Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Ufunuo 19:1-21

Shangwe Huko Mbinguni

119:1 Ufu 11:15; 7:10; 4:11Baada ya haya nikasikia sauti kama ya umati mkubwa mbinguni wakipiga kelele wakisema:

“Haleluya!

Wokovu na utukufu na uweza ni vya Mungu wetu,

219:2 Kum 32:43; Ufu 6:10kwa maana hukumu zake

ni za kweli na za haki.

Amemhukumu yule kahaba mkuu

aliyeuharibu ulimwengu kwa uzinzi wake.

Mungu amemlipiza kisasi

kwa ajili ya damu ya watumishi wake.”

319:3 Isa 34:10; Ufu 14:11Wakasema tena kwa nguvu:

“Haleluya!

Moshi wake huyo kahaba unapanda juu

milele na milele.”

419:4 Ufu 4:4-6; 5:14Wale wazee ishirini na wanne pamoja na wale viumbe wanne wenye uhai wakaanguka kifudifudi, wakamwabudu Mungu, aliyekuwa ameketi kwenye kile kiti cha enzi. Wakasema kwa sauti kuu:

“Amen, Haleluya!”

519:5 Za 134:1; Ufu 11:18Kisha sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi, ikisema:

“Msifuni Mungu wetu,

ninyi watumishi wake wote,

ninyi nyote mnaomcha,

wadogo kwa wakubwa!”

619:6 Ufu 11:15Kisha nikasikia sauti kama ya umati mkubwa, kama sauti ya maji mengi yaendayo kasi na kama ngurumo kubwa ya radi wakipiga kelele wakisema:

“Haleluya!

Kwa maana Bwana Mungu wetu Mwenyezi anatawala.

719:7 Mt 25:10; Efe 5:32; Ufu 21:2, 9Tufurahi, tushangilie

na kumpa utukufu!

Kwa maana arusi ya Mwana-Kondoo imewadia

na bibi arusi wake amejiweka tayari.

819:8 Ufu 15:4; 19:14; 15:6; Isa 61:10; Eze 44:17; Zek 3:4Akapewa kitani safi, nyeupe

inayongʼaa, ili avae.”

(Hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu.)

919:9 Ufu 1:19; Lk 14:15; Ufu 21:5; 22:6Ndipo malaika akaniambia, “Andika: ‘Wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya Mwana-Kondoo!’ ” Naye akaongeza kusema, “Haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu.”

1019:10 Ufu 22:8; Mdo 10:25, 26; Ufu 22:9; 12:17Ndipo nikaanguka kifudifudi miguuni pake ili kumwabudu, lakini yeye akaniambia, “Usifanye hivyo! Mimi pia ni mtumishi mwenzako pamoja na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Mwabudu Mungu! Maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii.”

Aliyepanda Farasi Mweupe

1119:11 Ufu 6:2; 3:14; Kut 15:3Kisha nikaona mbingu imefunguka na hapo mbele yangu akiwepo farasi mweupe, ambaye yeye aliyempanda aliitwa Mwaminifu na Kweli. Yeye huhukumu kwa haki na kufanya vita. 1219:12 Ufu 1:14; 6:2; 2:17Macho yake ni kama miali ya moto na juu ya kichwa chake kuna taji nyingi. Ana jina lililoandikwa ambalo hakuna mtu yeyote anayelijua isipokuwa yeye mwenyewe. 1319:13 Isa 63:2, 3; Yn 1:1Amevaa joho lililochoviwa katika damu, na Jina lake ni “Neno la Mungu.” 1419:14 Ufu 19:8; 3:4; 17:14Majeshi ya mbinguni walikuwa wakimfuata, wakiwa wamepanda farasi weupe, hali wamevaa mavazi ya kitani safi, nyeupe na nzuri. 1519:15 Ufu 1:16; 12:5; 14:20; Isa 11:4; 2The 2:8; Za 2:9Kinywani mwake hutoka upanga mkali ambao kwa huo atayaangusha mataifa. “Atayatawala kwa fimbo yake ya utawala ya chuma.” Hulikanyaga shinikizo la mvinyo wa ghadhabu ya Mungu Mwenyezi. 1619:16 Ufu 17:14; 19:12; 1Tim 6:15Kwenye joho lake na paja lake pameandikwa jina hili:

Mfalme wa wafalme, na Bwana wa mabwana.

