New International Version

1 John 5

Faith in the Incarnate Son of God

1Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. In fact, this is love for God: to keep his commands. And his commands are not burdensome, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.

This is the one who came by water and blood—Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify: the[a] Spirit, the water and the blood; and the three are in agreement. We accept human testimony, but God’s testimony is greater because it is the testimony of God, which he has given about his Son. 10 Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about his Son. 11 And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. 12 Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.

Concluding Affirmations

13 I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. 14 This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. 15 And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

16 If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. 17 All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death.

18 We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. 19 We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. 20 We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

21 Dear children, keep yourselves from idols.

Footnotes

  1. 1 John 5:8 Late manuscripts of the Vulgate testify in heaven: the Father, the Word and the Holy Spirit, and these three are one. And there are three that testify on earth: the (not found in any Greek manuscript before the fourteenth century)

Swedish Contemporary Bible

1 John 5

Tron på Guds Son

1Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud, och var och en som älskar Fadern älskar också hans barn. 2Då vet vi att vi älskar Guds barn om vi älskar Gud och håller hans bud. 3Detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, 4för alla som är födda av Gud övervinner världen. Detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro. 5Vem kan då övervinna världen? Bara den som tror att Jesus är Guds Son.

6Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vatten, utan genom både vatten och blod. Anden är den som vittnar, för Anden är sanningen. 7Det är alltså tre som vittnar: 8Anden, vattnet och blodet. Och alla tre är överens. 9Om vi accepterar människors vittnesbörd är ju Guds vittnesbörd större, för det han har vittnat om är ett vittnesbörd om hans egen Son. 10Den som tror på Guds Son har tagit emot vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på Guds vittnesbörd om hans egen son.

11Och detta är vittnesbördet: att Gud har gett oss evigt liv och att det livet finns i hans Son. 12Den som har Sonen äger livet, men den som inte har Guds Son har inte livet.

Avslutning

13Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. 14Detta är den frimodighet vi kan ha inför honom, att om vi ber honom om något i enlighet med hans vilja så hör han oss. 15Och om vi vet att han hör oss, vad det än gäller, då vet vi också att vi får det vi har bett honom om.

16Om någon ser en annan troende begå en synd som inte leder till döden så ska han be, och Gud ska ge den personen liv, åt dem som inte begår en dödssynd. Det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att man ska be för dem som begår sådana synder. 17All orättfärdighet är synd, men alla synder leder inte till döden.

18Vi vet att ingen som är född av Gud fortsätter att synda, för han som är född av Gud skyddar dem, och den Onde kan inte röra dem. 19Vi vet att vi är av Gud, och att hela världen är under den Ondes makt. 20Vi vet också att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi kan känna honom som är sann. Och nu lever vi i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

21Mina barn, akta er för avgudar.