New International Version

Genesis 11:1-32

The Tower of Babel

1Now the whole world had one language and a common speech. 2As people moved eastward,11:2 Or from the east; or in the east they found a plain in Shinar11:2 That is, Babylonia and settled there.

3They said to each other, “Come, let’s make bricks and bake them thoroughly.” They used brick instead of stone, and tar for mortar. 4Then they said, “Come, let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves; otherwise we will be scattered over the face of the whole earth.”

5But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. 6The Lord said, “If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. 7Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other.”

8So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. 9That is why it was called Babel11:9 That is, Babylon; Babel sounds like the Hebrew for confused.—because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth.

From Shem to Abram

10This is the account of Shem’s family line.

Two years after the flood, when Shem was 100 years old, he became the father11:10 Father may mean ancestor; also in verses 11-25. of Arphaxad. 11And after he became the father of Arphaxad, Shem lived 500 years and had other sons and daughters.

12When Arphaxad had lived 35 years, he became the father of Shelah. 13And after he became the father of Shelah, Arphaxad lived 403 years and had other sons and daughters.11:13 Hebrew; Septuagint (see also Luke 3:35,36 and note at Gen. 10:24) 35 years, he became the father of Cainan. 13 And after he became the father of Cainan, Arphaxad lived 430 years and had other sons and daughters, and then he died. When Cainan had lived 130 years, he became the father of Shelah. And after he became the father of Shelah, Cainan lived 330 years and had other sons and daughters

14When Shelah had lived 30 years, he became the father of Eber. 15And after he became the father of Eber, Shelah lived 403 years and had other sons and daughters.

16When Eber had lived 34 years, he became the father of Peleg. 17And after he became the father of Peleg, Eber lived 430 years and had other sons and daughters.

18When Peleg had lived 30 years, he became the father of Reu. 19And after he became the father of Reu, Peleg lived 209 years and had other sons and daughters.

20When Reu had lived 32 years, he became the father of Serug. 21And after he became the father of Serug, Reu lived 207 years and had other sons and daughters.

22When Serug had lived 30 years, he became the father of Nahor. 23And after he became the father of Nahor, Serug lived 200 years and had other sons and daughters.

24When Nahor had lived 29 years, he became the father of Terah. 25And after he became the father of Terah, Nahor lived 119 years and had other sons and daughters.

26After Terah had lived 70 years, he became the father of Abram, Nahor and Haran.

Abram’s Family

27This is the account of Terah’s family line.

Terah became the father of Abram, Nahor and Haran. And Haran became the father of Lot. 28While his father Terah was still alive, Haran died in Ur of the Chaldeans, in the land of his birth. 29Abram and Nahor both married. The name of Abram’s wife was Sarai, and the name of Nahor’s wife was Milkah; she was the daughter of Haran, the father of both Milkah and Iskah. 30Now Sarai was childless because she was not able to conceive.

31Terah took his son Abram, his grandson Lot son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Harran, they settled there.

32Terah lived 205 years, and he died in Harran.

New Serbian Translation

1. Мојсијева 11:1-32

Вавилонска кула

1У оно време је сва земља имала исти језик и исте речи. 2Но, селећи се на исток11,2 Или: са истока., људи наиђу на долину у земљи Сенар11,2 То јест у Вавилон., и ту се настане. 3Тада рекоше један другоме: „Хајде да правимо опеке и да их ваљано испечемо!“ Опеке су им биле уместо камена, а смола им је служила уместо малтера. 4Затим рекоше: „Хајде да саградимо себи град и кулу с врхом до небеса. Стецимо тиме себи углед11,4 Дословно: име., да се не бисмо расејали по земљи.“

5Тада је Господ сишао да види град и кулу што су људи градили. 6Господ рече: „Пошто су они један народ и сви имају исти језик, онда је ово тек почетак њиховог деловања. Зато им сад ништа неће бити неоствариво што год да науме. 7Хајде да сиђемо и побркамо им језик, да не разумеју шта говоре један другоме!“ 8Тако их је Господ одатле расуо по целој земљи, те су престали да граде град. 9Зато му је име Вавилон11,9 Вавилон збрка потиче од глагола побркати, измешати., јер је тамо Господ побркао језик целој земљи, и одатле расуо људе по целој земљи.

Родослов од Сима до Аврама

10Ово је Симов родослов:

Две године после потопа, кад је Симу било стотину година, родио му се Арфаксад. 11Након што му се родио Арфаксад, Сим је живео још пет стотина година, те му се родило још синова и ћерки.

12Кад је Арфаксаду било тридесет пет година, родио му се Сала. 13Након Салиног рођења, Арфаксад је живео још четири стотине три године, те му се родило још синова и ћерки.

14Сали је било тридесет година кад му се родио Евер. 15После Еверовог рођења, Сала је живео још четири стотине три године, те му се родило још синова и ћерки.

16Кад су Еверу биле тридесет четири године, родио му се Фалек. 17Након Фалековог рођења, Евер је живео још четири стотине тридесет година, те му се родило још синова и ћерки.

18Кад је Фалеку било тридесет година, родио му се Рагав. 19После Рагавовог рођења, Фалек је живео још две стотина девет година, те му се родило још синова и ћерки.

20Кад су Рагаву биле тридесет две године, родио му се Серух. 21После Серуховог рођења, Рагав је живео још две стотине седам година, те му се родило још синова и ћерки.

22Кад је Серуху било тридесет година, родио му се Нахор. 23Након Нахоровог рођења, Серух је живео још две стотине година, те му се родило још синова и ћерки.

24Кад је Нахору било двадесет девет година, родио му се Тара. 25Након Тариног рођења, Нахор је живео још стотину и деветнаест година, те му се родило још синова и ћерки.

26Кад је Тари било седамдесет година, родили су му се Аврам, Нахор и Аран.

Тарин родослов

27Ово је Тарин родослов:

Тари су се родили Аврам, Нахор и Аран. Арану се родио Лот. 28Аран је умро пре свога оца Таре у свом родном крају у Уру Халдејском. 29Аврам и Нахор су се оженили. Аврамовој жени је било име Сараја, а Нахоровој Мелха; ова је била ћерка Арана, који је такође био отац Јеске. 30Међутим, Сараја је била нероткиња, није имала деце.

31Тара поведе свога сина Аврама, свога унука Лота, Арановог сина, своју снаху Сарају, жену свога сина Аврама, па се с њима запути из Ура Халдејскога у Ханан. Тако дођу до Харана и тамо се настане.

32Тара је живео две стотине пет година. Умро је у Харану.