New International Version

1 John 5

Faith in the Incarnate Son of God

1Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. In fact, this is love for God: to keep his commands. And his commands are not burdensome, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.

This is the one who came by water and blood—Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify: the[a] Spirit, the water and the blood; and the three are in agreement. We accept human testimony, but God’s testimony is greater because it is the testimony of God, which he has given about his Son. 10 Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about his Son. 11 And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. 12 Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.

Concluding Affirmations

13 I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. 14 This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. 15 And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

16 If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. 17 All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death.

18 We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. 19 We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. 20 We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

21 Dear children, keep yourselves from idols.

Footnotes

  1. 1 John 5:8 Late manuscripts of the Vulgate testify in heaven: the Father, the Word and the Holy Spirit, and these three are one. And there are three that testify on earth: the (not found in any Greek manuscript before the fourteenth century)

Ang Pulong Sa Dios

1 Juan 5

Ang Pagtuo, Pagtuman, ug ang Pagdaog

1Si bisan kinsa nga nagatuo nga si Jesus mao ang Cristo, anak sa Dios. Ug si bisan kinsa nga nagahigugma sa ginikanan nagahigugma usab sa iyang anak. Ug nahibaloan nato nga ginahigugma nato ang mga anak sa Dios kon nahigugma kita sa Dios ug nagatuman sa iyang mga sugo. Kay nahigugma kita sa Dios kon nagatuman kita sa iyang mga sugo. Ug ang iyang mga sugo dili lisod tumanon. Kay gipildi sa matag anak sa Dios ang kalibotan.[a] Gipildi niya kini pinaagi sa pagtuo. Busa kinsa ba ang makapildi sa kalibotan? Ang tawo nga nagatuo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. Ang mianhi nga si Jesu-Cristo gipamatud-an nga mao gayod ang Anak sa Dios pinaagi sa tubig sa dihang siya nagpabautismo ug pinaagi usab sa iyang dugo nga giula. Kini dili lang pinaagi sa tubig kondili pinaagi sa tubig ug dugo. Ug kini ginapamatud-an usab sa Espiritu Santo kanato, ug nahibaloan nato nga tinuod ang iyang ginasulti kay siya ang kamatuoran. Busa may tulo nga nagapamatuod bahin kang Jesus: ang Espiritu Santo, ang tubig sa iyang pagpabautismo, ug ang iyang dugo sa iyang kamatayon. Ug kining tulo nagakahiusa. Nagatuo kita sa pagpamatuod sa mga tawo. Apan mas masaligan pa gayod ang pagpamatuod sa Dios, ug siya gayod ang nagpamatuod nga si Jesus iyang Anak. 10 Ang nagatuo sa Anak sa Dios nagatuo sa pagpamatuod sa Dios. Apan ang wala motuo sa pagpamatuod sa Dios, gihimo niya ang Dios nga bakakon, kay wala siya motuo sa pagpamatuod sa Dios bahin sa iyang Anak. 11 Ug mao kini ang pagpamatuod sa Dios: nga kita gihatagan niya ug kinabuhi nga walay kataposan, ug kining kinabuhia anaa sa iyang Anak. 12 Si bisan kinsa nga anaa diha kaniya ang Anak, may kinabuhi nga walay kataposan. Apan kon wala diha kaniya ang Anak sa Dios wala siyay kinabuhi nga walay kataposan.

Ang Kinabuhi nga Walay Kataposan

13 Gisulat ko kini kaninyo, kamo nga nagatuo sa Anak sa Dios, aron mahibaloan ninyo nga may kinabuhi kamo nga walay kataposan. 14 Ug makasalig kita nga makaduol sa Dios kay nagatuo kita nga paminawon niya ang bisan unsa nga atong iampo sumala sa iyang kabubut-on. 15 Ug kon nahibaloan nato nga nagapaminaw ang Dios kanato kon mangayo kita kaniya, nahibaloan usab nato nga madawat na nato ang bisan unsa nga atong gipangayo kaniya.

16 Kon makita ninyo ang inyong igsoon kang Cristo nga nagabuhat ug sala nga dili mosangpot sa kamatayon, iampo ninyo siya ug ang Dios mohatag kaniya ug kinabuhi. Kini alang lang sa mga nakabuhat ug sala nga dili ikamatay. May sala nga mosangpot gayod sa kamatayon. Wala ako mag-ingon nga iampo ninyo ang tawo nga nakabuhat niini nga sala. 17 Ang tanan nga buhat nga dili matarong sala. Apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon.

18 Nahibaloan nato nga walay tawo nga nahimong anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kondili ampingan siya sa Anak sa Dios, busa dili siya matandog ni Satanas. 19 Kining tibuok nga kalibotan anaa sa ilalom sa gahom ni Satanas, apan nahibaloan nato nga kita iya na sa Dios. 20 Ug nahibaloan usab nato nga mianhi dinhi sa kalibotan ang Anak sa Dios, ug gihatagan niya kita ug panabot aron maila nato ang tinuod nga Dios. Ug anaa kita diha sa tinuod nga Dios, sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo.[b] Siya mao ang tinuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay kataposan.

21 Busa mga anak, likayi ninyo ang mga dios-dios.

Footnotes

  1. 1 Juan 5:4 ang kalibotan: buot ipasabot, ang mga butang dinhi sa kalibotan nga supak sa Dios.
  2. 1 Juan 5:20 sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo: o, tungod kay kita anaa sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo.