New International Version

Genesis 13

Abram and Lot Separate

1So Abram went up from Egypt to the Negev, with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abram had become very wealthy in livestock and in silver and gold.

From the Negev he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai where his tent had been earlier and where he had first built an altar. There Abram called on the name of the Lord.

Now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents. But the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abram’s herders and Lot’s. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time.

So Abram said to Lot, “Let’s not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Is not the whole land before you? Let’s part company. If you go to the left, I’ll go to the right; if you go to the right, I’ll go to the left.”

10 Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan toward Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. (This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah.) 11 So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company: 12 Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. 13 Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord.

14 The Lord said to Abram after Lot had parted from him, “Look around from where you are, to the north and south, to the east and west. 15 All the land that you see I will give to you and your offspring[a] forever. 16 I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. 17 Go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you.”

18 So Abram went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he pitched his tents. There he built an altar to the Lord.

Footnotes

  1. Genesis 13:15 Or seed; also in verse 16

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 13

Despărţirea lui Avram de Lot

1Avram a urcat din Egipt în Neghev[a] împreună cu soţia lui şi cu tot ce avea, iar Lot a mers împreună cu el. Avram era foarte bogat în turme, în argint şi în aur. Din Neghev, el a călătorit până la Betel, până la locul în care şi-a întins cortul la început, între Betel şi Ai, loc în care el făcuse un altar mai înainte. Acolo Avram a chemat Numele Domnului. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea şi el turme de oi, cirezi de boi şi corturi. Dar teritoriul locuit nu-i mai încăpea; aveau atât de multe bunuri, încât nu mai puteau locui împreună. De asemenea, s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram şi păstorii turmelor lui Lot. În vremea aceea canaaniţii şi periziţii locuiau în Canaan. Atunci Avram i-a zis lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, nici între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem rude. Nu este oare toată ţara înaintea ta? Desparte-te de mine, te rog. Dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta, iar dacă tu o iei la dreapta, eu o voi lua la stânga.“ 10 Lot şi-a ridicat privirea şi a văzut că toată Câmpia Iordanului până la Ţoar era bine udată, ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului; aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma şi Gomora. 11 Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului şi a pornit spre răsărit. Aşa s-au despărţit unul de celălalt. 12 Avram a locuit în Canaan, în timp ce Lot a locuit între cetăţile din câmpie, unde şi-a aşezat cortul aproape de Sodoma. 13 Oamenii din Sodoma erau răi, păcătuind peste măsură împotriva Domnului.

14 Domnul i-a spus lui Avram după ce Lot s-a despărţit de el: „Ridică-ţi privirea din locul în care eşti şi uită-te spre nord şi spre sud, spre răsărit şi spre apus, 15 pentru că toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi seminţei tale[b] pentru totdeauna. 16 Îi voi face pe urmaşii tăi ca pulberea pământului, astfel încât, dacă cineva poate număra pulberea pământului, şi urmaşii tăi vor putea fi număraţi. 17 Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat, pentru că ţie ţi-o voi da.“ 18 Astfel, Avram şi-a mutat cortul şi a venit să se aşeze lângă stejarii lui Mamre, în Hebron, unde a zidit un altar Domnului.

Footnotes

  1. Geneza 13:1 Vezi nota de la 12:9; şi în v. 3
  2. Geneza 13:15 Vezi nota de la 12:7; şi în v. 16