1 Chronicles 2 – NIV & YCB

New International Version

1 Chronicles 2:1-55

Israel’s Sons

1These were the sons of Israel:

Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, 2Dan, Joseph, Benjamin, Naphtali, Gad and Asher.

Judah

To Hezron’s Sons

3The sons of Judah:

Er, Onan and Shelah. These three were born to him by a Canaanite woman, the daughter of Shua. Er, Judah’s firstborn, was wicked in the Lord’s sight; so the Lord put him to death. 4Judah’s daughter-in-law Tamar bore Perez and Zerah to Judah. He had five sons in all.

5The sons of Perez:

Hezron and Hamul.

6The sons of Zerah:

Zimri, Ethan, Heman, Kalkol and Darda2:6 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 1 Kings 4:31); most Hebrew manuscripts Dara—five in all.

7The son of Karmi:

Achar,2:7 Achar means trouble; Achar is called Achan in Joshua. who brought trouble on Israel by violating the ban on taking devoted things.2:7 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them.

8The son of Ethan:

Azariah.

9The sons born to Hezron were:

Jerahmeel, Ram and Caleb.2:9 Hebrew Kelubai, a variant of Caleb

From Ram Son of Hezron

10Ram was the father of

Amminadab, and Amminadab the father of Nahshon, the leader of the people of Judah. 11Nahshon was the father of Salmon,2:11 Septuagint (see also Ruth 4:21); Hebrew Salma Salmon the father of Boaz, 12Boaz the father of Obed and Obed the father of Jesse.

13Jesse was the father of

Eliab his firstborn; the second son was Abinadab, the third Shimea, 14the fourth Nethanel, the fifth Raddai, 15the sixth Ozem and the seventh David. 16Their sisters were Zeruiah and Abigail. Zeruiah’s three sons were Abishai, Joab and Asahel. 17Abigail was the mother of Amasa, whose father was Jether the Ishmaelite.

Caleb Son of Hezron

18Caleb son of Hezron had children by his wife Azubah (and by Jerioth). These were her sons: Jesher, Shobab and Ardon. 19When Azubah died, Caleb married Ephrath, who bore him Hur. 20Hur was the father of Uri, and Uri the father of Bezalel.

21Later, Hezron, when he was sixty years old, married the daughter of Makir the father of Gilead. He made love to her, and she bore him Segub. 22Segub was the father of Jair, who controlled twenty-three towns in Gilead. 23(But Geshur and Aram captured Havvoth Jair,2:23 Or captured the settlements of Jair as well as Kenath with its surrounding settlements—sixty towns.) All these were descendants of Makir the father of Gilead.

24After Hezron died in Caleb Ephrathah, Abijah the wife of Hezron bore him Ashhur the father2:24 Father may mean civic leader or military leader; also in verses 42, 45, 49-52 and possibly elsewhere. of Tekoa.

Jerahmeel Son of Hezron

25The sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron:

Ram his firstborn, Bunah, Oren, Ozem and2:25 Or Oren and Ozem, by Ahijah. 26Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.

27The sons of Ram the firstborn of Jerahmeel:

Maaz, Jamin and Eker.

28The sons of Onam:

Shammai and Jada.

The sons of Shammai:

Nadab and Abishur.

29Abishur’s wife was named Abihail, who bore him Ahban and Molid.

30The sons of Nadab:

Seled and Appaim. Seled died without children.

31The son of Appaim:

Ishi, who was the father of Sheshan.

Sheshan was the father of Ahlai.

32The sons of Jada, Shammai’s brother:

Jether and Jonathan. Jether died without children.

33The sons of Jonathan:

Peleth and Zaza.

These were the descendants of Jerahmeel.

34Sheshan had no sons—only daughters.

He had an Egyptian servant named Jarha. 35Sheshan gave his daughter in marriage to his servant Jarha, and she bore him Attai.

36Attai was the father of Nathan,

Nathan the father of Zabad,

37Zabad the father of Ephlal,

Ephlal the father of Obed,

38Obed the father of Jehu,

Jehu the father of Azariah,

39Azariah the father of Helez,

Helez the father of Eleasah,

40Eleasah the father of Sismai,

Sismai the father of Shallum,

41Shallum the father of Jekamiah,

and Jekamiah the father of Elishama.

The Clans of Caleb

42The sons of Caleb the brother of Jerahmeel:

Mesha his firstborn, who was the father of Ziph, and his son Mareshah,2:42 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain. who was the father of Hebron.

43The sons of Hebron:

Korah, Tappuah, Rekem and Shema. 44Shema was the father of Raham, and Raham the father of Jorkeam. Rekem was the father of Shammai. 45The son of Shammai was Maon, and Maon was the father of Beth Zur.

46Caleb’s concubine Ephah was the mother of Haran, Moza and Gazez. Haran was the father of Gazez.

47The sons of Jahdai:

Regem, Jotham, Geshan, Pelet, Ephah and Shaaph.

