New International Version

Isaiah 1

1The vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah son of Amoz saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah.

A Rebellious Nation

Hear me, you heavens! Listen, earth!
    For the Lord has spoken:
“I reared children and brought them up,
    but they have rebelled against me.
The ox knows its master,
    the donkey its owner’s manger,
but Israel does not know,
    my people do not understand.”

Woe to the sinful nation,
    a people whose guilt is great,
a brood of evildoers,
    children given to corruption!
They have forsaken the Lord;
    they have spurned the Holy One of Israel
    and turned their backs on him.

Why should you be beaten anymore?
    Why do you persist in rebellion?
Your whole head is injured,
    your whole heart afflicted.
From the sole of your foot to the top of your head
    there is no soundness—
only wounds and welts
    and open sores,
not cleansed or bandaged
    or soothed with olive oil.

Your country is desolate,
    your cities burned with fire;
your fields are being stripped by foreigners
    right before you,
    laid waste as when overthrown by strangers.
Daughter Zion is left
    like a shelter in a vineyard,
like a hut in a cucumber field,
    like a city under siege.
Unless the Lord Almighty
    had left us some survivors,
we would have become like Sodom,
    we would have been like Gomorrah.

10 Hear the word of the Lord,
    you rulers of Sodom;
listen to the instruction of our God,
    you people of Gomorrah!
11 “The multitude of your sacrifices—
    what are they to me?” says the Lord.
“I have more than enough of burnt offerings,
    of rams and the fat of fattened animals;
I have no pleasure
    in the blood of bulls and lambs and goats.
12 When you come to appear before me,
    who has asked this of you,
    this trampling of my courts?
13 Stop bringing meaningless offerings!
    Your incense is detestable to me.
New Moons, Sabbaths and convocations—
    I cannot bear your worthless assemblies.
14 Your New Moon feasts and your appointed festivals
    I hate with all my being.
They have become a burden to me;
    I am weary of bearing them.
15 When you spread out your hands in prayer,
    I hide my eyes from you;
even when you offer many prayers,
    I am not listening.

Your hands are full of blood!

16 Wash and make yourselves clean.
    Take your evil deeds out of my sight;
    stop doing wrong.
17 Learn to do right; seek justice.
    Defend the oppressed.[a]
Take up the cause of the fatherless;
    plead the case of the widow.

18 “Come now, let us settle the matter,”
    says the Lord.
“Though your sins are like scarlet,
    they shall be as white as snow;
though they are red as crimson,
    they shall be like wool.
19 If you are willing and obedient,
    you will eat the good things of the land;
20 but if you resist and rebel,
    you will be devoured by the sword.”
For the mouth of the Lord has spoken.

21 See how the faithful city
    has become a prostitute!
She once was full of justice;
    righteousness used to dwell in her—
    but now murderers!
22 Your silver has become dross,
    your choice wine is diluted with water.
23 Your rulers are rebels,
    partners with thieves;
they all love bribes
    and chase after gifts.
They do not defend the cause of the fatherless;
    the widow’s case does not come before them.

24 Therefore the Lord, the Lord Almighty,
    the Mighty One of Israel, declares:
“Ah! I will vent my wrath on my foes
    and avenge myself on my enemies.
25 I will turn my hand against you;[b]
    I will thoroughly purge away your dross
    and remove all your impurities.
26 I will restore your leaders as in days of old,
    your rulers as at the beginning.
Afterward you will be called
    the City of Righteousness,
    the Faithful City.”

27 Zion will be delivered with justice,
    her penitent ones with righteousness.
28 But rebels and sinners will both be broken,
    and those who forsake the Lord will perish.

29 “You will be ashamed because of the sacred oaks
    in which you have delighted;
you will be disgraced because of the gardens
    that you have chosen.
30 You will be like an oak with fading leaves,
    like a garden without water.
31 The mighty man will become tinder
    and his work a spark;
both will burn together,
    with no one to quench the fire.”

Footnotes

  1. Isaiah 1:17 Or justice. / Correct the oppressor
  2. Isaiah 1:25 That is, against Jerusalem

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 1

1Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amoţ, cu privire la Iuda şi la Ierusalim, în timpul lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda.

Un neam răzvrătit

„Ascultaţi, ceruri! Ia aminte, pământ,
    pentru că Domnul a vorbit:
«Am îngrijit copii şi i-am crescut,
    dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea.
Boul îşi cunoaşte stăpânul,
    iar măgarul ştie ieslea stăpânului său,
însă Israel nu cunoaşte,
    poporul Meu nu înţelege!»

Ah, neam păcătos,
    popor încărcat cu nedreptate,
sămânţă de nelegiuiţi,
    copii stricaţi!
Ei L-au părăsit pe Domnul,
    L-au dispreţuit pe Sfântul lui Israel
        şi I-au întors spatele!
Ce folos să mai fiţi pedepsiţi,
    de vreme ce stăruiţi în răzvrătire!?
Tot capul e bolnav
    şi toată inima suferă!

