New International Version

Amos 9:1-15

Israel to Be Destroyed

1I saw the Lord standing by the altar, and he said:

“Strike the tops of the pillars

so that the thresholds shake.

Bring them down on the heads of all the people;

those who are left I will kill with the sword.

Not one will get away,

none will escape.

2Though they dig down to the depths below,

from there my hand will take them.

Though they climb up to the heavens above,

from there I will bring them down.

3Though they hide themselves on the top of Carmel,

there I will hunt them down and seize them.

Though they hide from my eyes at the bottom of the sea,

there I will command the serpent to bite them.

4Though they are driven into exile by their enemies,

there I will command the sword to slay them.

“I will keep my eye on them

for harm and not for good.”

5The Lord, the Lord Almighty—

he touches the earth and it melts,

and all who live in it mourn;

the whole land rises like the Nile,

then sinks like the river of Egypt;

6he builds his lofty palace9:6 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain. in the heavens

and sets its foundation9:6 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain. on the earth;

he calls for the waters of the sea

and pours them out over the face of the land—

the Lord is his name.

7“Are not you Israelites

the same to me as the Cushites9:7 That is, people from the upper Nile region?”

declares the Lord.

“Did I not bring Israel up from Egypt,

the Philistines from Caphtor9:7 That is, Crete

and the Arameans from Kir?

8“Surely the eyes of the Sovereign Lord

are on the sinful kingdom.

I will destroy it

from the face of the earth.

Yet I will not totally destroy

the descendants of Jacob,”

declares the Lord.

9“For I will give the command,

and I will shake the people of Israel

among all the nations

as grain is shaken in a sieve,

and not a pebble will reach the ground.

10All the sinners among my people

will die by the sword,

all those who say,

‘Disaster will not overtake or meet us.’

Israel’s Restoration

11“In that day

“I will restore David’s fallen shelter—

I will repair its broken walls

and restore its ruins—

and will rebuild it as it used to be,

12so that they may possess the remnant of Edom

and all the nations that bear my name,9:12 Hebrew; Septuagint so that the remnant of people / and all the nations that bear my name may seek me

declares the Lord, who will do these things.

13“The days are coming,” declares the Lord,

“when the reaper will be overtaken by the plowman

and the planter by the one treading grapes.

New wine will drip from the mountains

and flow from all the hills,

14and I will bring my people Israel back from exile.9:14 Or will restore the fortunes of my people Israel

“They will rebuild the ruined cities and live in them.

They will plant vineyards and drink their wine;

they will make gardens and eat their fruit.

15I will plant Israel in their own land,

never again to be uprooted

from the land I have given them,”

says the Lord your God.

Ang Pulong Sang Dios

Amos 9:1-15

Wala sing may Makapalagyo sa Silot sang Dios

1Nagsiling si Amos, “Nakita ko ang Ginoo nga nagatindog sa may halaran kag nagsiling siya, ‘Lampusi ang ulo-ulo sang mga haligi sang templo agod marumpag ang atop9:1 marumpag ang atop: ukon, matay-og ang pundasyon. kag mahulugan ang mga tawo. Ang indi mapatay sa ila patyon ko sa inaway. Wala sing bisan isa sa ila nga makalikaw ukon makapalagyo. 2Bisan magpanago pa sila sa idalom sang duta, didto sa lugar sang mga patay, kuhaon ko sila didto. Bisan magsaka pa sila sa kalangitan, butungon ko sila paidalom. 3Bisan magpanago pa sila sa putokputokan sang Bukid sang Carmel, pangitaon ko sila didto kag dakpon. Bisan magpanago pa sila sa idalom sang dagat, suguon ko ang man-og didto sa pagkagat sa ila. 4Bisan bihagon pa sila sang ila mga kaaway, ipapatay ko gihapon sila. Kay determinado gid ako nga laglagon sila kag indi nga buligan.’ ”

5Nagsiling pa si Amos, “Kon tandugon sang Ginoong Dios nga Makagagahom ang duta, nagauyog9:5 nagauyog: ukon, nagakatunaw. ini kag ang tanan nga pumuluyo sini nagahinibi. Ang pag-uyog sini pareho sang pag-awas kag paghubas sang Suba sang Nilo sa Egipto.

6Ang Dios ang naghimo sang iya kaugalingon nga elistaran sa langit.

Kag siya ang naghimo sang kahawaan sa ibabaw sang duta.

Siya ang nagatipon sang tubig sang dagat sa mga panganod kag ginapaulan niya ini sa duta.

Ang iya ngalan amo ang Ginoo.”

7Nagsiling ang Ginoo, “Ang pagtulok ko sa inyo nga mga taga-Israel pareho lang sa mga taga-Etiopia.9:7 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush. Matuod nga ginpaguwa ko kamo sa Egipto, pero ginpaguwa ko man ang mga Filistinhon sa Caftor9:7 Caftor: ukon, Crete. kag ang mga Arameanhon9:7 Arameanhon: ukon, Syrianhon. sa Kir. 8Ako, ang Ginoong Dios, nagapanilag sa inyo malaot nga ginharian. Kag laglagon ko kamo hasta nga madula kamo sa kalibutan. Pero may mabilin sa inyo nga mga kaliwat ni Jacob. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini. 9Tan-awa! Magamando na ako; pagaayagon ko kamo nga katawhan sang Israel kaupod sang tanan nga nasyon, pareho sang pag-ayag sang uyas. Subong nga ang mga bato-bato indi makalusot sa ayagan, 10ang mga malaot sa inyo indi man makalusot sa akon silot kundi mapatay sila tanan sa inaway. Amo ini sila ang nagasiling nga wala kuno sing malain nga magaabot sa ila.”

Patindugon Liwat ang Israel

11“Magaabot ang adlaw nga patindugon ko liwat ang ginharian ni David nga pareho sang payag nga nawasak. Kay-uhon ko ini sa iya nga pagkaguba, kag patindugon ko ini liwat nga pareho sang una, 12agod masakop sang mga Israelinhon ang nabilin nga duta sang Edom kag ang iban pa nga mga nasyon nga ginakabig ko nga akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini, kag himuon ko ini nga mga butang.”

13Nagsiling pa gid ang Ginoo parte sa mga taga-Israel, “Magaabot ang tion nga mangin bugana gid ang ila mga patubas, sa bagay nga ang ila pag-ani indi pa matapos hasta sa tion sang pag-arado. Kag ang ila pagpuga sang ubas indi pa matapos hasta sa tion sang pagtanom naman sang ubas.9:13 Sa Israel, ang tion sang tig-alani sang trigo amo ang Abril kag Mayo, kag ang tigtalanom sini amo ang Oktobre kag Nobyembre. Ang tion sang pagpuga sang mga ubas, nga para himuon nga bino, amo ang Setyembre, kag ang tigtalanom naman sang ubas amo ang Nobyembre kag Disyembre. Kon tan-awon ang puwerte kadamo nga mga ubas sa mga bukid daw sa nagailig ini nga bag-o nga bino. 14Pabalikon ko ang akon katawhan nga mga taga-Israel sa ila duta halin sa pagkabihag.9:14 Pabalikon… pagkabihag: ukon, Ibalik ko ang maayo nga kahimtangan sang akon katawhan nga mga taga-Israel. Patindugon nila liwat ang naguba nila nga mga banwa kag didto na sila maestar. Magatanom sila sang mga ubas kag magainom sang bino sini. Magatanom sila sa ila mga talamnan kag magakaon sang mga bunga sini. 15Paestaron ko sila liwat sa ila duta, kag indi na sila pagpahalinon liwat sa duta nga ginhatag ko sa ila.” Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga inyo Dios.