Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Wimbo 1:1-17

11:1 1Fal 4:32; Za 45Wimbo ulio bora wa Solomoni.

Shairi La Kwanza

Mpendwa

21:2 Wim 8:6; Mwa 14:18; Amu 9:13; Wim 4:10Unibusu kwa busu la kinywa chako,

kwa maana upendo wako unafurahisha kuliko divai.

31:3 Es 2:12; Za 45:8-14; Mhu 7:1Manukato yako yananukia vizuri,

jina lako ni kama manukato yaliyomiminwa.

Ndiyo sababu wanawali wanakupenda!

41:4 Yer 31:3; Flp 3:12; Wim 2:3Nichukue twende nawe, na tufanye haraka!

Mfalme na anilete ndani ya vyumba vyake.

Marafiki

Tunakushangilia na kukufurahia,

tutasifu upendo wako zaidi kuliko divai.

Mpendwa

Tazama jinsi ilivyo bora wakupende!

51:5 Wim 2:14; 2:7; 5:16; 4:3; Mwa 25:13Mimi ni mweusi, lakini napendeza,

enyi binti za Yerusalemu,

mweusi kama mahema ya Kedari,

kama mapazia ya hema la Solomoni.

61:6 Za 69:8; Wim 7:12; 8:12; 2:15Usinikazie macho kwa sababu mimi ni mweusi,

kwa sababu nimefanywa mweusi na jua.

Wana wa mama yangu walinikasirikia

na kunifanya niwe mtunza mashamba ya mizabibu.

Shamba langu mwenyewe la mizabibu nimeliacha.

71:7 Wim 3:1-4; Isa 13:20; Mwa 24:65Niambie, wewe ambaye ninakupenda,

unalisha wapi kundi lako la kondoo

na ni wapi unapowapumzisha kondoo wako adhuhuri.

Kwa nini niwe kama mwanamke aliyefunikwa shela

karibu na makundi ya rafiki zako?

Marafiki

81:8 Wim 5:9; 6:1Kama hujui, ewe mwanamke mzuri kuliko wote,

fuata nyayo za kondoo,

na kulisha wana-mbuzi wako

karibu na hema za wachungaji.

Mpenzi

91:9 Wim 2:2; 2Nya 1:16-17Mpenzi wangu, ninakufananisha na farasi jike

aliyefungwa katika mojawapo ya magari ya vita ya Farao.

101:10 Eze 16:11; Isa 61:10; Wim 5:13Mashavu yako yanapendeza yakiwa na vipuli,

shingo yako ikiwa na mikufu ya vito.

11Tutakufanyia vipuli vya dhahabu,

vyenye kupambwa kwa fedha.

Mpendwa

121:12 Wim 4:11-14Wakati mfalme alipokuwa mezani pake,

manukato yangu yalisambaza harufu yake nzuri.

131:13 Mwa 37:25Mpenzi wangu kwangu mimi ni kifuko cha manemane

kati ya matiti yangu.

141:14 Wim 4:13; 1Sam 23:291:14 2Nya 20:2; Wim 2:3; 5:8Mpenzi wangu kwangu mimi ni kama kishada cha maua ya mhina

kutoka mashamba ya mizabibu ya En-Gedi.

Mpenzi

151:15 Wim 4:7; 7:6; Za 74:19; Yer 48:28Tazama jinsi ulivyo mzuri, mpenzi wangu!

Tazama jinsi ulivyo mzuri!

Macho yako ni kama ya hua.

Mpendwa

16Tazama jinsi ulivyo mzuri, mpenzi wangu!

Ee, tazama jinsi unavyopendeza!

Na kitanda chetu ni cha majani mazuri.

Mpenzi

171:17 1Fal 6:9Nguzo za nyumba yetu ni mierezi,

na mapao yetu ni miberoshi.

