New International Reader's Version

Numbers 33

The Places Where Israel Camped During Their Journey

1Here are the places where the Israelites camped during their journey. When they came out of Egypt, they marched in groups like an army. Moses and Aaron led them. The Lord commanded Moses to record their journey. Here are the places where they camped.

The Israelites started out from Rameses on the 15th day of the first month. It was the day after the Passover Feast. They marched out boldly in plain sight of all the Egyptians. The Egyptians were burying all their oldest sons. The Lord had struck them down. He had done it when he punished their gods.

The Israelites left Rameses and camped at Sukkoth.

They left Sukkoth and camped at Etham. Etham was on the edge of the desert.

They left Etham and turned back to Pi Hahiroth. It was east of Baal Zephon. They camped near Migdol.

They left Pi Hahiroth. Then they passed through the Red Sea into the desert. They traveled for three days in the Desert of Etham. Then they camped at Marah.

They left Marah and went to Elim. Twelve springs and 70 palm trees were there. So they camped at Elim.

10 They left Elim and camped by the Red Sea.

11 They left the Red Sea and camped in the Desert of Sin.

12 They left the Desert of Sin and camped at Dophkah.

13 They left Dophkah and camped at Alush.

14 They left Alush and camped at Rephidim. But there was no water there for the people to drink.

15 They left Rephidim and camped in the Desert of Sinai.

16 They left the Desert of Sinai and camped at Kibroth Hattaavah.

17 They left Kibroth Hattaavah and camped at Hazeroth.

18 They left Hazeroth and camped at Rithmah.

19 They left Rithmah and camped at Rimmon Perez.

20 They left Rimmon Perez and camped at Libnah.

21 They left Libnah and camped at Rissah.

22 They left Rissah and camped at Kehelathah.

23 They left Kehelathah and camped at Mount Shepher.

24 They left Mount Shepher and camped at Haradah.

25 They left Haradah and camped at Makheloth.

26 They left Makheloth and camped at Tahath.

27 They left Tahath and camped at Terah.

28 They left Terah and camped at Mithkah.

29 They left Mithkah and camped at Hashmonah.

30 They left Hashmonah and camped at Moseroth.

31 They left Moseroth and camped at Bene Jaakan.

32 They left Bene Jaakan and camped at Hor Haggidgad.

33 They left Hor Haggidgad and camped at Jotbathah.

34 They left Jotbathah and camped at Abronah.

35 They left Abronah and camped at Ezion Geber.

36 They left Ezion Geber and camped at Kadesh. Kadesh was in the Desert of Zin.

37 They left Kadesh and camped at Mount Hor. It was on the border of Edom. 38 Aaron the priest went up Mount Hor when the Lord commanded him to. That’s where he died. It happened on the first day of the fifth month. It was the 40th year after the Israelites came out of Egypt. 39 Aaron was 123 years old when he died on Mount Hor.

40 The Canaanite king of Arad lived in the Negev Desert in Canaan. He heard that the Israelites were coming.

41 They left Mount Hor and camped at Zalmonah.

42 They left Zalmonah and camped at Punon.

43 They left Punon and camped at Oboth.

44 They left Oboth and camped at Iye Abarim. It was on the border of Moab.

45 They left Iye Abarim and camped at Dibon Gad.

46 They left Dibon Gad and camped at Almon Diblathaim.

47 They left Almon Diblathaim and camped in the mountains of Abarim near Nebo.

48 They left the mountains of Abarim and camped on the plains of Moab. That area was by the Jordan River across from Jericho. 49 They camped there along the Jordan River from Beth Jeshimoth to Abel Shittim.

50 On the plains of Moab the Lord spoke to Moses. He spoke to him by the Jordan River across from Jericho. The Lord said, 51 “Speak to the Israelites. Tell them, ‘Go across the Jordan River into Canaan. 52 Drive out all those living in the land. The statues of their gods are made out of stone and metal. Destroy all those statues. And destroy all the high places where they are worshiped. 53 Take the land as your own. Make your homes in it. I have given it to you. 54 Cast lots when you divide up the land. Do it based on the number of people in each tribe and family. Give a larger share to a larger group. And give a smaller group a smaller share. The share they receive by casting lots will belong to them. Give out the shares based on the number of people in Israel’s tribes.

55 “ ‘But suppose you do not drive out the people living in the land. Then those you allow to remain there will become like needles in your eyes. They will become like thorns in your sides. They will give you trouble in the land where you will live. 56 Then I will do to you what I plan to do to them.’ ”

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 33

Itinerariul lui Israel între Egipt şi Iordan

1Iată popasurile israeliţilor care au ieşit din ţara Egiptului potrivit oştirilor lor, sub conducerea lui Moise şi a lui Aaron. La porunca Domnului, Moise a scris popasurile din timpul călătoriilor lor. Iată călătoriile lor potrivit popasurilor lor:

Israeliţii au ieşit din Ramses în a cincisprezecea zi a lunii întâi, a doua zi după Paşte. Au ieşit cu îndrăzneală sub privirile tuturor egiptenilor în timp ce egiptenii îşi înmormântau întâii născuţi pe care Domnul îi lovise, căci Domnul a adus judecata până şi asupra zeilor lor.

Israeliţii au părăsit Ramsesul şi şi-au aşezat tabăra la Sucot.

Au părăsit Sucotul şi şi-au aşezat tabăra la Etam, care este la marginea pustiei.

Au părăsit Etamul, s-au întors la Pi-Hahirot care este faţă în faţă cu Baal-Ţefon şi şi-au aşezat tabăra înaintea Migdolului.

Au părăsit Pi-Hahirotul, au trecut prin mijlocul mării spre pustie, au călătorit trei zile în pustia Etamului şi

şi-au aşezat tabăra la Mara.

