New International Version

Acts 4

Peter and John Before the Sanhedrin

1The priests and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized Peter and John and, because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed; so the number of men who believed grew to about five thousand.

The next day the rulers, the elders and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas the high priest was there, and so were Caiaphas, John, Alexander and others of the high priest’s family. They had Peter and John brought before them and began to question them: “By what power or what name did you do this?”

Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them: “Rulers and elders of the people! If we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, 10 then know this, you and all the people of Israel: It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. 11 Jesus is

“‘the stone you builders rejected,
    which has become the cornerstone.’[a]

12 Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.”

13 When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. 14 But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. 15 So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. 16 “What are we going to do with these men?” they asked. “Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, and we cannot deny it. 17 But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name.”

18 Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. 19 But Peter and John replied, “Which is right in God’s eyes: to listen to you, or to him? You be the judges! 20 As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard.”

21 After further threats they let them go. They could not decide how to punish them, because all the people were praising God for what had happened. 22 For the man who was miraculously healed was over forty years old.

The Believers Pray

23 On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. 24 When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. “Sovereign Lord,” they said, “you made the heavens and the earth and the sea, and everything in them. 25 You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:

“‘Why do the nations rage
    and the peoples plot in vain?
26 The kings of the earth rise up
    and the rulers band together
against the Lord
    and against his anointed one.[b][c]

27 Indeed Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. 28 They did what your power and will had decided beforehand should happen. 29 Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. 30 Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus.”

31 After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.

The Believers Share Their Possessions

32 All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. 33 With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God’s grace was so powerfully at work in them all 34 that there were no needy persons among them. For from time to time those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales 35 and put it at the apostles’ feet, and it was distributed to anyone who had need.

36 Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas (which means “son of encouragement”), 37 sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles’ feet.

Footnotes

  1. Acts 4:11 Psalm 118:22
  2. Acts 4:26 That is, Messiah or Christ
  3. Acts 4:26 Psalm 2:1,2

Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 4

Peter a Ján zatknutí

1 Kým Peter a Ján hovorili k ľudu, kňazi a saduceji priviedli na nich veliteľa chrámovej stráže.

Ten ich zatkol,

a keďže už bol večer, uvrhol ich do väzenia. Kňazi i saduceji boli totiž veľmi rozhorčení, že Peter a Ján učia v chráme a hlásajú, že Ježiš vstal z mŕtvych.

Ale mnohí, ktorí počuli Božie slovo, uverili, takže počet veriacich vzrástol asi na päťtisíc.

Na druhý deň práve zasadala v Jeruzaleme židovská veľrada -- politickí a náboženskí predstavitelia a znalci Zákona.

Predsedal im veľkňaz Kaifáš, bol tam aj jeho predchodca Annáš, Ján, Alexander a ostatní príslušníci z rodu veľkňaza.

Dali si predvolať Petra a Jána a začali ich vypočúvať: Akou mocou a v akom mene ste to urobili?"

Tu Peter, keďže bol naplnený Duchom Svätým, odpovedal: Vážení vodcovia a predstavitelia ľudu!

Ak nás vyšetrujete pre dobro, ktoré sme spôsobili chromému mrzákovi, a chceli by ste vedieť, kto ho uzdravil,

10 tak vyhlasujeme pred vami aj pred celým izraelským národom, že sa to stalo v mene Mesiáša, Ježiša z Nazareta, ktorého ste ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Vďaka jeho moci stojí tento človek pred vami zdravý.

11 Na Ježiša sa vzťahujú slová Písma:To je ten kameň, ktorý zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal základným kameňom celej stavby.

12 Len v ňom je záchrana. A niet na celom svete iné meno, ktorého by sa mohli ľudia dovolávať, ak chcú byť zachránení pre večnosť."

13 Členovia veľrady boli prekvapení, ako jasne a smelo Peter hovorí. Vedeli, že Peter aj Ján sú jednoduchí, nevzdelaní ľudia, a uvedomovali si, že tú zmenu u nich spôsobilo to, že chodievali s Ježišom.

14 Pri nich stál uzdravený muž ako živý dôkaz ich slov, a tak boli celkom bezradní.

15 Dali apoštolov odviesť a radili sa,

16 čo s nimi urobiť. Nemôžeme poprieť, že vykonali veľký zázrak," priznávali, a celý Jeruzalem o tom vie.

17 Ale musíme zabrániť, aby sa tie ich reči ďalej šírili. Prísne im pohrozíme a zakážeme o Ježišovi hovoriť!"

18 Zavolali ich späť a zakázali im o Ježišovi hovoriť a učiť o ňom.

19 Ale Peter a Ján odpovedali: Posúďte sami, či je v Božích očiach správne, aby sme viac poslúchali vás ako Boha?

20 Nemôžeme predsa mlčať o tom, čo sme videli a počuli!"

21 Vyhrážali sa im, ale napokon ich prepustili, lebo nenašli nič, za čo by ich mohli potrestať, a navyše sa báli, že by sa ľudia mohli búriť, lebo všetci oslavovali Boha za zázrak, ktorého boli svedkami.

22 Ten chromý, ktorý bol zázračne uzdravený, mal totiž už vyše štyridsať rokov.

Modlitba veriacich

23 Len čo sa Peter a Ján dostali na slobodu, vrátili sa medzi svojich a porozprávali im, čo im veľkňazi a vodcovia ľudu prikázali.

24 Keď to veriaci počuli, jednomyseľne sa modlili: Pane Bože, ty si stvoril nebo, zem, more i všetko, čo len jestvuje.

25 Ty si vnukol nášmu otcovi Dávidovi, tvojmu služobníkovi, tieto slová:Prečo sa búria ľudia a národy kujú márne plány?

26 Pozemskí králi povstávajú a vládcovia sa spolčujú proti Bohu a jeho Synovi.

27 A naozaj sa v tomto meste spolčil kráľ Herodes s miestodržiteľom Pilátom a Izraeliti sa spriahli s pohanmi,

28 aby zabili tvojho svätého Syna Ježiša. Ale vykonali iba to, čo tvoja svätá moc a vôľa dávno rozhodli.

29 Pane, a teraz sa vyhrážajú aj nám. Prosíme, daj nám, svojim služobníkom, odvahu, aby sme tvoje slovo hovorili smelo a bez zábran.

30 Dokáž svoju moc! Daj, aby sa diali uzdravenia a zázraky!"

Postoj k peniazom

31 Už pri tejto modlitbe sa zatriasol dom, v ktorom boli zhromaždení, a všetci boli naplnení Svätým Duchom. A odvážne a neohrozene hlásali ďalej Božie slovo.

32 Všetci veriaci boli napodiv jednomyseľní a nažívali v láske. Nik z nich nepokladal nič za vlastné, ale všetko mali spoločné.

33 Svedectvo apoštolov o vzkriesení Pána Ježiša bolo veľmi pôsobivé a všetci zakúšali Božiu dobrotu.

34 Nikto medzi nimi netrpel núdzu, lebo tí, čo mali domy a pozemky, ich predávali

35 a peniaze odovzdávali apoštolom. Tí ich rozdeľovali podľa toho, ako kto potreboval.

36 Jedným z takýchto darcov bol napríklad Jozef, ktorého apoštoli nazvali Barnabáš, to znamená Syn potešenia. Bol z rodu Léviho, ale narodil sa na Cypre.

37 Ten predal pole a peniaze odovzdal apoštolom.