New International Version

2 Samuel 9:1-13

David and Mephibosheth

1David asked, “Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan’s sake?”

2Now there was a servant of Saul’s household named Ziba. They summoned him to appear before David, and the king said to him, “Are you Ziba?”

“At your service,” he replied.

3The king asked, “Is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God’s kindness?”

Ziba answered the king, “There is still a son of Jonathan; he is lame in both feet.”

4“Where is he?” the king asked.

Ziba answered, “He is at the house of Makir son of Ammiel in Lo Debar.”

5So King David had him brought from Lo Debar, from the house of Makir son of Ammiel.

6When Mephibosheth son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor.

David said, “Mephibosheth!”

“At your service,” he replied.

7“Don’t be afraid,” David said to him, “for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table.”

8Mephibosheth bowed down and said, “What is your servant, that you should notice a dead dog like me?”

9Then the king summoned Ziba, Saul’s steward, and said to him, “I have given your master’s grandson everything that belonged to Saul and his family. 10You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crops, so that your master’s grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table.” (Now Ziba had fifteen sons and twenty servants.)

11Then Ziba said to the king, “Your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do.” So Mephibosheth ate at David’s9:11 Septuagint; Hebrew my table like one of the king’s sons.

12Mephibosheth had a young son named Mika, and all the members of Ziba’s household were servants of Mephibosheth. 13And Mephibosheth lived in Jerusalem, because he always ate at the king’s table; he was lame in both feet.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 9:1-13

Si David ug si Mefiboshet

1Usa niana ka adlaw, nangutana si David, “May nahibilin pa ba sa pamilya ni Saul nga akong mapakitaan ug kaayo tungod ug alang kang Jonatan?” 2Gipatawag niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ziba, nga sulugoon sa pamilya ni Saul kaniadto. Pag-abot ni Ziba gipangutana siya ni David, “Ikaw ba si Ziba?” Mitubag siya, “Oo, sir.” 3Nangutana ang hari, “May nahibilin pa ba sa pamilya ni Saul nga akong mapakitaan sa kaayo sa Dios?” Mitubag siya sa hari, “Aduna pa, ang bakol nga anak nga lalaki ni Jonatan.” 4Nangutana ang hari, “Hain siya?” Mitubag si Ziba, “Atua siya sa Lo Debar, sa balay ni Makir nga anak ni Amiel.” 5Busa nagsugo si David nga kuhaon siya didto.

6Ang ngalan sa anak ni Jonatan mao si Mefiboshet ug apo siya ni Saul. Pag-abot niya didto kang David miyukbo siya sa pagtahod kaniya. Miingon si David, “Ikaw diay si Mefiboshet!” Mitubag siya, “Oo, sir.” 7Miingon si David kaniya, “Ayaw kahadlok, kay pakitaan ko gayod ikaw ug kaayo tungod ug alang sa imong amahan nga si Jonatan. Iuli ko kanimo ang tanang kayutaan sa imong lolo nga si Saul. Ug dili kay kana lang, kanunay ka nga mokaon uban kanako.” 8Miyukbo si Mefiboshet ug miingon, “Kinsa ba ako nga imong hatagan ug pagtagad nga sama niini? Sama lang ako sa patay nga iro.”

9Unya gipatawag sa hari si Ziba, nga sulugoon kaniadto ni Saul, ug giingnan, “Gihatag ko kang Mefiboshet, nga apo sa imong agalon nga si Saul, ang tanang kabtangan ni Saul ug sa iyang pamilya. 10Ikaw, ang imong mga anak, ug ang imong mga sulugoon ang mag-uma sa yuta alang kaniya, ug dad-on mo kaniya ang mga abot, aron may pagkaon ang iyang panimalay. Apan si Mefiboshet kanunay nga mokaon uban kanako.” (Si Ziba may 15 ka mga anak nga lalaki ug 20 ka mga sulugoon.)

11Miingon si Ziba sa hari, “Mahal nga Hari, tumanon ko ang bisan unsa nga imong isugo kanako nga imong sulugoon.” Sukad niadto, kanunay nang ikauban ni David si Mefiboshet sa pagpangaon ingon nga usa sa iyang mga anak.

12May anak si Mefiboshet nga lalaki nga ang ngalan si Mica. Ang tanang miyembro sa panimalay ni Ziba nahimong sulugoon ni Mefiboshet. 13Si Mefiboshet nga bakol didto na nagpuyo sa Jerusalem tungod kay kanunay nang ikauban ni Haring David sa pagpangaon.