New International Reader's Version

Matthew 23

A Warning Against Doing Things for the Wrong Reasons

1Jesus spoke to the crowds and to his disciples. “The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses’ seat,” he said. “So you must be careful to do everything they say. But don’t do what they do. They don’t practice what they preach. They tie up heavy loads that are hard to carry. Then they put them on other people’s shoulders. But they themselves aren’t willing to lift a finger to move them.

“Everything they do is done for others to see. On their foreheads and arms they wear little boxes that hold Scripture verses. They make the boxes very wide. And they make the tassels on their coats very long. They love to sit down in the place of honor at dinners. They also love to have the most important seats in the synagogues. They love to be greeted with respect in the markets. They love it when people call them ‘Rabbi.’

“But you shouldn’t be called ‘Rabbi.’ You have only one Teacher, and you are all brothers. Do not call anyone on earth ‘father.’ You have one Father, and he is in heaven. 10 You shouldn’t be called ‘teacher.’ You have one Teacher, and he is the Messiah. 11 The most important person among you will be your servant. 12 People who lift themselves up will be made humble. And people who make themselves humble will be lifted up.

How Terrible for the Teachers of the Law and the Pharisees

13-14 “How terrible it will be for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You shut the door of the kingdom of heaven in people’s faces. You yourselves do not enter. And you will not let those enter who are trying to.

15 “How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You travel everywhere to win one person to your faith. Then you make them twice as much a child of hell as you are.

16 “How terrible for you, blind guides! You say, ‘If anyone makes a promise in the name of the temple, it means nothing. But anyone who makes a promise in the name of the gold of the temple must keep that promise.’ 17 You are blind and foolish! Which is more important? Is it the gold? Or is it the temple that makes the gold holy? 18 You also say, ‘If anyone makes a promise in the name of the altar, it means nothing. But anyone who makes a promise in the name of the gift on the altar must keep that promise.’ 19 You are blind! Which is more important? Is it the gift? Or is it the altar that makes the gift holy? 20 So anyone making a promise in the name of the altar makes a promise in the name of it and everything on it. 21 And anyone making a promise in the name of the temple makes a promise in the name of it and the one who lives in it. 22 And anyone making a promise in the name of heaven makes a promise in the name of God’s throne and the one who sits on it.

23 “How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You give God a tenth of your spices, like mint, dill and cumin. But you have not practiced the more important things of the law, which are fairness, mercy and faithfulness. You should have practiced the last things without failing to do the first. 24 You blind guides! You remove the smallest insect from your food. But you swallow a whole camel!

25 “How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You clean the outside of a cup and dish. But on the inside you are full of greed. You only want to satisfy yourselves. 26 Blind Pharisee! First clean the inside of the cup and dish. Then the outside will also be clean.

27 “How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You are like tombs that are painted white. They look beautiful on the outside. But on the inside they are full of the bones of the dead. They are also full of other things that are not pure and ‘clean.’ 28 It is the same with you. On the outside you seem to be doing what is right. But on the inside you are full of what is wrong. You pretend to be what you are not.

29 “How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You build tombs for the prophets. You decorate the graves of the godly. 30 And you say, ‘If we had lived in the days of those who lived before us, we wouldn’t have done what they did. We wouldn’t have helped to kill the prophets.’ 31 So you are witnesses against yourselves. You admit that you are the children of those who murdered the prophets. 32 So go ahead and finish the sins that those who lived before you started!

33 “You nest of poisonous snakes! How will you escape from being sentenced to hell? 34 So I am sending you prophets, wise people, and teachers. You will kill some of them. You will nail some to a cross. Others you will whip in your synagogues. You will chase them from town to town. 35 So you will pay for all the godly people’s blood spilled on earth. I mean from the blood of godly Abel to the blood of Zechariah, the son of Berekiah. Zechariah was the one you murdered between the temple and the altar. 36 What I’m about to tell you is true. All this will happen to those who are now living.

37 “Jerusalem! Jerusalem! You kill the prophets and throw stones in order to kill those who are sent to you. Many times I have wanted to gather your people together. I have wanted to be like a hen who gathers her chicks under her wings. And you would not let me! 38 Look, your house is left empty. 39 I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is the one who comes in the name of the Lord.’ ” (Psalm 118:26)

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 23

V čom sa farizeji mýlia

1 Vtedy Ježiš oslovil zhromaždené zástupy a učeníkov:

Učitelia a farizeji sú tu na to, aby vám vykladali Mojžišov zákon.

Počúvajte všetky ich príkazy, ale neberte si príklad z ich života, lebo ich slová sa rozchádzajú s činmi.

