New International Version

Genesis 46

Jacob Goes to Egypt

1So Israel set out with all that was his, and when he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac.

And God spoke to Israel in a vision at night and said, “Jacob! Jacob!”

“Here I am,” he replied.

“I am God, the God of your father,” he said. “Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph’s own hand will close your eyes.”

Then Jacob left Beersheba, and Israel’s sons took their father Jacob and their children and their wives in the carts that Pharaoh had sent to transport him. So Jacob and all his offspring went to Egypt, taking with them their livestock and the possessions they had acquired in Canaan. Jacob brought with him to Egypt his sons and grandsons and his daughters and granddaughters—all his offspring.

These are the names of the sons of Israel (Jacob and his descendants) who went to Egypt:

Reuben the firstborn of Jacob.

The sons of Reuben:

Hanok, Pallu, Hezron and Karmi.

10 The sons of Simeon:

Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar and Shaul the son of a Canaanite woman.

11 The sons of Levi:

Gershon, Kohath and Merari.

12 The sons of Judah:

Er, Onan, Shelah, Perez and Zerah (but Er and Onan had died in the land of Canaan).

The sons of Perez:

Hezron and Hamul.

13 The sons of Issachar:

Tola, Puah,[a] Jashub[b] and Shimron.

14 The sons of Zebulun:

Sered, Elon and Jahleel.

15 These were the sons Leah bore to Jacob in Paddan Aram,[c] besides his daughter Dinah. These sons and daughters of his were thirty-three in all.

16 The sons of Gad:

Zephon,[d] Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli.

17 The sons of Asher:

Imnah, Ishvah, Ishvi and Beriah.

Their sister was Serah.

The sons of Beriah:

Heber and Malkiel.

18 These were the children born to Jacob by Zilpah, whom Laban had given to his daughter Leah—sixteen in all.

19 The sons of Jacob’s wife Rachel:

Joseph and Benjamin. 20 In Egypt, Manasseh and Ephraim were born to Joseph by Asenath daughter of Potiphera, priest of On.[e]

21 The sons of Benjamin:

Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard.

22 These were the sons of Rachel who were born to Jacob—fourteen in all.

23 The son of Dan:

Hushim.

24 The sons of Naphtali:

Jahziel, Guni, Jezer and Shillem.

25 These were the sons born to Jacob by Bilhah, whom Laban had given to his daughter Rachel—seven in all.

26 All those who went to Egypt with Jacob—those who were his direct descendants, not counting his sons’ wives—numbered sixty-six persons. 27 With the two sons[f] who had been born to Joseph in Egypt, the members of Jacob’s family, which went to Egypt, were seventy[g] in all.

28 Now Jacob sent Judah ahead of him to Joseph to get directions to Goshen. When they arrived in the region of Goshen, 29 Joseph had his chariot made ready and went to Goshen to meet his father Israel. As soon as Joseph appeared before him, he threw his arms around his father[h] and wept for a long time.

30 Israel said to Joseph, “Now I am ready to die, since I have seen for myself that you are still alive.”

31 Then Joseph said to his brothers and to his father’s household, “I will go up and speak to Pharaoh and will say to him, ‘My brothers and my father’s household, who were living in the land of Canaan, have come to me. 32 The men are shepherds; they tend livestock, and they have brought along their flocks and herds and everything they own.’ 33 When Pharaoh calls you in and asks, ‘What is your occupation?’ 34 you should answer, ‘Your servants have tended livestock from our boyhood on, just as our fathers did.’ Then you will be allowed to settle in the region of Goshen, for all shepherds are detestable to the Egyptians.”

Footnotes

  1. Genesis 46:13 Samaritan Pentateuch and Syriac (see also 1 Chron. 7:1); Masoretic Text Puvah
  2. Genesis 46:13 Samaritan Pentateuch and some Septuagint manuscripts (see also Num. 26:24 and 1 Chron. 7:1); Masoretic Text Iob
  3. Genesis 46:15 That is, Northwest Mesopotamia
  4. Genesis 46:16 Samaritan Pentateuch and Septuagint (see also Num. 26:15); Masoretic Text Ziphion
  5. Genesis 46:20 That is, Heliopolis
  6. Genesis 46:27 Hebrew; Septuagint the nine children
  7. Genesis 46:27 Hebrew (see also Exodus 1:5 and note); Septuagint (see also Acts 7:14) seventy-five
  8. Genesis 46:29 Hebrew around him

Nya Levande Bibeln

1 Mosebok 46

Jakobs hela familj flyttar till Egypten

1Israel gav sig alltså iväg med alla sina tillhörigheter. När han kom till Beer-Seba frambar han offer till sin far Isaks Gud.

