New International Version

1 Chronicles 1

Historical Records From Adam to Abraham

To Noah’s Sons

1Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah.

The sons of Noah:[a]

Shem, Ham and Japheth.

The Japhethites

The sons[b] of Japheth:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

The sons of Gomer:

Ashkenaz, Riphath[c] and Togarmah.

The sons of Javan:

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.

The Hamites

The sons of Ham:

Cush, Egypt, Put and Canaan.

The sons of Cush:

Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah:

Sheba and Dedan.

10 Cush was the father[d] of

Nimrod, who became a mighty warrior on earth.

11 Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 12 Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

13 Canaan was the father of

Sidon his firstborn,[e] and of the Hittites, 14 Jebusites, Amorites, Girgashites, 15 Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites and Hamathites.

The Semites

17 The sons of Shem:

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

The sons of Aram:[f]

Uz, Hul, Gether and Meshek.

18 Arphaxad was the father of Shelah,

and Shelah the father of Eber.

19 Two sons were born to Eber:

One was named Peleg,[g] because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

20 Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Obal,[h] Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

24 Shem, Arphaxad,[i] Shelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah

27 and Abram (that is, Abraham).

The Family of Abraham

28 The sons of Abraham:

Isaac and Ishmael.

Descendants of Hagar

29 These were their descendants:

Nebaioth the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish and Kedemah. These were the sons of Ishmael.

Descendants of Keturah

32 The sons born to Keturah, Abraham’s concubine:

Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.

The sons of Jokshan:

Sheba and Dedan.

33 The sons of Midian:

Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah.

All these were descendants of Keturah.

Descendants of Sarah

34 Abraham was the father of Isaac.

The sons of Isaac:

Esau and Israel.

Esau’s Sons

35 The sons of Esau:

Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

36 The sons of Eliphaz:

Teman, Omar, Zepho,[j] Gatam and Kenaz;

by Timna: Amalek.[k]

37 The sons of Reuel:

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.

The People of Seir in Edom

38 The sons of Seir:

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.

39 The sons of Lotan:

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

40 The sons of Shobal:

Alvan,[l] Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

The sons of Zibeon:

Aiah and Anah.

41 The son of Anah:

Dishon.

The sons of Dishon:

Hemdan,[m] Eshban, Ithran and Keran.

42 The sons of Ezer:

Bilhan, Zaavan and Akan.[n]

The sons of Dishan[o]:

Uz and Aran.

The Rulers of Edom

43 These were the kings who reigned in Edom before any Israelite king reigned:

Bela son of Beor, whose city was named Dinhabah.

44 When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah succeeded him as king.

45 When Jobab died, Husham from the land of the Temanites succeeded him as king.

46 When Husham died, Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, succeeded him as king. His city was named Avith.

47 When Hadad died, Samlah from Masrekah succeeded him as king.

48 When Samlah died, Shaul from Rehoboth on the river[p] succeeded him as king.

49 When Shaul died, Baal-Hanan son of Akbor succeeded him as king.

50 When Baal-Hanan died, Hadad succeeded him as king. His city was named Pau,[q] and his wife’s name was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Me-Zahab. 51 Hadad also died.

The chiefs of Edom were:

Timna, Alvah, Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel and Iram. These were the chiefs of Edom.

Footnotes

 1. 1 Chronicles 1:4 Septuagint; Hebrew does not have this line.
 2. 1 Chronicles 1:5 Sons may mean descendants or successors or nations; also in verses 6-9, 17 and 23.
 3. 1 Chronicles 1:6 Many Hebrew manuscripts and Vulgate (see also Septuagint and Gen. 10:3); most Hebrew manuscripts Diphath
 4. 1 Chronicles 1:10 Father may mean ancestor or predecessor or founder; also in verses 11, 13, 18 and 20.
 5. 1 Chronicles 1:13 Or of the Sidonians, the foremost
 6. 1 Chronicles 1:17 One Hebrew manuscript and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 10:23); most Hebrew manuscripts do not have this line.
 7. 1 Chronicles 1:19 Peleg means division.
 8. 1 Chronicles 1:22 Some Hebrew manuscripts and Syriac (see also Gen. 10:28); most Hebrew manuscripts Ebal
 9. 1 Chronicles 1:24 Hebrew; some Septuagint manuscripts Arphaxad, Cainan (see also note at Gen. 11:10)
 10. 1 Chronicles 1:36 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also Gen. 36:11); most Hebrew manuscripts Zephi
 11. 1 Chronicles 1:36 Some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:12); Hebrew Gatam, Kenaz, Timna and Amalek
 12. 1 Chronicles 1:40 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:23); most Hebrew manuscripts Alian
 13. 1 Chronicles 1:41 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:26); most Hebrew manuscripts Hamran
 14. 1 Chronicles 1:42 Many Hebrew and Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:27); most Hebrew manuscripts Zaavan, Jaakan
 15. 1 Chronicles 1:42 See Gen. 36:28; Hebrew Dishon, a variant of Dishan
 16. 1 Chronicles 1:48 Possibly the Euphrates
 17. 1 Chronicles 1:50 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts, Vulgate and Syriac (see also Gen. 36:39); most Hebrew manuscripts Pai

