New International Version

2 Samuel 9:1-13

David and Mephibosheth

1David asked, “Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan’s sake?”

2Now there was a servant of Saul’s household named Ziba. They summoned him to appear before David, and the king said to him, “Are you Ziba?”

“At your service,” he replied.

3The king asked, “Is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God’s kindness?”

Ziba answered the king, “There is still a son of Jonathan; he is lame in both feet.”

4“Where is he?” the king asked.

Ziba answered, “He is at the house of Makir son of Ammiel in Lo Debar.”

5So King David had him brought from Lo Debar, from the house of Makir son of Ammiel.

6When Mephibosheth son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor.

David said, “Mephibosheth!”

“At your service,” he replied.

7“Don’t be afraid,” David said to him, “for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table.”

8Mephibosheth bowed down and said, “What is your servant, that you should notice a dead dog like me?”

9Then the king summoned Ziba, Saul’s steward, and said to him, “I have given your master’s grandson everything that belonged to Saul and his family. 10You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crops, so that your master’s grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table.” (Now Ziba had fifteen sons and twenty servants.)

11Then Ziba said to the king, “Your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do.” So Mephibosheth ate at David’s9:11 Septuagint; Hebrew my table like one of the king’s sons.

12Mephibosheth had a young son named Mika, and all the members of Ziba’s household were servants of Mephibosheth. 13And Mephibosheth lived in Jerusalem, because he always ate at the king’s table; he was lame in both feet.

Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 9:1-13

Si David kag si Mefiboshet

1Isa ka adlaw, nagpamangkot si David, “May nabilin pa bala sa pamilya ni Saul nga mapakitaan ko sang kaayo tungod kay Jonatan?” 2Ginpatawag niya ang isa ka tawo nga ang ngalan si Ziba, nga suluguon anay sang pamilya ni Saul. Pag-abot niya ginpamangkot siya ni David, “Ikaw bala si Ziba?” Nagsabat siya, “Huo, Mahal nga Hari.” 3Nagpamangkot ang hari, “May nabilin pa bala sa pamilya ni Saul nga mapakitaan ko sang kaayo sang Dios?” Nagsabat siya sa hari, “May ara, ang anak ni Jonatan nga lalaki nga lupog.” 4-5Nagpamangkot ang hari, “Diin na siya?” Nagsabat si Ziba, “Didto sa Lo Debar, sa balay ni Makir nga anak ni Amiel.” Gani nagpasugo si David sa pagkuha sa iya didto.

6Ang ngalan sang anak ni Jonatan amo si Mefiboshet kag apo siya ni Saul. Pag-abot niya kay David nagluhod siya bilang pagtahod sa iya. Nagsiling si David, “Mefiboshet?” Nagsabat siya, “Huo, sir.” 7Nagsiling si David sa iya, “Indi ka magkahadlok, kay pakitaan ko gid ikaw sang kaayo tungod sa imo amay nga si Jonatan. Iuli ko sa imo ang tanan nga kadutaan sang imo lolo nga si Saul, kag indi lang ina, kundi makakaon ka permi upod sa akon.” 8Nagluhod si Mefiboshet kag nagsiling, “Sin-o gid bala ako nga trataron mo sing subong sini? Pareho man lang ako sa patay nga ido.”

9Dayon ginpatawag sang hari si Ziba, nga suluguon anay ni Saul, kag ginsilingan, “Ginahatag ko kay Mefiboshet, nga apo sang imo agalon nga si Saul, ang tanan nga pagkabutang ni Saul kag sang iya pamilya. 10Ikaw, ang imo mga anak, kag ang imo mga suluguon ang magapanguma sang duta para sa iya, kag dal-on mo sa iya ang mga patubas, agod may pagkaon ang pamilya9:10 pamilya: Amo ini sa Septuagint, pero sa Hebreo, mga kaliwat. sang imo agalon. Pero si Mefiboshet iya magakaon permi upod sa akon.” (Si Ziba may 15 ka anak nga lalaki kag 20 ka suluguon.)

11Nagsiling si Ziba sa hari, “Mahal nga Hari, tumanon ko ang bisan ano nga isugo mo sa akon nga imo suluguon.” Halin sadto, nagakaon permi si Mefiboshet upod kay David nga daw isa sa iya mga anak.

12May anak si Mefiboshet nga lalaki nga ang ngalan si Mica. Ang tanan nga miyembro sang panimalay ni Ziba nangin suluguon ni Mefiboshet. 13Si Mefiboshet nga lupog didto na nag-estar sa Jerusalem kay didto siya nagakaon permi upod kay Haring David.