48Caleb’s concubine Maakah was the mother of Sheber and Tirhanah. 49She also gave birth to Shaaph the father of Madmannah and to Sheva the father of Makbenah and Gibea. Caleb’s daughter was Aksah. 50These were the descendants of Caleb.

The sons of Hur the firstborn of Ephrathah:

Shobal the father of Kiriath Jearim, 51Salma the father of Bethlehem, and Hareph the father of Beth Gader.

52The descendants of Shobal the father of Kiriath Jearim were:

Haroeh, half the Manahathites, 53and the clans of Kiriath Jearim: the Ithrites, Puthites, Shumathites and Mishraites. From these descended the Zorathites and Eshtaolites.

54The descendants of Salma:

Bethlehem, the Netophathites, Atroth Beth Joab, half the Manahathites, the Zorites, 55and the clans of scribes2:55 Or of the Sopherites who lived at Jabez: the Tirathites, Shimeathites and Sucathites. These are the Kenites who came from Hammath, the father of the Rekabites.2:55 Or father of Beth Rekab

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Kronika 2:1-55

Àwọn ọmọ Israẹli

12.1-2: Gẹ 35.23-26.Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Israẹli. Reubeni, Simeoni, Lefi, Juda, Isakari, Sebuluni, 2Dani, Josẹfu, Benjamini; Naftali, Gadi: àti Aṣeri.

Juda

Àwọn ọmọ Hesroni

32.3-4: Gẹ 38.3-7,29-30; Nu 26.19,20.Àwọn ọmọ Juda:

Eri, Onani àti Ṣela, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí ni wọ́n bí fún un láti ọ̀dọ̀ arábìnrin Kenaani, ọmọbìnrin Ṣua.

Eri àkọ́bí Juda, ó sì burú ní ojú Olúwa, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa sì pa á.

4Tamari, aya ọmọbìnrin Juda, ó sì bí Peresi àti Sera sì ní ọmọ márùn-ún ní àpapọ̀.

52.5: Gẹ 46.12; Gẹ 26.21.Àwọn ọmọ Peresi:

Hesroni àti Hamulu.

6Àwọn ọmọ Sera:

Simri, Etani, Hemani, Kalkoli àti Dara, gbogbo wọn jẹ́ márùn-ún.

7Àwọn ọmọ Karmi:

Akani, ẹni tí ó mú ìyọnu wá sórí Israẹli nípa ẹ̀ṣẹ̀ ìfibú lórí mímú ohun ìyàsọ́tọ̀.

8Àwọn ọmọ Etani:

Asariah.

9Àwọn ọmọ tí a bí fún Hesroni ni:

Jerahmeeli, Ramu àti Kalebu.

Láti ọ̀dọ̀ Ramu ọmọ Hesroni

10Ramu sì ni baba Amminadabu,

àti Amminadabu baba Nahiṣoni olórí àwọn ènìyàn Juda.

11Nahiṣoni sì ni baba Salmoni,

Salmoni ni baba Boasi,

12Boasi baba Obedi

àti Obedi baba Jese.

13Jese sì ni baba

Eliabu àkọ́bí rẹ̀; ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kejì sì ni Abinadabu,

ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni Ṣimea, 14ẹlẹ́ẹ̀kẹrin Netaneli,

ẹlẹ́ẹ̀karùnún Raddai, 15ẹlẹ́ẹ̀kẹfà Osemu

àti ẹlẹ́ẹ̀keje Dafidi.

16Àwọn arábìnrin wọn ni Seruiah àti Abigaili.

Àwọn ọmọ mẹ́ta Seruiah ni Abiṣai, Joabu àti Asaheli.

17Abigaili ni ìyá Amasa, ẹni tí baba rẹ̀ sì jẹ́ Jeteri ará Iṣmaeli.

Kalebu ọmọ Hesroni

18Kalebu ọmọ Hesroni ní ọmọ láti ọ̀dọ̀ ìyàwó rẹ̀ Asuba (láti ọ̀dọ̀ Jerioti). Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ rẹ̀:

Jeṣeri, Ṣobabu àti Ardoni.

19Nígbà tí Asuba sì kú, Kalebu sì fẹ́ Efrata ní aya, ẹni tí ó bí Huri fún un.

20Huri ni baba Uri, Uri sì jẹ́ baba Besaleli.

21Nígbà tí ó yá, Hesroni sì dùbúlẹ̀ pẹ̀lú ọmọbìnrin Makiri baba Gileadi (ó sì ti fẹ́ ní aya láti ìgbà tí ó ti wà ní ẹni ọgọ́ta ọdún) ó sì bí Segubu.

22Segubu sì jẹ́ baba Jairi, ẹni tí ó jẹ́ olùdarí ìlú mẹ́tàlélógún ní ilẹ̀ Gileadi.

23(Ṣùgbọ́n Geṣuri àti Aramu sì fi agbára gba Hafoti-Jairi, àti Kenati pẹ̀lú gbogbo agbègbè rẹ̀ tí wọn tẹ̀dó sí jẹ́ ọgọ́ta ìlú.)