Zväzujú a kladú na vás ťažké bremená, ale sami nechcú pohnúť ani prstom.

A všetko, čo robia, robia z vypočítavosti. Aby vyzerali sväto, zadovažujú si nápadné znaky zbožnosti: rozširujú si modlitebné remienky a predlžujú strapce na odeve,

majú radi čestné miesta na hostinách a predné miesta pri bohoslužbách.

Veľmi sa im páči, keď ich ľudia pozdravujú na verejných miestach a keď ich oslovujú Majstre.

Ale vy sa nedávajte takto titulovať, lebo len jeden je váš Majster a vy všetci ste navzájom bratia.

A nikoho z ľudí neoslovujte otec, lebo máte jediného Otca, a ten je v nebi.

10 Ani sa nepokladajte za najvyššiu autoritu, lebo tou je iba Kristus.

11 Najväčší medzi vami je ten, kto slúži všetkým.

12 Kto si o sebe priveľa myslí, bude ponížený, no kto sa ponižuje, bude povýšený.

13 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji! Ste pokrytci! Zatvárate ľuďom vstup do nebeského kráľovstva. Sami doň nevchádzate a tým, ktorí by chceli vstúpiť, bránite!

14 Pod pláštikom dlhých a honosných modlitieb ste schopní vymámiť peniaze aj od vdov. Ťažko vám bude na súde!

15 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Zašli by ste aj na kraj sveta, len aby ste jedného človeka obrátili, no len čo uverí, vlastným chápaním zbožnosti z neho urobíte syna pekla dva razy horšieho od vás.

16 Beda vám, slepí vodcovia! Vravíte, že prísaha na chrám nezaväzuje, ale prísaha na chrámové zlato áno.

17 Nie je to nezmysel? Čo je viac? Zlato alebo chrám, ktorý to zlato posväcuje?

18 Alebo: prísaha na obetný oltár nič neznamená, kým prísaha na obeť sa musí plniť.

19 Ako ste na to prišli? Čo je viac? Obeť, ktorá je na oltári, alebo oltár, ktorý posväcuje obeť?

20 Ak teda prisaháte na oltár, prisaháte aj na všetko, čo je na ňom.

21 A ak prisaháte na chrám, prisaháte aj na toho, kto v ňom prebýva.

22 A ak prisaháte na nebo, prisaháte na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.

23 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, beda vám, pokrytci! Do chrámu dávate desatinu z toho, čo sa vám urodí v záhrade, ale nedbáte na to, čo Boh pokladá za dôležitejšie: aby ste konali spravodlivo, milosrdne a verne. Odvádzajte desiatky, ale nezanedbávajte to najdôležitejšie!

24 Slepí vodcovia! Dávate si pozor, aby ste neprehltli komára, ale ťavu zjete.

25 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Starostlivo čistíte povrch nádob, ale vnútrajšok napĺňate tým, čo ste vo svojej chamtivosti nahrabali.

26 Slepí farizeji, najprv vyčistite vnútrajšok nádoby, iba potom bude naozaj čistá.

27 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Podobáte sa ozdobeným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú krásne, ale dnu sú iba kosti mŕtvych, hniloba a práchnivina.

28 Usilujete sa vyzerať sväto, ale pod zbožným zovňajškom sa skrýva srdce plné pretvárky a nečistoty.

29 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Staviate náhrobky prorokom, ktorých zabili vaši predkovia, zdobíte kvetmi hroby mučeníkov

30 a hovoríte: Keby sme my boli žili v čase našich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov.

31 Takto svedčíte sami proti sebe, že ste synovia tých, ktorí zabíjali prorokov.

32 Idete v ich šľapajach a dovršujete ich dielo.

33 Vy ľstiví, prefíkaní vodcovia! Ako chcete uniknúť pekelnému trestu?

34 Pošlem vám prorokov, múdrych ľudí a vykladačov Písma. Budete ich bičovať vo svojich synagógach a hnať z mesta do mesta, niektorých z nich zavraždíte, iných ukrižujete.

35 Na vás padne vina za všetku preliatu krv nevinných, od spravodlivého Ábela až po Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom.

36 Áno, naozaj vám vravím, že toto všetko padne na hlavu tejto generácie.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, mesto, ktoré zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo Boh k tebe posiela! Koľko ráz som túžil zhromaždiť tvoje deti, ako kvočka zhromažďuje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste.

38 A teraz bude váš dom zničený a pustý.

39 A vravím vám, že ma uvidíte až vtedy, keď ma prijmete ako Božieho posla a poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. "