New International Version

Genesis 17:1-27

The Covenant of Circumcision

1When Abram was ninety-nine years old, the Lord appeared to him and said, “I am God Almighty17:1 Hebrew El-Shaddai; walk before me faithfully and be blameless. 2Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers.”

3Abram fell facedown, and God said to him, 4“As for me, this is my covenant with you: You will be the father of many nations. 5No longer will you be called Abram17:5 Abram means exalted father.; your name will be Abraham,17:5 Abraham probably means father of many. for I have made you a father of many nations. 6I will make you very fruitful; I will make nations of you, and kings will come from you. 7I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. 8The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you; and I will be their God.”

9Then God said to Abraham, “As for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you for the generations to come. 10This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep: Every male among you shall be circumcised. 11You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. 12For the generations to come every male among you who is eight days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner—those who are not your offspring. 13Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. 14Any uncircumcised male, who has not been circumcised in the flesh, will be cut off from his people; he has broken my covenant.”

15God also said to Abraham, “As for Sarai your wife, you are no longer to call her Sarai; her name will be Sarah. 16I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations; kings of peoples will come from her.”

17Abraham fell facedown; he laughed and said to himself, “Will a son be born to a man a hundred years old? Will Sarah bear a child at the age of ninety?” 18And Abraham said to God, “If only Ishmael might live under your blessing!”

19Then God said, “Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac.17:19 Isaac means he laughs. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. 20And as for Ishmael, I have heard you: I will surely bless him; I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of twelve rulers, and I will make him into a great nation. 21But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year.” 22When he had finished speaking with Abraham, God went up from him.

23On that very day Abraham took his son Ishmael and all those born in his household or bought with his money, every male in his household, and circumcised them, as God told him. 24Abraham was ninety-nine years old when he was circumcised, 25and his son Ishmael was thirteen; 26Abraham and his son Ishmael were both circumcised on that very day. 27And every male in Abraham’s household, including those born in his household or bought from a foreigner, was circumcised with him.

New Serbian Translation

1. Мојсијева 17:1-27

Савез и обрезање

1Кад је Авраму било деведесет девет година, указао му се Господ и рекао му: „Ја сам Бог Свемоћни, по мојој вољи живи и буди беспрекоран. 2Савез свој склапам између себе и тебе, и силно ћу те умножити.“

3Аврам паде ничице, а Бог настави да му говори: 4„Ово је мој савез са тобом: постаћеш отац многим народима. 5И нећеш се више звати Аврам, него ће ти ’Аврахам’17,5 Да се истакне разлика између Аврам узвишени отац и Аврахам отац мноштва. бити име, јер сам те учинио оцем многих народа. 6Веома, веома плодним ћу те учинити: од тебе ће потећи народи; и цареви ће од тебе проистећи. 7Савез свој – савез вечни – склапам између себе и тебе и између твог потомства после тебе кроз сва поколења: ја ћу бити Бог теби и твоме потомству после тебе. 8Сву земљу хананску, земљу у којој боравиш као дошљак, дајем у вечни посед теби и твоме потомству после тебе; а ја ћу бити њихов Бог.“

9Још рече Бог Аврахаму: „А ти држи мој савез, ти и твоје потомство после тебе, од поколења до поколења. 10А ово је знак мог савеза између мене и твог потомства после тебе, овако ћете га држати: свако мушко међу вама нека се обрезује. 11Обрезујте окрајак свога тела, и то ће бити знак савеза између мене и вас. 12Свако мушко међу вама, од поколења до поколења, нека се обрезује кад наврши осам дана; и роб, рођен у вашем дому и купљени за новац од странаца који није ваш сродник. 13Да, чак и роб рођен у вашем дому, као и купљен за новац мора се обрезати. То ће бити знак на вашем телу да је мој савез са вама вечни савез. 14А мушкарац који није обрезао окрајак свог тела, нека се истреби из свог народа, такав је прекршио мој савез.“

15Још рече Бог Аврахаму: „А Сарају, своју жену, нећеш више звати Сараја; име ће јој бити ’Сара’. 16Њу ћу благословити; шта више, од ње ћу ти дати сина. Ја ћу је благословити, те ће постати мајка народима, и цареви ће народа од ње потећи.“

17Аврахам паде ничице, па се насмеја и рече у себи: „Може ли се родити син човеку од стотину година? Зар ће Сара у деведесетој родити дете?“ 18Аврахам рече Богу: „Нека само Исмаило живи под твојим окриљем.“

19Бог рече Аврахаму: „Ипак ће ти твоја жена, Сара, родити сина коме ћеш дати име ’Исак’17,19 Име Исак значи он се смеје.. Ја ћу склопити свој савез – вечни савез – с њим и с његовим потомством после њега. 20Услишићу те и за Исмаила. Ево, благословићу га и учинити плодним и веома га умножити. Дванаест кнезова ће потећи од њега, те ћу учинити да од њега нарасте велики народ. 21Али свој ћу савез склопити са Исаком кога ће ти Сара родити идуће године у ово доба.“ 22Кад је Бог завршио разговор са Аврахамом, узнео се од њега.

23Аврахам је затим узео свог сина Исмаила и све робове рођене у његовом дому, као и оне купљене за новац – све мушке у Аврахамовом дому – па их је истог дана обрезао, како му је Бог рекао. 24Аврахаму је било деведесет девет година када је био обрезан. 25Исмаилу је било тринаест година када је био обрезан. 26Аврахам и његов син Исмаило су били обрезани истога дана. 27Са Аврахамом су били обрезани и његови укућани рођени у његовом дому, као и сви они купљени за новац од странаца.