Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Ufunuo 22:1-21

Mto Wa Maji Ya Uzima

122:1 Ufu 4:6; Eze 47:1; Zek 14:8Kisha yule malaika akanionyesha mto wa maji ya uzima, maangavu kama kioo yakitiririka kutoka kwenye kile kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo, 222:2 Ufu 2:7; Eze 47:12kupitia katikati ya barabara kuu ya huo mji. Kwenye kila upande wa huo mto kulikuwa na mti wa uzima utoao matunda ya aina kumi na mbili, ukizaa matunda yake kila mwezi. Nayo majani ya mti huo ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. 322:3 Zek 14:11; Ufu 7:15Katika mji huo hakutakuwa tena na laana, bali kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo humo na watumishi wake watamtumikia, 422:4 Mt 5:8; Ufu 14:1nao watamwona uso wake na Jina lake litakuwa kwenye vipaji vya nyuso zao. 522:5 Ufu 21:23, 25; 20:4; Dan 7:27Usiku hautakuwako tena, wala hawatahitaji mwanga wa taa au wa jua, kwa maana Bwana Mungu atakuwa nuru yao, nao watatawala milele na milele.

622:6 Ufu 1:1; 19:9; 21:5; Ebr 12:9Kisha yule malaika akaniambia, “Maneno haya ni ya kuaminika na kweli. Bwana, Mungu wa roho za manabii, alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumishi wake yale ambayo hayana budi kutukia upesi.”

Bwana Yesu Anakuja

722:7 Ufu 3:11; 1:3; Mt 16:27; Ufu 22:10, 18, 19“Tazama, naja upesi! Amebarikiwa yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki.”

822:8 Ufu 1:1; 19:10Mimi, Yohana, ndiye niliyesikia na kuyaona mambo haya. Nami nilipokwisha kuyasikia na kuyaona, nilianguka chini nikasujudu miguuni pa yule malaika aliyekuwa akinionyesha mambo hayo. 922:9 Ufu 19:10; 22:10, 18, 19Lakini yeye akaniambia, “Usifanye hivyo! Mimi ni mtumishi pamoja nawe na ndugu zako manabii na wote wanaoyashika maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu!”

1022:10 Dan 8:26; Ufu 10:4; 1:3Kisha akaniambia, “Usiyafunge maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, kwa sababu wakati umekaribia. 1122:11 Eze 3:27; Dan 12:10Atendaye mabaya na aendelee kutenda mabaya, aliye mchafu na aendelee kuwa mchafu, yeye atendaye haki na aendelee kutenda haki, na yeye aliye mtakatifu na aendelee kuwa mtakatifu.”

1222:12 Isa 14:10; Mt 16:27; Isa 62:11“Tazama, naja upesi! Thawabu yangu i mkononi mwangu, nami nitampa kila mtu sawasawa na alivyotenda. 1322:13 Ufu 1:8, 17; 21:6Mimi ni Alfa na Omega, wa Kwanza na wa Mwisho, Mwanzo na Mwisho.

1422:14 Ufu 2:7; 21:12, 27“Wamebarikiwa wale wafuao mavazi yao, ili wapate haki ya kuuendea huo mti wa uzima na kuuingia huo mji kupitia kwenye malango yake. 1522:15 Kum 23:18; Kol 3:5, 6; Flp 3:2Huko nje wako mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu, na kila mtu apendaye udanganyifu na kuufanya.

1622:16 Ufu 1:1, 4; 5:5; 2Pet 1:19; Ufu 2:28“Mimi, Yesu, nimemtuma malaika wangu kushuhudia mambo haya kwa ajili ya makanisa. Mimi ndimi Shina na Mzao wa Daudi, ile Nyota ya Asubuhi ingʼaayo.”

1722:17 Ufu 14:13Roho na bibi arusi wanasema, “Njoo!” Naye asikiaye na aseme, “Njoo!” Yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure.

1822:18 Kum 12:32; Mit 30:6; Ufu 5:6; 16:21Namwonya kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki: Mtu yeyote akiongeza humo chochote, Mungu atamwongezea mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. 1922:19 Kum 4:2Kama mtu yeyote akipunguza humo chochote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu, ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki.

2022:20 Ufu 1:2; 1Kor 16:22Yeye anayeshuhudia mambo haya asema, “Hakika, naja upesi!”

Amen. Njoo, Bwana Yesu.