Mnyama Na Majeshi Yake Yashindwa

1719:17 Ufu 8:13; Eze 39:17Nami nikamwona malaika amesimama ndani kwenye jua, akaita ndege wote warukao angani kwa sauti kuu, “Njooni, kusanyikeni kwa ajili ya karamu kubwa ya Mungu, 1819:18 Eze 39:18-20ili mpate kula nyama ya wafalme na ya majemadari, ya mashujaa, ya farasi na ya wapanda farasi, nyama ya wanadamu, wote walio huru na watumwa, wadogo na wakubwa.”

1919:19 Ufu 16:14, 16Kisha nikamwona yule mnyama na wafalme wa dunia pamoja na majeshi yao wakiwa wamekusanyika pamoja ili kufanya vita dhidi ya yule aliyempanda farasi pamoja na jeshi lake. 2019:20 Ufu 16:13; 13:12; Dan 7:11; Ufu 21:8; 14:19Lakini yule mnyama akakamatwa pamoja na huyo nabii wa uongo ambaye alikuwa amefanya ishara kwa niaba ya huyo mnyama, ambaye kwa ishara hizi aliwadanganya wale waliopokea chapa ya huyo mnyama na kuiabudu sanamu yake. Hawa wawili wakatupwa wakiwa hai ndani ya ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. 21Wale waliosalia waliuawa kwa upanga uliotoka kinywani mwa yule aliyekuwa amempanda farasi nao ndege wote wakajishibisha kwa nyama yao.

Священное Писание

Откровение 19:1-21

Хвала Вечному

1После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах:

– Хвала Вечному!

Спасение, слава и сила принадлежат нашему Богу,

2потому что Его суды истинны и справедливы!

Он осудил великую блудницу,

которая растлила мир своим развратом.

Он отомстил ей за кровь Своих рабов!

3И они опять воскликнули:

– Хвала Вечному!

Дым от неё будет подниматься вовеки!19:3 См. Ис. 34:10.

4Двадцать четыре старца и четыре живых существа пали и поклонились Всевышнему, сидящему на троне, говоря:

– Аминь! Хвала Вечному!

5И от трона прозвучал голос:

– Хвалите нашего Бога,

все Его рабы

и все боящиеся Его,

малые и великие!

6Затем я услышал голос, звучавший как голос множества людей, или как шум могучих вод, или как мощный раскат грома:

– Хвала Вечному!

Потому что Вечный, наш Бог и Повелитель Сил, воцарился!

7Давайте радоваться и веселиться!

Воздадим Ему славу!

Наступил час бракосочетания Ягнёнка!19:7 Ср. Ис. 25:6-9.

Его невеста уже приготовила себя!

8Ей дано тончайшее льняное платье,

чистое и блестящее.

(Это платье – символ праведных дел святого народа Всевышнего.)19:8 Ср. Лев. 16:2-4; Езек. 16:12-14.

9Потом ангел сказал мне:

– Запиши: благословенны те, кто приглашён на свадебный пир Ягнёнка!

И добавил:

– Это истинные слова Всевышнего.

10Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне:

– Не делай этого! Я тоже раб Всевышнего, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Исы19:10 Или: «свидетельствующие об Исе».. Поклонись Всевышнему! Потому что свидетельство Исы19:10 Или: «свидетельство об Исе». – это дух пророчества.

Всадник на белом коне

11И увидел я раскрытые небеса и Всадника на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный19:11 Верный и Истинный – т. е. Иса (ср. 3:14).. Он справедливо судит19:11 См. Ис. 11:4. и ведёт войну. 12Его глаза как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На Нём написано имя, которого никто не знает, кроме Него Самого19:12 Ср. 2:17.. 13Он одет в плащ, обагрённый кровью, и имя Его – Слово Всевышнего19:13 См. Ин. 1:1, 14.. 14За Ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. 15Из Его рта выходит острый меч19:15 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12; Отк. 1:16., чтобы поражать им народы. Он правит железным скипетром и топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога Сил19:15 См. Ис. 63:3.. 16На Его плаще и бедре написано имя:

Царь Царей и Владыка Владык.

17И я увидел ангела, стоящего на солнце. Он громко крикнул всем птицам, летающим посреди неба:

– Сюда! Собирайтесь на великий пир Всевышнего! 18Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и их всадников, тела всех людей, свободных и рабов, малых и великих19:17-18 См. Езек. 39:17-20..

19Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со Всадником на коне и с Его армией. 20И схвачен был зверь и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамения и обманул тех, кто получил клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой19:20 См. Дан. 7:11.. 21Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта Всадника на коне, и все птицы досыта наелись их трупами.