Gbogbo wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Makiri baba Gileadi.

24Lẹ́yìn tí Hesroni sì kú ni Kalebu Efrata, Abijah ìyàwó rẹ̀ ti Hesroni sì bí Aṣihuri baba Tekoa fún un.

Jerahmeeli ọmọ Hesroni

25Ọmọ Jerahmeeli àkọ́bí Hesroni:

Ramu ọmọ àkọ́bí rẹ̀ Buna, Oreni, Osemu àti Ahijah. 26Jerahmeeli ní ìyàwó mìíràn, ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Atara; ó sì jẹ́ ìyá fún Onamu.

27Àwọn ọmọ Ramu àkọ́bí Jerahmeeli:

Maasi, Jamini àti Ekeri.

28Àwọn ọmọ Onamu:

Ṣammai àti Jada.

Àwọn ọmọ Ṣammai:

Nadabu àti Abiṣuri. 29Orúkọ ìyàwó Abiṣuri ni Abihaili ẹni tí ó bí Ahbani àti Molidi.

30Àwọn ọmọ Nadabu

Seledi àti Appaimu. Seledi sì kú láìsí ọmọ.

31Àwọn ọmọ Appaimu:

Iṣi, ẹni tí ó jẹ́ baba fún Ṣeṣani. Ṣeṣani sì jẹ́ baba fún Ahlai.

32Àwọn ọmọ Jada, arákùnrin Ṣammai:

Jeteri àti Jonatani. Jeteri sì kú láìní ọmọ.

33Àwọn ọmọ Jonatani:

Peleti àti Sasa.

Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Jerahmeeli.

34Ṣeṣani kò sì ní ọmọkùnrin àwọn ọmọbìnrin nìkan ni ó ní.

Ó sì ní ìránṣẹ́ ará Ejibiti tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Jariha. 35Ṣeṣani sì fi ọmọ obìnrin rẹ̀ ní aya fún ìránṣẹ́ rẹ̀ Jariha, ó sì bí ọmọ fún tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Attai.

36Attai sì jẹ́ baba fún Natani,

Natani sì jẹ́ baba fún Sabadi,

37Sabadi ni baba Eflali,

Eflali jẹ́ baba Obedi,

38Obedi sì ni baba Jehu,

Jehu ni baba Asariah,

39Asariah sì ni baba Helesi,

Helesi ni baba Eleasa,

40Eleasa ni baba Sismai,

Sismai ni baba Ṣallumu,

41Ṣallumu sì ni baba Jekamiah,

Jekamiah sì ni baba Eliṣama.

Ìdílé Kalebu

42Àwọn ọmọ Kalebu arákùnrin Jerahmeeli:

Meṣa àkọ́bí rẹ̀, ẹni tí ó jẹ́ baba fún Sifi,

àti àwọn ọmọ rẹ̀ Meraṣa, ẹni tí ó jẹ́ baba fún Hebroni.

43Àwọn ọmọ Hebroni:

Kora, Tapua, Rekemu, àti Ṣema.

44Ṣema ni baba Rahamu,

Rahamu sì jẹ́ baba fún Jorkeamu.

Rekemu sì ni baba Ṣammai.

45Àwọn ọmọ Ṣammai ni Maoni,

Maoni sì ni baba Beti-Suri.

46Efani obìnrin Kalebu sì ni ìyá

Harani, Mosa àti Gasesi,

Harani sì ni baba Gasesi.

47Àwọn ọmọ Jahdai:

Regemu, Jotamu, Geṣani, Peleti, Efani àti Ṣaafu.

48Maaka obìnrin Kalebu sì ni ìyá

Seberi àti Tirhana.

49Ó sì bí Ṣaafu baba Madmana,

Ṣefa baba Makbena àti baba Gibeah,

ọmọbìnrin Kalebu sì ni Aksa.

50Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Kalebu.

Àwọn ọmọ Huri, àkọ́bí Efrata:

Ṣobali baba Kiriati-Jearimu. 51Salma baba Bẹtilẹhẹmu àti Harefu baba Beti-Gaderi.

52Àwọn ọmọ Ṣobali baba Kiriati-Jearimu ni:

Haroe, ìdajì àwọn ará Manaheti. 53Àti ìdílé Kiriati-Jearimu: àti àwọn ara Itri, àti àwọn ará Puti, àti àwọn ará Ṣumati àti àwọn ará Miṣraiti: láti ọ̀dọ̀ wọn ni àwọn ọmọ ará Sorati àti àwọn ará Eṣtaoli ti wá.

54Àwọn ọmọ Salma:

Bẹtilẹhẹmu, àti àwọn ará Netofa, Atrotu Beti-Joabu, ìdajì àwọn ará Manahati, àti ará Sori, 55àti àwọn ìdílé àwọn akọ̀wé, ẹni tí ń gbé ní Jabesi: àti àwọn ọmọ Tirati àti àwọn ará Ṣimeati àti àwọn ará Sukati. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ará Keni, ẹni tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Hamati, baba ilé Rekabu.