New International Version

Genesis 46

Jacob Goes to Egypt

1So Israel set out with all that was his, and when he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac.

And God spoke to Israel in a vision at night and said, “Jacob! Jacob!”

“Here I am,” he replied.

“I am God, the God of your father,” he said. “Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph’s own hand will close your eyes.”

Then Jacob left Beersheba, and Israel’s sons took their father Jacob and their children and their wives in the carts that Pharaoh had sent to transport him. So Jacob and all his offspring went to Egypt, taking with them their livestock and the possessions they had acquired in Canaan. Jacob brought with him to Egypt his sons and grandsons and his daughters and granddaughters—all his offspring.

These are the names of the sons of Israel (Jacob and his descendants) who went to Egypt:

Reuben the firstborn of Jacob.

The sons of Reuben:

Hanok, Pallu, Hezron and Karmi.

10 The sons of Simeon:

Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar and Shaul the son of a Canaanite woman.

11 The sons of Levi:

Gershon, Kohath and Merari.

12 The sons of Judah:

Er, Onan, Shelah, Perez and Zerah (but Er and Onan had died in the land of Canaan).

The sons of Perez:

Hezron and Hamul.

13 The sons of Issachar:

Tola, Puah,[a] Jashub[b] and Shimron.

14 The sons of Zebulun:

Sered, Elon and Jahleel.

15 These were the sons Leah bore to Jacob in Paddan Aram,[c] besides his daughter Dinah. These sons and daughters of his were thirty-three in all.

16 The sons of Gad:

Zephon,[d] Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli.

17 The sons of Asher:

Imnah, Ishvah, Ishvi and Beriah.

Their sister was Serah.

The sons of Beriah:

Heber and Malkiel.

18 These were the children born to Jacob by Zilpah, whom Laban had given to his daughter Leah—sixteen in all.

19 The sons of Jacob’s wife Rachel:

Joseph and Benjamin. 20 In Egypt, Manasseh and Ephraim were born to Joseph by Asenath daughter of Potiphera, priest of On.[e]

21 The sons of Benjamin:

Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard.

22 These were the sons of Rachel who were born to Jacob—fourteen in all.

23 The son of Dan:

Hushim.

24 The sons of Naphtali:

Jahziel, Guni, Jezer and Shillem.

25 These were the sons born to Jacob by Bilhah, whom Laban had given to his daughter Rachel—seven in all.

26 All those who went to Egypt with Jacob—those who were his direct descendants, not counting his sons’ wives—numbered sixty-six persons. 27 With the two sons[f] who had been born to Joseph in Egypt, the members of Jacob’s family, which went to Egypt, were seventy[g] in all.

28 Now Jacob sent Judah ahead of him to Joseph to get directions to Goshen. When they arrived in the region of Goshen, 29 Joseph had his chariot made ready and went to Goshen to meet his father Israel. As soon as Joseph appeared before him, he threw his arms around his father[h] and wept for a long time.

30 Israel said to Joseph, “Now I am ready to die, since I have seen for myself that you are still alive.”

31 Then Joseph said to his brothers and to his father’s household, “I will go up and speak to Pharaoh and will say to him, ‘My brothers and my father’s household, who were living in the land of Canaan, have come to me. 32 The men are shepherds; they tend livestock, and they have brought along their flocks and herds and everything they own.’ 33 When Pharaoh calls you in and asks, ‘What is your occupation?’ 34 you should answer, ‘Your servants have tended livestock from our boyhood on, just as our fathers did.’ Then you will be allowed to settle in the region of Goshen, for all shepherds are detestable to the Egyptians.”

Footnotes

 1. Genesis 46:13 Samaritan Pentateuch and Syriac (see also 1 Chron. 7:1); Masoretic Text Puvah
 2. Genesis 46:13 Samaritan Pentateuch and some Septuagint manuscripts (see also Num. 26:24 and 1 Chron. 7:1); Masoretic Text Iob
 3. Genesis 46:15 That is, Northwest Mesopotamia
 4. Genesis 46:16 Samaritan Pentateuch and Septuagint (see also Num. 26:15); Masoretic Text Ziphion
 5. Genesis 46:20 That is, Heliopolis
 6. Genesis 46:27 Hebrew; Septuagint the nine children
 7. Genesis 46:27 Hebrew (see also Exodus 1:5 and note); Septuagint (see also Acts 7:14) seventy-five
 8. Genesis 46:29 Hebrew around him

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 46

Jakob og hans familie flytter til Egypten

1Så tog Jakob af sted med hele sin teltlejr og kom til Beʼersheba. Dér bragte han et offer til sin fars Gud. Om natten talte Gud til ham i et syn.

„Jakob! Jakob!” kaldte han.

„Ja, jeg lytter,” svarede Jakob.

