New International Reader’s Version

2 Thessalonians 1:1-12

1I, Paul, am writing this letter. Silas and Timothy join me in writing.

We are sending this letter to you, the members of the church in Thessalonica. You belong to God our Father and the Lord Jesus Christ.

2May God the Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Paul Prays and Gives Thanks

3Brothers and sisters, we should always thank God for you. That is only right, because your faith is growing more and more. We also thank God that the love you all have for one another is increasing. 4So among God’s churches we brag about the fact that you don’t give up easily. We brag about your faith in all the suffering and testing you are going through.

5All of this proves that when God judges, he is fair. So you will be considered worthy to enter God’s kingdom. You are suffering for his kingdom. 6God is fair. He will pay back trouble to those who give you trouble. 7He will help you who are troubled. And he will also help us. All these things will happen when the Lord Jesus appears from heaven. He will come in blazing fire. He will come with his powerful angels. 8He will punish those who don’t know God. He will punish those who don’t obey the good news about our Lord Jesus. 9They will be destroyed forever. They will be shut out of heaven. They will never see the glory of the Lord’s strength. 10All these things will happen when he comes. On that day his glory will be seen in his holy people. Everyone who has believed will be amazed when they see him. This includes you, because you believed the witness we gave you.

11Keeping this in mind, we never stop praying for you. Our God has chosen you. We pray that he will make you worthy of his choice. We pray he will make every good thing you want to do come true. We pray that he will do this by his power. We pray that he will make perfect all that you have done by faith. 12We pray this so that the name of our Lord Jesus will receive glory through what you have done. We also pray that you will receive glory through what he has done. We pray all these things in keeping with the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Vietnamese Contemporary Bible

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12

Lời Chào Thăm của Phao-lô

1Đây là thư của Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê.

Kính gửi Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

2Cầu Đức Chúa Trời là Cha, và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn phước và bình an cho anh chị em.

Cuộc Xử Đoán Sau Cùng

3Thưa anh chị em thân mến, chúng tôi luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh chị em. Không cảm tạ Chúa sao được khi đức tin anh chị em tăng trưởng vượt bực và anh chị em yêu thương nhau ngày càng tha thiết! 4Chúng tôi vui mừng kể lại cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời về lòng nhẫn nại và đức tin anh chị em giữa mọi cảnh bức hại và gian khổ. 5Đây là một bằng chứng điển hình về nguyên tắc hành động ngay thẳng công minh của Đức Chúa Trời, vì Ngài dùng gian khổ, đau đớn đào luyện anh chị em thành những công dân xứng đáng của Vương Quốc Ngài. 6Đồng thời, Chúa cũng hình phạt công minh những người bức hại anh chị em.

7Chúa sẽ cho những người chịu gian khổ như anh chị em nghỉ ngơi với chúng tôi trong ngày Chúa Cứu Thế từ trời xuất hiện giữa ngọn lửa sáng ngời, với các thiên sứ uy quyền. 8Chúa sẽ báo ứng những người không muốn biết Đức Chúa Trời và khước từ Phúc Âm của Chúa Giê-xu chúng ta. 9Họ sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục, vĩnh viễn xa cách mặt Chúa, không còn thấy vinh quang và quyền năng Ngài. 10Ngày ấy, Chúa sẽ xuất hiện để các tín hữu thánh thiện của Ngài tung hô, ca tụng. Trong số ấy có cả anh chị em là người đã tin Chúa nhờ lời chứng của chúng tôi.

11Vì thế chúng tôi liên tục cầu nguyện cho anh chị em, xin Chúa cho anh chị em sống xứng đáng với danh là con cái Chúa, bởi quyền năng Ngài cho anh chị em đạt được mọi điều mong ước tốt lành và hoàn thành công việc của đức tin. 12Nhờ thế, khi nhìn anh chị em, người ta ca ngợi Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, và anh chị em được vinh dự làm con cái Ngài, do ơn phước của Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu.