools.

16I will lead the blind by ways they have not known,

along unfamiliar paths I will guide them;

I will turn the darkness into light before them

and make the rough places smooth.

These are the things I will do;

I will not forsake them.

17But those who trust in idols,

who say to images, ‘You are our gods,’

will be turned back in utter shame.

Israel Blind and Deaf

18“Hear, you deaf;

look, you blind, and see!

19Who is blind but my servant,

and deaf like the messenger I send?

Who is blind like the one in covenant with me,

blind like the servant of the Lord?

20You have seen many things, but you pay no attention;

your ears are open, but you do not listen.”

21It pleased the Lord

for the sake of his righteousness

to make his law great and glorious.

22But this is a people plundered and looted,

all of them trapped in pits

or hidden away in prisons.

They have become plunder,

with no one to rescue them;

they have been made loot,

with no one to say, “Send them back.”

23Which of you will listen to this

or pay close attention in time to come?

24Who handed Jacob over to become loot,

and Israel to the plunderers?

Was it not the Lord,

against whom we have sinned?

For they would not follow his ways;

they did not obey his law.

25So he poured out on them his burning anger,

the violence of war.

It enveloped them in flames, yet they did not understand;

it consumed them, but they did not take it to heart.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Isaya 42:1-25

Mtumishi Wa Bwana

142:1 Isa 49:3-6; 14:1; Yn 3:34; Lk 9:35; Mwa 49:10; Mt 3:16-17; 20:28“Huyu hapa mtumishi wangu, ninayemtegemeza,

mteule wangu, ambaye ninapendezwa naye;

nitaweka Roho yangu juu yake,

naye ataleta haki kwa mataifa.

242:2 Za 8:1-4Hatapaza sauti wala kupiga kelele,

wala hataiinua sauti yake barabarani.

342:3 Za 72:2; Mt 12:17-21; Za 96:13; Isa 36:6; Ay 30:24; 13:25Mwanzi uliopondeka hatauvunja,

na utambi unaofuka moshi hatauzima.

Kwa uaminifu ataleta haki,

442:4 Mwa 49:10; Ebr 12:2; Rum 8:22-25; Kut 34:29; Isa 51:4; 11:11hatazimia roho wala kukata tamaa,

mpaka atakaposimamisha haki juu ya dunia.

Visiwa vitaweka tumaini lao katika sheria yake.”

542:5 Za 24:2; Mdo 17:24-25; Isa 44:24; 48:13; Za 102:25Hili ndilo asemalo Mungu, Bwana,

yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda,

aliyeitandaza dunia na vyote vitokavyo humo,

awapaye watu wake pumzi,

na uzima kwa wale waendao humo:

642:6 Kut 31:2; Amu 4:10; Yer 23:6; Mdo 13:47; Dan 9:7; Isa 26:18; Lk 22:20“Mimi, Bwana, nimekuita katika haki;

nitakushika mkono wako.

Nitakulinda na kukufanya

kuwa Agano kwa ajili ya watu

na nuru kwa Mataifa,

742:7 Zek 9:11; 2:7; 2Tim 2:26; Lk 4:19; Mt 11:5; Isa 32:3; 51:14; Za 146:8kuwafungua macho wale wasioona,

kuwaacha huru kutoka kifungoni waliofungwa jela,

na kuwafungua kutoka gerezani

wale wanaokaa gizani.

842:8 Kut 3:14-15; 6:3; Isa 48:11; Za 81:10; Ebr 2:14-15; Kut 8:10; Isa 46:9“Mimi ndimi Bwana; hilo ndilo Jina langu!

Sitampa mwingine utukufu wangu

wala sanamu sifa zangu.

942:9 Isa 41:22; 40:21; Eze 2:4Tazama, mambo ya kwanza yametokea,

nami natangaza mambo mapya;

kabla hayajatokea

nawatangazia habari zake.”

Wimbo Wa Kumsifu Bwana

1042:10 Za 98:1; Kum 30:4; Za 96:11; 1Fal 10:9; 1Nya 16:32; Za 48:10; Isa 11:11Mwimbieni Bwana wimbo mpya,

sifa zake toka miisho ya dunia,

ninyi mshukao chini baharini,

na vyote vilivyomo ndani yake,

enyi visiwa na wote wakaao ndani yake.

1142:11 Mwa 25:13; Isa 32:16; 52:7; Nah 1:15; Isa 60:7; Amu 1:36Jangwa na miji yake na vipaze sauti zao;

makao anamoishi Kedari na yashangilie.

