New International Version

Isaiah 31:1-9

Woe to Those Who Rely on Egypt

1Woe to those who go down to Egypt for help,

who rely on horses,

who trust in the multitude of their chariots

and in the great strength of their horsemen,

but do not look to the Holy One of Israel,

or seek help from the Lord.

2Yet he too is wise and can bring disaster;

he does not take back his words.

He will rise up against that wicked nation,

against those who help evildoers.

3But the Egyptians are mere mortals and not God;

their horses are flesh and not spirit.

When the Lord stretches out his hand,

those who help will stumble,

those who are helped will fall;

all will perish together.

4This is what the Lord says to me:

“As a lion growls,

a great lion over its prey—

and though a whole band of shepherds

is called together against it,

it is not frightened by their shouts

or disturbed by their clamor—

so the Lord Almighty will come down

to do battle on Mount Zion and on its heights.

5Like birds hovering overhead,

the Lord Almighty will shield Jerusalem;

he will shield it and deliver it,

he will ‘pass over’ it and will rescue it.”

6Return, you Israelites, to the One you have so greatly revolted against. 7For in that day every one of you will reject the idols of silver and gold your sinful hands have made.

8“Assyria will fall by no human sword;

a sword, not of mortals, will devour them.

They will flee before the sword

and their young men will be put to forced labor.

9Their stronghold will fall because of terror;

at the sight of the battle standard their commanders will panic,”

declares the Lord,

whose fire is in Zion,

whose furnace is in Jerusalem.

Tagalog Contemporary Bible

Isaias 31:1-9

Kawawa ang mga Nagtitiwala sa Egipto

1Nakakaawa kayong humihingi ng tulong sa Egipto. Umaasa kayo sa mabibilis nilang kabayo, sa marami nilang karwahe, at malalakas na sundalong nangangabayo. Pero hindi kayo nagtitiwala sa Panginoon, ang Banal na Dios ng Israel, at hindi kayo humihingi ng tulong sa kanya. 2Sa karunungan ng Dios, magpapadala siya ng salot, at talagang gagawin niya ang kanyang sinabi. Paparusahan niya ang pamilya ng masasama at ang mga tumutulong sa kanila. 3Ang mga taga-Egipto ay mga tao lang din at hindi Dios. Ang mga kabayo nilaʼy hindi naman mga espiritu, kundi tulad lang din ng ibang mga kabayo. Kapag nagparusa na ang Panginoon, mawawasak ang Egipto pati ang mga bansa na tinulungan nito. Pare-pareho silang mawawasak. 4Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon, “Walang makakapigil sa leon sa paglapa niya sa kanyang biktima kahit na magsisigaw pa ang mga nagbabantay ng mga hayop. Katulad ko rin, walang makakapigil sa akin para ingatan ang Bundok ng Zion. 5Ako ang Panginoong Makapangyarihan, babantayan ko ang Jerusalem na parang ibon na nagbabantay sa kanyang pugad. Iingatan ko ito, ililigtas, at hindi pababayaan.”

6Mga Israelita, magbalik-loob kayo sa Panginoong labis na ninyong sinuway. 7Sapagkat darating ang araw na itatakwil ninyo ang inyong mga dios-diosang pilak at ginto na kayo mismo ang gumawa dahil sa inyong pagiging makasalanan.

8Mamamatay ang mga taga-Asiria, pero hindi sa pamamagitan ng espada ng tao. Tatakas sila mula sa digmaan, at magiging alipin ang kanilang mga kabataan. 9Tatakas ang kanilang mga kawal31:9 mga kawal: sa literal, bato. dahil sa takot, pati ang kanilang mga pinuno ay hindi na malaman ang gagawin kapag nakita nila ang bandila ng kanilang mga kaaway. Iyan ang sinabi ng Panginoon, na ang kanyang apoy ay nagniningas sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem.31:9 ang kanyang apoy … Jerusalem: Maaaring ang sinasabing apoy dito ay ang apoy sa altar. Maaari ring ang apoy dito ay simbolo ng galit ng Panginoon.