2122:21 Rum 16:20Neema ya Bwana Yesu iwe na watakatifu wote. Amen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 22:1-21

Causaita cuj jatun yacutami ricuchishca

1Chai qʼuipaca angelca, causaita cuj chuyajlla jatun yacutami ricuchirca. Chai yacuca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinamantami, cristal shina chuyajlla yacu llujshicurca. 2Chai yacuca, pueblopaj jatun calletami callpacurca. Chai jatun yacu ishqui lado uripica huatapi chunga ishqui cutin pʼucuj, causaita cuj yurami tiyarca. Chai yuraca, quillantami mushuj granota pʼucurca. Pʼangacunapish, tucui llajtacunapi causajcunata alliyachij jambimi carca. 3Chaipica, juchamanta Dios mana alli nishca canaca, ña mana tiyangachu. Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinacunami chaipi canga. Paicunata servijcunallami, Paita servingacuna. 4Paitaca, ñahui ñahuimi ricungacuna. Paipaj shutitapish, paicunapaj frentepimi charingacuna. 5Chaipica, tutaca mana tiyangachu. Mandaj Taita Dios paicunata achijyachicunga. Chaimantami achijyachij lamparapish, achijyachij intipish ña mana imapaj tiyanga. Paicunaca, huiñai huiñaitami mandangacuna.

6Chai qʼuipami angelca, cashna nirca: «Caicunaca, cashcatataj huillashca Shimicunami, pajtangatajmi. Cai huillashcacunaca ñallami pajtanga. Chaimantami Diosca, Pai ima nishcata huillajcunataca, huillana yuyaita cushpa, huillachun cachashca. Chaitami Paita servijcunaman ricuchichun, Paipaj angelta cacharca.»

Jesucristoca ñallami shamunga

7«‘¡Riqui, ñallami shamusha! Imalla tucuna cashcata cai libropi quillcashcata caźujca, achcata cushicungami’ ninmi» nircami.

8Juanmi, ñuca quiquintaj caicunataca uyarcani, ricurcani. Chashna uyashca, ricushca qʼuipaca, ñucaman ricuchij angelta adorasha nishpami, paipaj ñaupajpi pambacama cumurircani. 9Ashtahuanpish paica: «¡Riqui, ama chashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Dios ima nishcata huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, cai libropi quillcashcata caźucujcuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai!» nircami.

10Cashnapishmi nirca: «Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcataca, ama pacangui. Caicunaca, ñallami pajtanga. 11Imatapish mana ruranata rurajca, chaita ashtahuan ruracuchunlla, millaita rurajpish ashtahuan millaita ruracuchunlla. Shinallataj cashcata rurajpish, chaita ashtahuan ruracuchunlla, Diospajlla cajpish ashtahuan Diospajlla causacuchunlla.»

12«Riqui, ñallami shamusha. Tucuicunapajmi imallata rurashcamantaca, japina cashcata cungapaj apashpa shamusha. 13Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shina Callarichijpish, Tucurichijpish, Puntapish, Tucuripishmi cani.

14Causaita cuj yuramanta micungapajpish, pueblo pungucunata yaicungapajpish tajshashca churanahuan puricujcunaca, cushicuichij. 15Ashtahuanpish allcu shinacuna, brujiajcuna, huainayajcuna, huañuchijcuna, rurashcalla dioscunata adorajcuna, llullashpa cushicujcunaca, tucuicunami canllapi saquiringacuna.

16Ñuca, Jesustajmi crij tandanacushcacunaman caicunata huillachunca, ñuca angelta cacharcani. Ñucaca, Davidpaj sapimi cani. Paimanta miramushca huahua huahuami cani. Ñucaca, tutamanta pacarimujpi achijlla llujshij Luźeromi cani» nircami.

17Diospaj Espiritupish, Malta Ovejapaj huarmipish: «¡Shamui!» ninmi. Maijan caita uyajpish: «¡Shamui!» nichij. Pipish yacunaihuan cashpaca, shamuichijlla, causaita cuj yacumantaca imata mana cushpa, japishpa ubyaichijlla.

18Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcacunata uyajcunataca, cashnami nini: Maijanpish cai huillashcacunata mirachijpica, Taita Diosca cai libropi Pai quillcachishca llaquicunallatatajmi apachinga. 19Cai Libropica, Dios imallata rurana tucushcata quillcachishca Shimicunami tiyacun. Caimanta ima shimicunata anchuchijtaca Diosca, causanaman rina libromantapish, causaita cuj yuramantapish, Diospaj pueblomantapish anchuchingami. Chaicunamantami cai libropica quillcashca tiyacun.

20Tucui caicunata Huillajca: «Ari, ñallamari shamucuni» ninmi.

Chashna cachun. ¡Ari, shamuilla, Apunchij Jesús!

21Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.