Din tălpi şi până-n creştet,
    nimic nu este sănătos,
doar vânătăi şi răni,
    răni sângerânde,
care nu s-au uscat şi care n-au fost legate
    sau alinate cu untdelemn.
Ţara voastră este pustie,
    cetăţile voastre sunt arse de foc,
câmpurile voastre sunt devorate de străini
    chiar în faţa voastră;
        ţara vă este devastată deoarece a fost răscolită de străini.
Fiica Sionului[a] este părăsită
    ca o colibă în vie,
ca un adăpost într-un ogor de castraveţi,
    ca o cetate asediată.
Dacă Domnul Oştirilor[b]
    nu ne-ar fi lăsat câţiva supravieţuitori,
am fi ajuns ca Sodoma
    şi ne-am fi asemănat cu Gomora.

10 Ascultaţi Cuvântul Domnului,
    voi, conducători ai Sodomei!
Luaţi aminte la Legea Dumnezeului nostru,
    voi, popor al Gomorei!
11 «Ce este pentru Mine mulţimea jertfelor voastre?
    zice Domnul.
Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor
    şi de grăsimea viţeilor îngrăşaţi!
Nu-Mi place deloc
    sângele taurilor, al mieilor sau al ţapilor.
12 Cine v-a cerut să vă înfăţişaţi înaintea Mea,
    pângărindu-Mi curţile?
13 Nu mai aduceţi jertfe fără rost!
    Mi-e scârbă de tămâia voastră!
Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea:
    lunile noi, Sabatele şi adunările voastre.
14 Sufletul Meu urăşte
    lunile voastre noi şi sărbătorile voastre;
ele au devenit o povară pentru Mine,
    am obosit să le mai port.
15 Când vă veţi ridica mâinile,
    Îmi voi ascunde ochii de voi.
Chiar dacă veţi face multe rugăciuni,
    nu le voi asculta.
Mâinile vă sunt pline de sânge;
16     spălaţi-vă şi curăţaţi-vă!
Îndepărtaţi faptele voastre rele
    dinaintea ochilor Mei!
Nu mai faceţi rău,
17     ci învăţaţi să faceţi bine!
Căutaţi dreptatea,
    scăpaţi pe cel asuprit![c]
Faceţi dreptate orfanului
    şi vorbiţi în apărarea văduvei!

18 Veniţi acum să ne judecăm,
    zice Domnul.
Deşi păcatele voastre sunt ca o haină stacojie,
    ele se vor face albe ca zăpada;
deşi sunt roşii ca purpura,
    ele se vor face ca lâna.
19 Dacă veţi vrea şi veţi asculta,
    vă veţi hrăni cu ce are ţara mai bun,
20 dar dacă vă veţi împotrivi şi vă veţi răzvrăti,
    veţi fi devoraţi de sabie»,
        căci gura Domnului a vorbit.

O cetate necredincioasă

21 Vezi cum cetatea credincioasă
    a devenit o prostituată!
Odată era plină de dreptate;
    dreptatea locuia în ea,
        dar acum este plină de ucigaşi!
22 Argintul vostru s-a făcut zgură,
    şi vinul vostru este amestecat cu apă.
23 Prinţii voştri sunt răzvrătiţi
    şi sunt prieteni cu tâlharii;
toţi iubesc mita
    şi aleargă după daruri!
Nu-l apără pe cel orfan,
    iar cauza văduvei n-ajunge înaintea lor.
24 De aceea Domnul, Dumnezeul Oştirilor,
    Puternicul lui Israel, zice:
«Oh, Îmi voi vărsa mânia asupra duşmanilor mei,
    mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei!
25 Îmi voi întoarce mâna împotriva ta,
    voi curăţa zgura ta aşa cum o curăţă leşia
        şi voi îndepărta toate impurităţile tale.
26 Îi voi face pe judecătorii tăi cum erau odinioară,
    iar pe sfetnicii tăi ca la început.
După aceea, ţi se va zice:
    ‘Cetate a dreptăţii,
        oraş credincios!’»

27 Sionul va fi răscumpărat prin judecată dreaptă,
    la fel ca şi cei ai lui care se pocăiesc.
28 Dar răzvrătiţii şi păcătoşii vor fi nimiciţi împreună
    şi cei ce-L părăsesc pe Domnul vor fi mistuiţi.

29 «Într-adevăr, vă va fi ruşine de stejarii sacri
    în care vă găseaţi desfătarea;
veţi roşi din cauza grădinilor
    pe care le-aţi ales!
30 Căci veţi fi ca un stejar
    ale cărui frunze se ofilesc,
        ca o grădină fără apă!
31 Cel puternic va fi ca un câlţ
    şi lucrarea sa ca o scânteie;
el şi lucrarea lui vor arde împreună
    şi nimeni nu-i va stinge!»“

Footnotes

  1. Isaia 1:8 Ierusalimul; peste tot în carte
  2. Isaia 1:9 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
  3. Isaia 1:17 Sau: mustraţi-l pe asupritor