Nya Levande Bibeln

1 Krönikeboken 1

Adams ättlingar

1-3 Mänsklighetens första generationer utgjordes av:Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek och Noa.

Noas söner hette:Sem, Ham och Jafet.

5-9 Jafets söner hette:Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.Gomers söner hette:Askenas, Difat och Togarma.Javans söner hette:Elisa, Tarsisa, Kittim och Rodanim.Hams söner hette:Kus, Misraim, Put och Kanaan.Kus söner hette:Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka.Raemas söner hette:Saba och Dedan.

10 Från Kus härstammade också Nimrod, en mäktig erövrare.

11-12 Misraim var stamfar till ludeerna, anameerna, lehabeerna, naftuheerna, patroseerna, kasluheerna (stamfäderna till filisteerna) och kaftoreerna.

13-16 Kanaans äldste son hette Sidon. Han var också stamfar till hetiterna, jebuseerna, amoreerna, girgaseerna, hiveerna, arkeerna, sineerna, arvadeerna, semareerna och hamateerna.

17 Sems söner hette:Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.Arams söner hette:Us, Hul, Geter och Mesek.

18 Arpaksad var far till Sela, och Sela var far till Eber.

19 Eber hade två söner, Peleg och Joktan. Peleg betyder delning. Det var under hans livstid som jordens befolkning blev uppdelad i olika språkgrupper.

20-23 Joktans söner hette:Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Havila och Jobab.

24-27 Arpaksad var alltså son till Sem, och Sela var Arpaksads son.Selas son hette Eber,Ebers son hette Peleg,Pelegs son hette Regu,Regus son hette Serug,Serugs son hette Nahor,Nahors son hette Tera.Teras son hette Abram, senare känd som Abraham.

28-31 Abrahams söner:Isak och Ismael.Ismaels söner hette:Nebajot, den äldste, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis och Kedma.

32 Abraham hade också söner med sin bihustru Ketura:Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua.Joksans söner hette Saba och Dedan.

33 Midjans söner hette:Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa.Dessa var alltså ättlingar till Abraham genom hans bihustru Ketura.

34 Abraham var far till Isak.Isaks söner hette:Esau och Israel.

35 Esaus söner hette:Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora.

36 Elifas söner hette:Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna och Amalek.

37 Reguels söner hette:Nahat, Sera, Samma och Missa.

38-39 Seirs söner hette:Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.Lotans söner hette:Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40 Sobals söner hette:Aljan, Manahat, Ebal, Sefi och Onam.Sibeons söner hette:Aja och Ana.

41 Ana hade en son, Dison.Disons söner hette:Hamran, Esban, Jitran och Keran.

42 Esers söner hette:Bilhan, Saavan och Jaakan.Disans söner hette:Us och Aran.

43 Detta är namnen på de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:Bela, Beors son, härskade i Dinhaba.

44 När Bela dog blev Joab, Seras son, från Bosra, kung efter honom.

45 När Joab dog blev Husam från temaneernas land kung.

46 När Husam dog blev Bedads son Hadad kung, och han regerade från Avit. Det var han som besegrade Midjans armé på Moabs slätt.

47 När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48 När sedan Samla dog blev Saul från Rehobot vid floden den nye kungen.

49 När Saul dog blev Akbors son Baal-Hanan kung.

50 När Baal-Hanan dog blev Hadad kung. Han regerade från staden Pagi. Hans hustru hette Mehetabel och var dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab.

51-54 Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel och Iram.