New International Version

Genesis 4:1-26

Cain and Abel

1Adam4:1 Or The man made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain.4:1 Cain sounds like the Hebrew for brought forth or acquired. She said, “With the help of the Lord I have brought forth4:1 Or have acquired a man.” 2Later she gave birth to his brother Abel.

Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. 3In the course of time Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. 4And Abel also brought an offering—fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, 5but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast.

6Then the Lord said to Cain, “Why are you angry? Why is your face downcast? 7If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door; it desires to have you, but you must rule over it.”

8Now Cain said to his brother Abel, “Let’s go out to the field.”4:8 Samaritan Pentateuch, Septuagint, Vulgate and Syriac; Masoretic Text does not have “Let’s go out to the field.” While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him.

9Then the Lord said to Cain, “Where is your brother Abel?”

“I don’t know,” he replied. “Am I my brother’s keeper?”

10The Lord said, “What have you done? Listen! Your brother’s blood cries out to me from the ground. 11Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. 12When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth.”

13Cain said to the Lord, “My punishment is more than I can bear. 14Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence; I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me.”

15But the Lord said to him, “Not so4:15 Septuagint, Vulgate and Syriac; Hebrew Very well; anyone who kills Cain will suffer vengeance seven times over.” Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. 16So Cain went out from the Lord’s presence and lived in the land of Nod,4:16 Nod means wandering (see verses 12 and 14). east of Eden.

17Cain made love to his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city, and he named it after his son Enoch. 18To Enoch was born Irad, and Irad was the father of Mehujael, and Mehujael was the father of Methushael, and Methushael was the father of Lamech.

19Lamech married two women, one named Adah and the other Zillah. 20Adah gave birth to Jabal; he was the father of those who live in tents and raise livestock. 21His brother’s name was Jubal; he was the father of all who play stringed instruments and pipes. 22Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of4:22 Or who instructed all who work in bronze and iron. Tubal-Cain’s sister was Naamah.

23Lamech said to his wives,

“Adah and Zillah, listen to me;

wives of Lamech, hear my words.

I have killed a man for wounding me,

a young man for injuring me.

24If Cain is avenged seven times,

then Lamech seventy-seven times.”

25Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth,4:25 Seth probably means granted. saying, “God has granted me another child in place of Abel, since Cain killed him.” 26Seth also had a son, and he named him Enosh.

At that time people began to call on4:26 Or to proclaim the name of the Lord.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 4:1-26

Kain och Abel

Kain mördar Abel

1Adam låg med sin hustru Eva, och hon blev gravid och födde en son som fick namnet Kain4:1 Namnet Kain betyder ungefär jag har fått/producerat., för hon sa: ”Med Herrens hjälp har jag fått en människa!” 2Hennes nästa barn var Abel, Kains bror. Abel blev herde, medan Kain blev lantbrukare. 3En gång kom Kain med en del av sin skörd av frukt som offergåva till Herren. 4Också Abel kom med de feta köttstyckena från sina förstfödda lamm. Herren såg med välbehag på Abel och hans offer, 5men inte på Kain och hans offer. Detta gjorde Kain vred, och han sänkte blicken.

6”Varför är du så vred?” frågade Herren. ”Varför sänker du huvudet? 7Om du gör rätt är du ju accepterad, men om du inte gör rätt, lurar synden vid dörren. Synden åtrår dig, men du ska råda över den!”

8Kain föreslog sin bror att de skulle gå ut på fälten tillsammans4:8 Översättningens formulering följer här mer den samaritanska texten, Vulgata, Septuaginta och syriska Peshitta; det rör sig dock bara om en nyansskillnad.. Medan de var där, överföll Kain sin bror och dödade honom.

9Herren sa till Kain: ”Var är din bror Abel?” ”Det vet jag inte”, sa Kain. ”Ska jag hålla reda på min bror?”

10Men Herren sa: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. 11Från och med nu är du förbannad och förvisad från den mark som öppnade sin mun för att ta emot din brors blod ur din hand. 12Den kommer inte längre att ge dig någon skörd. Du ska vara hemlös och fredlös och irra omkring på jorden.”

13Kain svarade Herren: ”Mitt straff är större än jag kan bära,4:13 Eller, enligt Septuaginta: Mitt brott är för stort för att förlåtas, 14för du har förvisat mig från min mark och från dig själv och gjort mig till en rastlös vandrare. Vem som helst som ser mig kan döda mig.” 15Då svarade Herren: ”De kommer inte att döda dig, för jag ska ge ett sju gånger värre straff åt den som gör det.” Sedan satte Herren ett märke på Kain, för att ingen som mötte honom skulle döda honom. 16Kain gick sedan bort från Herren och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.

Kains ättlingar

17Därefter låg Kain med sin hustru, och hon blev gravid och födde Henok. När Kain sedan byggde en stad, kallade han den Henok efter sin son.

18Henok var Irads far. Irad var Mechujaels far, Mechujael var Metushaels far, Metushael var Lemeks far.

19Lemek gifte sig med två kvinnor – Ada och Silla. 20Ada födde ett barn som hette Javal, och han blev stamfar för alla som bor i tält och lever av boskapsskötsel. 21Hans bror hette Juval, och han var den förste att spela lyra och flöjt. 22Silla födde Tuval Kain. Han var den förste att gjuta redskap av koppar och järn. Tuval Kain hade en syster som hette Naama.

23En dag sa Lemek till sina båda hustrur:

”Ada och Silla, hör på!

Lemeks hustrur, hör mina ord!

Jag har dödat en man för att han sårat mig,

en ung man för att han skadat mig. 4:23 Som tecken på det dåvarande världsläget som nu präglades av våld och på hans egen skrytsamhet, kan versen också tolkas: Jag skulle kunna döda en man för att han sårar mig, en ung man för att han skadar mig.

24Kain ska hämnas sju gånger,

men Lemek sjuttiosju gånger!”

Adams släkttavla genom Set

25Adam låg igen med sin hustru, och hon födde ytterligare en son. Han fick namnet Set4:25 Namnet betyder ungefär skänkt, given., för Eva sa: ”Gud har gett mig en annan son i stället för honom som Kain dödade.” 26Set fick en son som han kallade Enosh. Det var under dennes livstid som människorna började åkalla Herrens namn.