„Det er Gud, der taler til dig,” sagde stemmen, „din fars Gud! Vær ikke bange for at tage til Egypten. Jeg vil sørge for, at din slægt bliver et stort folk, mens I bor der. Jeg vil selv gå med dig til Egypten, og jeg vil bringe dine efterkommere tilbage igen. Selv vil du dø i Egypten, men Josef vil være hos dig, når du dør.”

Da sagde Jakob farvel Beʼersheba, og hans sønner satte deres far, deres koner og deres børn op på de vogne, som Farao havde stillet til rådighed. 6-7 De tog alting med sig—deres dyr og alt, hvad de havde samlet sig i Kanaʼan. Kort tid efter ankom de til Egypten, Jakob og alle hans efterkommere: hans sønner og døtre og børnebørn, hele hans store familie.

Det følgende er en liste over Jakobs sønner og sønnesønner, der tog med ham til Egypten:

Ruben, hans ældste søn, og dennes sønner Enok, Pallu, Hetzron og Karmi; 10 Simeon og hans sønner Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar og Saul, hvis mor var kanaʼanæer; 11 Levi og hans sønner Gershon, Kehat og Merari; 12 Juda og hans sønner Shela, Peretz og Zerach; (Er og Onan var jo allerede døde. Peretzʼ sønner hed Hetzron og Hamul.) 13 Issakar og hans sønner Tola, Pua, Jashub[a] og Shimron; 14 Zebulon og hans sønner Sered, Elon og Jahleʼel. 15 Det var Jakobs og Leas seks sønner, som alle blev født i Paddan-Aram. Jakobs og Leas sønner og sønnesønner var således i alt 33. Der var også datteren Dina.

16 Gads sønner hed Zefon,[b] Haggi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi og Areli; 17 Ashers sønner hed Jimna, Jishva, Jishvi, Beria, og deres søster hed Sera. Berias sønner hed Heber og Malkiel. 18 Disse 16 personer var efterkommere af Jakob og Zilpa, tjenestepigen, som Lea fik af sin far, Laban.

19 Jakobs og Rakels sønner hed Josef og Benjamin. 20 Josef fik i Egypten sønnerne Manasse og Efraim med Asenat, en datter af præsten Potifera fra Heliopolis. 21 Benjamins sønner hed Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naʼaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim og Ard. 22 Disse 14 var Jakobs og Rakels sønner og sønnesønner.

23 Dan havde sønnen Hushim. 24 Naftalis sønner hed Jahtzeʼel, Guni, Jetzer og Shillem. 25 Disse 7 var sønner og sønnesønner af Jakob og Bilha, tjenestepigen, som Rakel fik af sin far, Laban.

26 Antallet af Jakobs efterkommere, som kom med til Egypten, var altså 66. Svigerdøtrene blev ikke regnet med.[c] 27 Med Jakob selv samt Josef og hans to sønner var de så 70 i alt, som videreførte Jakobs slægt i Egypten.

28 Da Jakob og hans følge ankom til Egypten, sendte Jakob Juda i forvejen for at bede Josef om at vise dem vej til Goshen. 29 Josef gjorde straks sin vogn klar og tog af sted til Goshen for at møde sin far. Så snart han ankom, omfavnede han sin far og græd ved hans skulder i lang tid. 30 Derefter sagde Jakob til Josef: „Nu kan jeg dø i fred, for jeg har med egne øjne set, at du er i live.”

31 Josef sagde til sine brødre og deres familier: „Jeg vil nu tage tilbage til Farao og fortælle ham, at I er ankommet fra Kanaʼans land. 32 Jeg vil forklare ham, at I er fårehyrder og kvægavlere, og at I har bragt jeres får, geder og kvæg og alt, hvad I ejer, med jer. 33 Når Farao derpå sender bud efter jer og spørger om jeres beskæftigelse, 34 skal I sige: ‚Vi og vores forfædre har altid været kvægavlere og fårehyrder.’ Når I fortæller ham det, vil han lade jer sætte jeres telte op her ude i Goshen, for egypterne kan ikke fordrage nomadefolk.”

Footnotes

 1. 46,13 De sidste to navne er her taget fra den samaritanske pentateuch (de 5 Mosebøger) og syriak oversættelsen, jævnfør 4.Mos. 26,23-24 og 1.Krøn. 7,1.
 2. 46,16 Den masoretiske tekst har Zifjon, mens den samaritanske pentateuch og den græske oversættelse, Septuaginta, har Zefon, jf. 4.Mos. 26,15.
 3. 46,26 Ifølge den daværende kultur talte man normalt ikke kvinderne med. Dina og Sera var undtagelser. Vi må formode, at der var mange andre døtre, som ikke er nævnt i denne opremsning. Tælles Dina med var der 71 efterkommere af Jakob. Når vi fratrækker de to døde sønner, Josef og hans to sønner, får vi 66, der rejste med Jakob til Egypten.