New International Version

Genesis 5:1-32

From Adam to Noah

1This is the written account of Adam’s family line.

When God created mankind, he made them in the likeness of God. 2He created them male and female and blessed them. And he named them “Mankind”5:2 Hebrew adam when they were created.

3When Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image; and he named him Seth. 4After Seth was born, Adam lived 800 years and had other sons and daughters. 5Altogether, Adam lived a total of 930 years, and then he died.

6When Seth had lived 105 years, he became the father5:6 Father may mean ancestor; also in verses 7-26. of Enosh. 7After he became the father of Enosh, Seth lived 807 years and had other sons and daughters. 8Altogether, Seth lived a total of 912 years, and then he died.

9When Enosh had lived 90 years, he became the father of Kenan. 10After he became the father of Kenan, Enosh lived 815 years and had other sons and daughters. 11Altogether, Enosh lived a total of 905 years, and then he died.

12When Kenan had lived 70 years, he became the father of Mahalalel. 13After he became the father of Mahalalel, Kenan lived 840 years and had other sons and daughters. 14Altogether, Kenan lived a total of 910 years, and then he died.

15When Mahalalel had lived 65 years, he became the father of Jared. 16After he became the father of Jared, Mahalalel lived 830 years and had other sons and daughters. 17Altogether, Mahalalel lived a total of 895 years, and then he died.

18When Jared had lived 162 years, he became the father of Enoch. 19After he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons and daughters. 20Altogether, Jared lived a total of 962 years, and then he died.

21When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. 22After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. 23Altogether, Enoch lived a total of 365 years. 24Enoch walked faithfully with God; then he was no more, because God took him away.

25When Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech. 26After he became the father of Lamech, Methuselah lived 782 years and had other sons and daughters. 27Altogether, Methuselah lived a total of 969 years, and then he died.

28When Lamech had lived 182 years, he had a son. 29He named him Noah5:29 Noah sounds like the Hebrew for comfort. and said, “He will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed.” 30After Noah was born, Lamech lived 595 years and had other sons and daughters. 31Altogether, Lamech lived a total of 777 years, and then he died.

32After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham and Japheth.

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 5:1-32

จากอาดัมถึงโนอาห์

1นี่คือบันทึกเรื่องราวเชื้อสายของอาดัม

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างเขาตามอย่างพระองค์ 2พระองค์ทรงสร้างพวกเขาทั้งผู้ชายและผู้หญิง แล้วทรงอวยพรเขา และตรัสเรียกเขาว่า “มนุษย์5:2 ภาษาฮีบรูว่าอาดัม

3เมื่ออาดัมอายุได้ 130 ปีก็มีบุตรชายซึ่งเหมือนอย่างเขา ตามลักษณะ5:3 ในภาษาฮีบรูคำนี้คือคำเดียวกับคำว่าแบบใน 1:27 และ 9:6ของเขา เขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเสท 4หลังจากที่เสทเกิด อาดัมมีชีวิตต่อไปอีก 800 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 5อาดัมมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 930 ปี แล้วเขาก็ตาย

6เมื่อเสทอายุได้ 105 ปีก็มีบุตรชาย5:6 ภาษาฮีบรูว่าได้เป็นบิดาของซึ่งคำว่าบิดาอาจจะมีความหมายว่าบรรพบุรุษเช่นเดียวกับข้อ 7-26ชื่อเอโนช 7หลังจากนั้นเสทมีชีวิตต่อไปอีก 807 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 8เสทมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 912 ปี แล้วเขาก็ตาย

9เมื่อเอโนชอายุได้ 90 ปีก็มีบุตรชายชื่อเคนัน 10หลังจากนั้นเอโนชมีชีวิตต่อไปอีก 815 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 11เอโนชมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 905 ปี แล้วเขาก็ตาย

12เมื่อเคนันอายุได้ 70 ปีก็มีบุตรชายชื่อมาหะลาเลล 13หลังจากนั้นมีชีวิตต่อไปอีก 840 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 14เคนันมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 910 ปี แล้วเขาก็ตาย

15เมื่อมาหะลาเลลอายุได้ 65 ปีก็มีบุตรชายชื่อยาเรด 16หลังจากนั้นมาหะลาเลลมีชีวิตต่อไปอีก 830 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 17มาหะลาเลลมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 895 ปี แล้วเขาก็ตาย

18เมื่อยาเรดอายุได้ 162 ปีก็มีบุตรชายชื่อเอโนค 19หลังจากนั้นยาเรดมีชีวิตต่อไปอีก 800 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 20ยาเรดมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 962 ปี แล้วเขาก็ตาย

21เมื่อเอโนคอายุได้ 65 ปีก็มีบุตรชายชื่อเมธูเสลาห์ 22หลังจากนั้นเอโนคก็ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าอีก 300 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 23เอโนคมีอายุรวมทั้งสิ้น 365 ปี 24เอโนคดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า แล้วไม่มีใครพบเขาอีกเลย เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป

25เมื่อเมธูเสลาห์อายุได้ 187 ปีก็มีบุตรชายชื่อลาเมค 26หลังจากนั้นเมธูเสลาห์มีชีวิตต่อไปอีก 782 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 27เมธูเสลาห์มีชีวิตรวมทั้งสิ้น 969 ปี แล้วเขาก็ตาย

28เมื่อลาเมคอายุได้ 182 ปีก็มีบุตรชายคนหนึ่ง 29เขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าโนอาห์5:29 คำว่าโนอาห์มีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าบรรเทา และกล่าวว่า “ลูกคนนี้จะช่วยบรรเทาเราจากความเหนื่อยยาก และจากการตรากตรำทำงานหนักที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสาปแช่ง” 30หลังจากโนอาห์เกิดมา ลาเมคมีชีวิตต่อไปอีก 595 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 31ลาเมคมีชีวิตอยู่รวมทั้งสิ้น 777 ปี แล้วเขาก็ตาย

32หลังจากโนอาห์อายุได้ 500 ปี ก็มีบุตรชายคือ เชม ฮาม และยาเฟท