Watu wa Sela waimbe kwa furaha,

na wapige kelele kutoka vilele vya milima.

1242:12 Isa 24:15; 1Nya 16:24; 1Pet 2:9; Za 26:7; 66:2Wampe Bwana utukufu,

na kutangaza sifa zake katika visiwa.

1342:13 Isa 9:6; Yos 6:5; Yoe 3:16; Isa 66:14; 26:11; Kut 14:14; Hos 11:10Bwana ataenda kama mtu mwenye nguvu,

kama shujaa atachochea shauku yake,

kwa kelele ataamsha kilio cha vita,

naye atashinda adui zake.

1442:14 Es 4:14; Yer 4:31; Mwa 43:31; Lk 18:7“Kwa muda mrefu nimenyamaza kimya,

nimekaa kimya na kujizuia.

Lakini sasa, kama mwanamke wakati wa kujifungua,

ninapiga kelele, ninatweta na kushusha pumzi.

1542:15 Eze 38:20; Za 107:33; Isa 11:15; 50:2; Nah 1:4-6Nitaharibu milima na vilima

na kukausha mimea yako yote;

nitafanya mito kuwa visiwa

na kukausha mabwawa.

1642:16 Kum 4:31; Ebr 13:5; Yer 31:8-9; Isa 26:7; 29:24; 57:18; Mdo 26:18; Ebr 13:5Nitawaongoza vipofu kwenye njia ambayo hawajaijua,

kwenye mapito wasiyoyazoea nitawaongoza;

nitafanya giza kuwa nuru mbele yao,

na kufanya mahali palipoparuza kuwa laini.

Haya ndiyo mambo nitakayofanya;

mimi sitawaacha.

1742:17 Kut 32:4; Za 97:7; Isa 1:26Lakini wale wanaotumaini sanamu,

wanaoviambia vinyago, ‘Ninyi ndio miungu yetu,’

watarudishwa nyuma kwa aibu kubwa.

Israeli Kipofu Na Kiziwi

18“Sikieni, enyi viziwi;

tazameni, enyi vipofu, mpate kuona!

1942:19 Isa 43:8; Eze 12:2; Isa 41:8-9; Hag 1:13; Isa 26:3Ni nani aliye kipofu isipokuwa mtumishi wangu,

na kiziwi kama mjumbe ninayemtuma?

Ni nani aliye kipofu kama yeye aliyejitoa kwangu,

aliye kipofu kama mtumishi wa Bwana?

2042:20 Isa 6:9-10; Yer 5:21; Rum 2:21; Yer 6:10; Isa 48:21; 41:17Mmeona vitu vingi, lakini hamkuzingatia;

masikio yenu yako wazi, lakini hamsikii chochote.”

2142:21 2Kor 3:7; Isa 43:25Ilimpendeza Bwana

kwa ajili ya haki yake

kufanya sheria yake kuwa kuu na tukufu.

2242:22 Isa 24:18-22; Lk 19:41-44; Amu 6:4; 2Fal 24:13; Isa 5:29; Za 66:11; Yos 22:5; Isa 1:14; 30:11Lakini hili ni taifa lililoibwa na kutekwa nyara,

wote wamenaswa katika mashimo,

au wamefichwa katika magereza.

Wamekuwa nyara,

wala hapana yeyote awaokoaye.

Wamefanywa mateka,

wala hapana yeyote asemaye, “Warudishe.”

2342:23 Kum 32:29; Za 81:13; Isa 47:7; 48:18; 57:11Ni nani miongoni mwenu atakayesikiliza hili,

au atakayezingatia kwa makini katika wakati ujao?

2442:24 2Fal 17:6; Isa 43:28; 10:5-6Ni nani aliyemtoa Yakobo kuwa mateka,

na Israeli kwa wateka nyara?

Je, hakuwa yeye, Bwana,

ambaye tumetenda dhambi dhidi yake?

Kwa kuwa hawakufuata njia zake,

hawakutii sheria zake.

2542:25 Hos 7:9; Nah 1:6; 2Fal 22:13; Ay 40:11; Eze 7:19; 2Fal 25:9; Isa 29:13Hivyo akawamwagia hasira yake inayowaka,

ukali wa vita.

Iliwazunguka kwa miali ya moto, lakini hata hivyo hawakuelewa;

iliwateketeza, lakini hawakuyatia moyoni.