Thai New Contemporary Bible

เพลงโซโลมอน 1:1-17

1ยอดบทเพลงของโซโลมอน

หญิงสาว1:2 ในต้นฉบับไม่ได้ระบุผู้พูด เป็นความคาดหมายเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น

2ขอพรมจูบดิฉันด้วยปากของคุณ

เพราะความรักของคุณฉ่ำชื่นใจยิ่งกว่าเหล้าองุ่น

3น้ำหอมของคุณช่างหอมรัญจวน

ชื่อเสียงของคุณก็หอมฟุ้ง

ไม่แปลกเลยที่สาวๆ รุมรักคุณ!

4พาดิฉันไปด้วยเถิด เรารีบไปกันเถิด!

ขอพระราชาทรงนำดิฉันเข้าไปในพระตำหนัก

เพื่อน

เราชื่นชมและยินดีในตัวคุณ

เราเทิดทูนความรักของคุณยิ่งกว่าเหล้าองุ่น

หญิงสาว

ถูกแล้วที่พวกเขาเทิดทูนคุณ!

5บรรดาสตรีชาวเยรูซาเล็มเอ๋ย

ดิฉันผิวคล้ำ

ดั่งเต็นท์แห่งเคดาร์ก็จริง

แต่ก็งามน่ารักเหมือนม่านเต็นท์ของโซโลมอน1:5 หรือสัลมา

6อย่ามาจ้องผิวที่คล้ำของดิฉันมากนัก

ดวงตะวันทำให้ผิวของดิฉันเกรียมแดด

พวกพี่ชายโกรธเคืองดิฉัน

จึงส่งดิฉันออกไปดูแลสวนองุ่นต่างๆ

แต่สวนองุ่นของดิฉันเองถูกปล่อยปละละเลย

7บอกดิฉันเถิด ที่รัก วันนี้คุณจะพาฝูงแกะไปกินหญ้าที่ไหน?

และตอนเที่ยงคุณจะพาฝูงแกะไปพักที่ใด?

เหตุใดจะให้ดิฉันเป็นเหมือนหญิงโสเภณี1:7 หรือเป็นเหมือนผู้หญิงที่เอาผ้าคลุมหน้า

เตร็ดเตร่ไปกับฝูงสัตว์ของเพื่อนๆ ของคุณ?

เพื่อน

8โอ แม่หญิงงามที่สุด ถ้าเธอไม่รู้

ก็ให้ติดตามรอยฝูงแกะ

ไปที่เต็นท์ของพวกคนเลี้ยงแกะ

ไปเลี้ยงฝูงแพะหนุ่มของเธอที่นั่น

ชายหนุ่ม

9ที่รัก ผมขอเปรียบเธอดั่งม้าตัวเมีย

ที่ใช้เทียมราชรถของฟาโรห์

10แก้มของเธองดงามด้วยต่างหู

คอของเธอสวยด้วยสร้อยอัญมณี

11พวกเราจะทำต่างหูทองคำ

ประดับเงินให้เธอ

หญิงสาว

12เมื่อพระราชาทรงประทับอยู่ที่พระแท่น

น้ำหอมของดิฉันก็ส่งกลิ่นอบอวล

13ที่รักของดิฉันเหมือนถุงมดยอบ

วางอยู่ที่หว่างอกของดิฉัน

14สำหรับดิฉัน ที่รักเป็นเหมือนช่อดอกเทียนขาว

จากสวนองุ่นแห่งเอนเกดี

ชายหนุ่ม

15เธอช่างงามจริงๆ นะ ยอดรัก!

งามเหลือเกิน!

ดวงตาของเธอดั่งนกพิราบ

หญิงสาว

16ที่รักจ๋า คุณหล่อเสียจริง!

มีเสน่ห์ยิ่งนัก!

ที่นอนของเราเขียวขจี

ชายหนุ่ม

17ขื่อเรือนของเราเป็นไม้สนซีดาร์

จันทันเป็นไม้เฟอร์