Under natten talade Gud i en syn till honom. Jakob! Jakob! ropade han.Ja? svarade Jakob.

3-4 Jag är Gud, svarade rösten, din fars Gud. Var inte rädd för att resa ned till Egypten, för jag ska se till att du blir ett stort folk där. Jag ska följa dig till Egypten, och jag ska föra dina ättlingar tillbaka därifrån, men själv ska du dö i Egypten med Josef vid din sida.

Då lämnade Jakob Beer-Seba, och hans söner tog honom med sig till Egypten tillsammans med barn och hustrur, och de reste med de vagnar som Farao hade gett dem.

De tog med sig sina djur och alla de ägodelar som de samlat i Kanaans land. Jakob tog med sig alla sina barn,

söner och döttrar, sonsöner och sondöttrar och alla sina kära.

8-14 Här följer namnen på de söner och sonsöner med familjer, som följde med Jakob till Egypten:Ruben, den äldste sonen, och Rubens söner Hanok, Pallu, Hesron och Karmi.Simeon och hans söner Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul, vars mor var en kananeisk flicka.Levi och hans söner Gerson, Kehat och Merari.Juda och hans söner Er, Onan, Sela, Peres och Sera (Er och Onan hade dock dött i Kanaan, före avresan till Egypten). Peres söner hette Hesron och Hamul.Isaskar och hans söner Tola, Puva, Job och Simron.Sebulon och hans söner Sered, Elon och Jaleel.

15 Dessa var alla ättlingar till Jakob och Lea, och tillsammans med dottern Dina, som också föddes åt Jakob i Paddan-Aram, utgjorde de trettiotre familjer.

16-17 Med honom följde också Gad och hans söner Sifjon, Haggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi och Areli, Aser och hans söner Jimna, Jisva och Jisvi, Beria och hans syster Sera. Berias söner hette Heber och Malkiel.

18 Dessa sexton personer var barn till Jakob och Silpa, den slavflicka som Lea fått av sin far Laban.

19-22 I Jakobs familj ingick också Josef och Benjamin som han fått med Rakel, och deras barn och barnbarn, tillsammans fjorton familjer:Josefs söner, Manasse och Efraim, födda i Egypten av Asenat, dotter till Poti-Fera, en präst i On.Benjamins söner Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamna, Ehi, Ros, Muppim, Huppim och Ard.

23-25 I gruppen fanns dessutom de sju familjer som kom av Jakobs barn med Bilha, Rakels slavflicka, nämligen Dan och hans son Husim, och Naftali och hans söner Jaseel, Guni, Jeser och Sillem.

26 De ättlingar som reste med Jakob till Egypten var sextiosex till antalet, sönernas hustrur oräknade.

27 Om man också räknar med sonhustrurna och med Josefs två söner, utgjorde Jakobs hela familj i Egypten totalt sjuttio personer.

28 Jakob sände Juda i förväg för att berätta för Josef att de var på väg och behövde hjälp att hitta fram till Gosen.

29 Josef gjorde sig beredd och mötte dem i närheten av Gosen. Så snart han fick se sin far kastade han sig i hans armar. De kramade om varandra och grät en lång stund.

30 Sedan sa Israel till Josef: Nu är jag beredd att dö, för jag har sett dig igen och vet att du lever.

31 Josef sa sedan till sina bröder och till alla deras familjer: Jag ska gå och berätta för Farao att ni har kommit hit från Kanaans land för att förena er med mig,

32 och jag ska berätta för honom att ni är herdar och att ni har fört med er era hjordar och allt ni äger.

33 När sedan Farao kallar på er och frågar er om ert yrke,

34 så ska ni säga till honom: 'Vi har varit herdar ända sedan ungdomen, och våra förfäder har varit det i många generationer.' När han hör detta kommer han att låta er bo här i Gosens land. Herdar var nämligen föraktade och hatade i andra delar av Egypten.