New International Version

Ezekiel 37:1-28

The Valley of Dry Bones

1The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley; it was full of bones. 2He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. 3He asked me, “Son of man, can these bones live?”

I said, “Sovereign Lord, you alone know.”

4Then he said to me, “Prophesy to these bones and say to them, ‘Dry bones, hear the word of the Lord! 5This is what the Sovereign Lord says to these bones: I will make breath37:5 The Hebrew for this word can also mean wind or spirit (see verses 6-14). enter you, and you will come to life. 6I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin; I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord.’ ”

7So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. 8I looked, and tendons and flesh appeared on them and skin covered them, but there was no breath in them.

9Then he said to me, “Prophesy to the breath; prophesy, son of man, and say to it, ‘This is what the Sovereign Lord says: Come, breath, from the four winds and breathe into these slain, that they may live.’ ” 10So I prophesied as he commanded me, and breath entered them; they came to life and stood up on their feet—a vast army.

11Then he said to me: “Son of man, these bones are the people of Israel. They say, ‘Our bones are dried up and our hope is gone; we are cut off.’ 12Therefore prophesy and say to them: ‘This is what the Sovereign Lord says: My people, I am going to open your graves and bring you up from them; I will bring you back to the land of Israel. 13Then you, my people, will know that I am the Lord, when I open your graves and bring you up from them. 14I will put my Spirit in you and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I the Lord have spoken, and I have done it, declares the Lord.’ ”

One Nation Under One King

15The word of the Lord came to me: 16“Son of man, take a stick of wood and write on it, ‘Belonging to Judah and the Israelites associated with him.’ Then take another stick of wood, and write on it, ‘Belonging to Joseph (that is, to Ephraim) and all the Israelites associated with him.’ 17Join them together into one stick so that they will become one in your hand.

18“When your people ask you, ‘Won’t you tell us what you mean by this?’ 19say to them, ‘This is what the Sovereign Lord says: I am going to take the stick of Joseph—which is in Ephraim’s hand—and of the Israelite tribes associated with him, and join it to Judah’s stick. I will make them into a single stick of wood, and they will become one in my hand.’ 20Hold before their eyes the sticks you have written on 21and say to them, ‘This is what the Sovereign Lord says: I will take the Israelites out of the nations where they have gone. I will gather them from all around and bring them back into their own land. 22I will make them one nation in the land, on the mountains of Israel. There will be one king over all of them and they will never again be two nations or be divided into two kingdoms. 23They will no longer defile themselves with their idols and vile images or with any of their offenses, for I will save them from all their sinful backsliding,37:23 Many Hebrew manuscripts (see also Septuagint); most Hebrew manuscripts all their dwelling places where they sinned and I will cleanse them. They will be my people, and I will be their God.

24“ ‘My servant David will be king over them, and they will all have one shepherd. They will follow my laws and be careful to keep my decrees. 25They will live in the land I gave to my servant Jacob, the land where your ancestors lived. They and their children and their children’s children will live there forever, and David my servant will be their prince forever. 26I will make a covenant of peace with them; it will be an everlasting covenant. I will establish them and increase their numbers, and I will put my sanctuary among them forever. 27My dwelling place will be with them; I will be their God, and they will be my people. 28Then the nations will know that I the Lord make Israel holy, when my sanctuary is among them forever.’ ”

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 37:1-28

Valea cu oase uscate

1Mâna Domnului a venit peste mine, m‑a dus prin Duhul Domnului și m‑a lăsat jos în mijlocul unei văi. Valea era plină de oase. 2M‑a pus să umblu peste ele încoace și încolo și iată că pe suprafața văii erau foarte multe oase. Și iată că ele erau foarte uscate.

3Domnul mi‑a zis:

– Fiul omului, vor putea oare aceste oase să învie?

Eu I‑am răspuns:

– Stăpâne Doamne, Tu știi!

