New International Version

Ezra 10:1-44

The People’s Confession of Sin

1While Ezra was praying and confessing, weeping and throwing himself down before the house of God, a large crowd of Israelites—men, women and children—gathered around him. They too wept bitterly. 2Then Shekaniah son of Jehiel, one of the descendants of Elam, said to Ezra, “We have been unfaithful to our God by marrying foreign women from the peoples around us. But in spite of this, there is still hope for Israel. 3Now let us make a covenant before our God to send away all these women and their children, in accordance with the counsel of my lord and of those who fear the commands of our God. Let it be done according to the Law. 4Rise up; this matter is in your hands. We will support you, so take courage and do it.”

5So Ezra rose up and put the leading priests and Levites and all Israel under oath to do what had been suggested. And they took the oath. 6Then Ezra withdrew from before the house of God and went to the room of Jehohanan son of Eliashib. While he was there, he ate no food and drank no water, because he continued to mourn over the unfaithfulness of the exiles.

7A proclamation was then issued throughout Judah and Jerusalem for all the exiles to assemble in Jerusalem. 8Anyone who failed to appear within three days would forfeit all his property, in accordance with the decision of the officials and elders, and would himself be expelled from the assembly of the exiles.

9Within the three days, all the men of Judah and Benjamin had gathered in Jerusalem. And on the twentieth day of the ninth month, all the people were sitting in the square before the house of God, greatly distressed by the occasion and because of the rain. 10Then Ezra the priest stood up and said to them, “You have been unfaithful; you have married foreign women, adding to Israel’s guilt. 11Now honor10:11 Or Now make confession to the Lord, the God of your ancestors, and do his will. Separate yourselves from the peoples around you and from your foreign wives.”

12The whole assembly responded with a loud voice: “You are right! We must do as you say. 13But there are many people here and it is the rainy season; so we cannot stand outside. Besides, this matter cannot be taken care of in a day or two, because we have sinned greatly in this thing. 14Let our officials act for the whole assembly. Then let everyone in our towns who has married a foreign woman come at a set time, along with the elders and judges of each town, until the fierce anger of our God in this matter is turned away from us.” 15Only Jonathan son of Asahel and Jahzeiah son of Tikvah, supported by Meshullam and Shabbethai the Levite, opposed this.

16So the exiles did as was proposed. Ezra the priest selected men who were family heads, one from each family division, and all of them designated by name. On the first day of the tenth month they sat down to investigate the cases, 17and by the first day of the first month they finished dealing with all the men who had married foreign women.

Those Guilty of Intermarriage

18Among the descendants of the priests, the following had married foreign women:

From the descendants of Joshua son of Jozadak, and his brothers: Maaseiah, Eliezer, Jarib and Gedaliah. 19(They all gave their hands in pledge to put away their wives, and for their guilt they each presented a ram from the flock as a guilt offering.)

20From the descendants of Immer:

Hanani and Zebadiah.

21From the descendants of Harim:

Maaseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel and Uzziah.

22From the descendants of Pashhur:

Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethanel, Jozabad and Elasah.

23Among the Levites:

Jozabad, Shimei, Kelaiah (that is, Kelita), Pethahiah, Judah and Eliezer.

24From the musicians:

Eliashib.

From the gatekeepers:

Shallum, Telem and Uri.

25And among the other Israelites:

From the descendants of Parosh:

Ramiah, Izziah, Malkijah, Mijamin, Eleazar, Malkijah and Benaiah.

26From the descendants of Elam:

Mattaniah, Zechariah, Jehiel, Abdi, Jeremoth and Elijah.

27From the descendants of Zattu:

Elioenai, Eliashib, Mattaniah, Jeremoth, Zabad and Aziza.

28From the descendants of Bebai:

Jehohanan, Hananiah, Zabbai and Athlai.

29From the descendants of Bani:

Meshullam, Malluk, Adaiah, Jashub, Sheal and Jeremoth.

30From the descendants of Pahath-Moab:

Adna, Kelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, Binnui and Manasseh.

31From the descendants of Harim:

Eliezer, Ishijah, Malkijah, Shemaiah, Shimeon, 32Benjamin, Malluk and Shemariah.

33From the descendants of Hashum:

Mattenai, Mattattah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh and Shimei.

34From the descendants of Bani:

Maadai, Amram, Uel, 35Benaiah, Bedeiah, Keluhi, 36Vaniah, Meremoth, Eliashib, 37Mattaniah, Mattenai and Jaasu.

38From the descendants of Binnui:10:37,38 See Septuagint (also 1 Esdras 9:34); Hebrew Jaasu 38 and Bani and Binnui,

Shimei, 39Shelemiah, Nathan, Adaiah, 40Maknadebai, Shashai, Sharai, 41Azarel, Shelemiah, Shemariah, 42Shallum, Amariah and Joseph.

43From the descendants of Nebo:

Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jaddai, Joel and Benaiah.

44All these had married foreign women, and some of them had children by these wives.10:44 Or and they sent them away with their children

Bibelen på hverdagsdansk

Ezras Bog 10:1-44

Folket bekender deres synd

1Mens jeg lå grædende på jorden foran templet og fremsagde denne syndsbekendelse, samledes en stor flok mænd, kvinder og børn omkring mig for at sørge og græde sammen med mig.