Au plecat din Mara, s-au dus la Elim, unde erau douăsprezece izvoare şi şaptezeci de palmieri şi şi-au aşezat tabăra acolo.

10 Au părăsit Elimul şi şi-au aşezat tabăra lângă Marea Roşie[a].

11 Au părăsit Marea Roşie şi şi-au aşezat tabăra în pustia Sin.

12 Au părăsit pustia Sin şi şi-au aşezat tabăra la Dofka.

13 Au părăsit Dofka şi şi-au aşezat tabăra la Aluş.

14 Au părăsit Aluşul şi şi-au aşezat tabăra la Refidim, unde nu s-a găsit apă de băut pentru popor.

15 Au părăsit Refidimul şi şi-au aşezat tabăra în pustia Sinai.

16 Au părăsit pustia Sinai şi şi-au aşezat tabăra la Chibrot-Hataava.

17 Au părăsit Chibrot-Hataava şi şi-au aşezat tabăra la Haţerot.

18 Au părăsit Haţerotul şi şi-au aşezat tabăra la Ritma.

19 Au părăsit Ritma şi şi-au aşezat tabăra la Rimon-Pereţ.

20 Au părăsit Rimon-Pereţ şi şi-au aşezat tabăra la Libna.

21 Au părăsit Libna şi şi-au aşezat tabăra la Risa.

22 Au părăsit Risa şi şi-au aşezat tabăra la Chehelata.

23 Au părăsit Chehelata şi şi-au aşezat tabăra la muntele Şafer.

24 Au părăsit muntele Şafer şi şi-au aşezat tabăra la Harada.

25 Au părăsit Harada şi şi-au aşezat tabăra la Makhelot.

26 Au părăsit Makhelotul şi şi-au aşezat tabăra la Tahat.

27 Au părăsit Tahatul şi şi-au aşezat tabăra la Terah.

28 Au părăsit Terahul şi şi-au aşezat tabăra la Mitka.

29 Au părăsit Mitka şi şi-au aşezat tabăra la Haşmona.

30 Au părăsit Haşmona şi şi-au aşezat tabăra la Moserot.

31 Au părăsit Moserotul şi şi-au aşezat tabăra la Bene-Iaakan.

32 Au părăsit Bene-Iaakan şi şi-au aşezat tabăra la Hor-Haghidgad.

33 Au părăsit Hor-Haghidgad şi şi-au aşezat tabăra la Iotbata.

34 Au părăsit Iotbata şi şi-au aşezat tabăra la Abrona.

35 Au părăsit Abrona şi şi-au aşezat tabăra la Eţion-Gheber.

36 Au părăsit Eţion-Gheber şi şi-au aşezat tabăra la Kadeş, în pustia Ţin.

37 Au părăsit Kadeşul şi şi-au aşezat tabăra la muntele Hor, la hotarul Edomului.

38 La porunca Domnului, preotul Aaron s-a urcat pe muntele Hor unde a murit în prima zi a lunii a cincea, în al patruzecilea an după ieşirea israeliţilor din ţara Egiptului. 39 Aaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40 Regele canaanit al Aradului, care locuia în Neghev[b], în Canaan, a auzit de venirea israeliţilor.

41 Au părăsit muntele Hor şi şi-au aşezat tabăra la Ţalmona.

42 Au părăsit Ţalmona şi şi-au aşezat tabăra la Punon.

43 Au părăsit Punonul şi şi-au aşezat tabăra la Obot.

44 Au părăsit Obot şi şi-au aşezat tabăra la Iye-Abarim, la hotarul Moabului.

45 Au părăsit Iymul[c] şi şi-au aşezat tabăra la Dibon-Gad.

46 Au părăsit Dibon-Gad şi şi-au aşezat tabăra la Almon-Diblataim.

47 Au părăsit Almon-Diblataim şi şi-au aşezat tabăra în munţii Abarimului, înaintea muntelui Nebo.

48 Au părăsit munţii Abarimului şi şi-au aşezat tabăra în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 49 Acolo, în câmpiile Moabului, şi-au aşezat tabăra de-a lungul Iordanului, de la Bet-Ieşimot la Abel-Şitim.

Porunci privind cucerirea ţării

50 Domnul i-a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului şi i-a zis: 51 „Spune-le israeliţilor: «Când veţi trece dincolo de Iordan, în Canaan, 52 să-i izgoniţi pe toţi locuitorii ţării dinaintea voastră. Să le distrugeţi toate chipurile de piatră şi toate chipurile turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile. 53 Luaţi ţara în stăpânire şi aşezaţi-vă în ea, căci Eu v-am dat ţara aceasta de moştenire. 54 Împărţiţi ţara prin tragere la sorţi, după numărul clanurilor voastre. Celor ce sunt mai mulţi să le dai o moştenire mai mare, iar celor ce sunt mai puţini să le dai o moştenire mai mică. Moştenirea fiecăruia să fie în locul care iese prin tragere la sorţi. Să luaţi în stăpânire ţara potrivit seminţiilor părinţilor voştri. 55 Dar dacă nu-i veţi izgoni pe locuitorii ţării, aceia pe care îi veţi lăsa să rămână vor fi ca nişte spini în ochii voştri şi ca nişte ghimpi în coaste. Ei vă vor duşmăni în ţara în care veţi locui. 56 Şi vă voi face şi vouă aşa cum am plănuit să le fac lor.»“

Footnotes

  1. Numeri 33:10 Vezi nota de la 14:25; şi în v. 11
  2. Numeri 33:40 Vezi nota de la 13:17
  3. Numeri 33:45 Acelaşi cu Iye-Abarim