4Atunci El mi‑a zis:

– Profețește despre oasele acestea și spune‑le: „Oase uscate, ascultați Cuvântul Domnului! 5Așa vorbește Stăpânul Domn cu privire la oasele acestea: «Iată, voi face să intre suflare5-14 Termenul ebraic poate însemna și vânt sau duh / Duh. în voi și veți învia! 6Vă voi da tendoane, voi face să crească pe voi carne și vă voi acoperi cu piele. Voi pune suflare în voi și veți învia. Și veți ști atunci că Eu sunt Domnul!»“

7Am profețit așa cum mi se poruncise. În timp ce profețeam, s‑a auzit un zgomot ca un huruit. Și iată că oasele s‑au apropiat unele de celelalte! 8M‑am uitat și, iată, am văzut că aveau deja tendoane pe ele, carnea crescuse pe ele și erau acoperite cu piele; dar încă nu era suflare în ele.

9El mi‑a zis:

– Profețește suflării! Profețește, fiul omului, și spune‑i suflării că așa vorbește Stăpânul Domn: „Vino, suflare, din cele patru vânturi și suflă peste acești morți ca să învie!“

10Am profețit așa cum îmi poruncise și suflarea a intrat în ei. Ei au înviat și s‑au ridicat în picioare. Era o armată foarte, foarte mare.

11Apoi El mi‑a zis:

– Fiul omului, oasele acestea sunt toți cei din Casa lui Israel. Iată că ei zic: „Oasele ne sunt uscate și nu mai avem nicio speranță! Suntem pierduți!“ 12De aceea profețește și spune‑le că așa vorbește Stăpânul Domn: „Poporul Meu, Eu Însumi vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre și vă voi aduce în țara lui Israel. 13Poporul Meu, când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, veți ști că Eu sunt Domnul. 14Voi pune în voi suflarea Mea și veți învia. Vă voi așeza din nou în țara voastră și veți ști că Eu, Domnul, am vorbit și am făcut întocmai, zice Domnul.“

Un singur popor sub un singur conducător

15Cuvântul Domnului mi‑a vorbit, zicând: 16„Fiul omului, ia o ramură și scrie pe ea: «Pentru Iuda și pentru fiii lui Israel, prietenii săi». Ia apoi o altă ramură și scrie pe ea: «Pentru Iosif, ramura lui Efraim, și pentru toți cei din Casa lui Israel, prietenii lui». 17După aceea apropie‑le una de alta și fă‑le o singură bucată, astfel încât să fie ca una singură în mâna ta.

18Când fiii poporului tău îți vor zice: «Nu vrei să ne explici ce înseamnă toate acestea?», 19tu să le spui că așa vorbește Stăpânul Domn: «Iată, Eu Însumi voi lua ramura lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și a semințiilor lui Israel, prietenii lui, le voi pune pe ramura lui Iuda și le voi face o singură ramură, astfel că vor fi una în mâna Mea.» 20Ramurile pe care ai scris să le ții în mână înaintea ochilor lor 21și să le spui că așa vorbește Stăpânul Domn: «Iată, Eu Însumi îi voi lua pe fiii lui Israel din mijlocul neamurilor unde s‑au dus, îi voi strânge din toate părțile și‑i voi aduce în patria lor. 22Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel. Va fi un singur rege pentru toți și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două regate. 23Nu se vor mai pângări cu idolii lor, cu spurcăciunile lor și cu toate fărădelegile lor. Îi voi izbăvi de toate abaterile prin care au păcătuit și‑i voi curăți. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.

24Robul meu David, va fi rege peste ei și va fi un singur păstor pentru toți. Ei vor urma legile Mele și vor păzi și împlini hotărârile Mele. 25Vor locui în țara pe care am dat‑o robului Meu Iacov, țara în care au locuit părinții lor. Ei vor locui în țară împreună cu copiii lor și cu copiii copiilor lor pe vecie, iar robul Meu David le va fi prinț pentru totdeauna. 26Voi încheia cu ei un legământ de pace; va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi așeza iarăși, îi voi înmulți și voi pune Sfântul Meu Lăcaș în mijlocul lor pe vecie. 27Locuința Mea va fi între ei. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. 28Când Sfântul Meu Lăcaș va fi în mijlocul lor pe vecie, neamurile vor ști că Eu sunt Domnul, Cel Care‑l sfințesc28 Vezi nota de la 20:12. pe Israel.»“