2Da sagde Shekanja, en søn af Jehiel af Elams slægt, til mig: „Vi erkender, at vi har været troløse over for vores Gud ved at gifte os med kvinder fra gudløse folkeslag. Men der er alligevel håb for Israels folk. 3Lad os give Gud det løfte, at vi vil sende de fremmede kvinder og deres børn bort, sådan som du og andre gudfrygtige mænd har rådet os til. Fra nu af vil vi gøre som Toraen byder. 4Rejs dig nu op, for det er dig, der skal organisere det. Vi er med dig. Så fat mod og kom i gang!”

5Derpå rejste jeg mig op og bad alle præsterne, levitterne og folkets ledere om at sværge på, at de ville gøre, som Shekanja havde sagt. Det gjorde de. 6Derefter forlod jeg pladsen foran Herrens hus og gik ind i Johanans, Eljashibs søns, værelse i templet, hvor jeg overnattede. Jeg hverken spiste eller drak, for jeg sørgede over de hjemvendte judæeres utroskab.

7Nu blev det bekendtgjort ud over hele Judas land og i Jerusalem, at alle de mænd, som havde været i eksil, skulle komme til Jerusalem 8inden tre dage, og at folkets ledere havde besluttet, at enhver som udeblev, ville blive frataget sin arvelod og udstødt af de hjemvendtes samfund. 9Tre dage efter, den 20. dag i den niende måned, var alle Judas og Benjamins mænd samlet på den åbne plads foran templet. De rystede af kulde på grund af regnen og af angst på grund af sagens alvor.

10Så rejste jeg mig og råbte til mængden: „I har været ulydige mod Herren ved at gifte jer med kvinder fra fremmede folkeslag og således øget vores skyld overfor Gud. 11Bekend derfor jeres synd for Herren, jeres fædres Gud, og gør hvad han forlanger af jer: Skil jer ud fra de fremmede omkring jer og skaf jer af med de kvinder, I har giftet jer med.”

12„Vi vil gøre, som du siger!” svarede hele forsamlingen. 13„Men det problem kan ikke løses på en dag eller to, for der er mange af os, der har gjort det. Og vi kan ikke blive stående her ude i regnen. 14Det må være en sag for folkets ledere. Lad dem, der har giftet sig med fremmede kvinder, komme til lederne på et nærmere aftalt tidspunkt sammen med deres bys ledere og dommere, så hver enkelt kan få deres sag gjort i orden, og vi kan afværge Guds vrede.”

15Kun Jonatan, søn af Asael, Jahzeja, søn af Tikva, Meshullam og levitten Shabbetaj modsatte sig forslaget. 16Alle de andre tilsluttede sig. Jeg pålagde så overhovederne for de enkelte slægter at tage sig af sagen. De mødtes den første dag i den tiende måned for at undersøge de enkelte sager og sørge for, at beslutningen blev gennemført. 17Den første dag i den første måned var de færdige med at behandle alle sagerne angående de mænd, der havde giftet sig med fremmede kvinder.

Listen over de skyldige

18Her følger listen over de præster, som havde giftet sig med fremmede kvinder: Af Jeshuas slægt: Ma’aseja, Eliezer, Jarib og Gedalja. 19De svor på, at de ville sende deres koner bort, og hver enkelt af dem måtte bringe en vædder som skyldoffer. 20Af Immers slægt: Hanani og Zebadja. 21Af Harims slægt: Ma’aseja, Elija, Shemaja, Jehiel og Uzzija. 22Af Pashhurs slægt: Eljoenaj, Ma’aseja, Ishmael, Netanel, Jozabad og Elasa.

23Følgende levitter var skyldige: Jozabad, Shimi, Kelaja (også kaldet Kelita), Petahja, Juda og Eliezer.

24Blandt tempelsangerne var Eljashib skyldig. Af tempelvagterne var følgende skyldige: Shallum, Telem og Uri.

25Af folket i almindelighed var følgende skyldige: Af Parosh’ slægt: Ramja, Jizzija, Malkija, Mijjamin, Eleazar, Malkija og Benaja. 26Af Elams slægt: Mattanja, Zekarja, Jehiel, Abdi, Jeremot og Elija. 27Af Zattus slægt: Eljoenaj, Eljashib, Mattanja, Jeremot, Zabad og Aziza. 28Af Bebajs slægt: Johanan, Hananja, Zabbaj og Atlaj. 29Af Banis slægt: Meshullam, Malluk, Adaja, Jashub, Sheal og Jeramot. 30Af Pahat-Moabs slægt: Adna, Kelal, Benaja, Ma’aseja, Mattanja, Betzalel, Binnuj og Manasse. 31Af Harims slægt: Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaja, Simeon, 32Benjamin, Malluk og Shemarja. 33Af Hashums slægt: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasse og Shimi. 34Af Banis slægt: Ma’adaj, Amram, Uel, 35Benaja, Bedja, Keluhu, 36Vanja, Meremot, Eljashib, 37Mattanja, Mattenaj og Ja’asaj. 38Af Binnujs slægt: Shimi, 39Shelemja, Natan, Adaja, 40Maknadbaj, Shashaj, Sharaj, 41Azarel, Shelemja, Shemarja, 42Shallum, Amarja og Josef. 43Af Nebos slægt: Jeiel, Mattitja, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel og Benaja.

44Alle disse mænd havde giftet sig med fremmede kvinder, men de sendte nu dem og deres børn bort.