Sefania 2 – NEN & NUB

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Sefania 2:1-15

12:1 2Nya 20:4; Yoe 1:14; 2:16; Yer 3:3; 6:15Kusanyikeni pamoja, kusanyikeni pamoja,

enyi taifa lisilo na aibu,

22:2 Isa 17:13; Hos 13:3; 2Fal 23:26; Yer 4:4; 10:25; Eze 7:19; Mao 4:11kabla ya wakati ulioamriwa haujafika

na siku ile inayopeperusha kama makapi,

kabla hasira kali ya Bwana haijaja juu yenu,

kabla siku ya ghadhabu ya Bwana

haijaja juu yenu.

32:3 Amo 5:6; Yoe 2:4; Isa 1:17; Za 45:4; 57:1; 76:9Mtafuteni Bwana, enyi nyote wanyenyekevu wa nchi,

ninyi ambao hufanya lile analoamuru.

Tafuteni haki, tafuteni unyenyekevu;

labda mtahifadhiwa

siku ya hasira ya Bwana.

Dhidi Ya Ufilisti

42:4 Mwa 10:19; Amo 1:6-8; Zek 9:5-7; Yer 6:4; 47:5Gaza utaachwa

na Ashkeloni utaachwa magofu.

Wakati wa adhuhuri Ashdodi utaachwa mtupu

na Ekroni utangʼolewa.

52:5 1Sam 30:14; Law 26:31; Eze 25:16; Yos 13:3; Isa 14:30Ole wenu ninyi ambao mnaishi kando ya bahari,

enyi Wakerethi;

neno la Bwana liko dhidi yenu,

ee Kanaani, nchi ya Wafilisti.

“Mimi nitawaangamiza,

na hakuna atakayebaki.”

62:6 Isa 5:17; 17:2Nchi kando ya bahari, mahali ambapo wanaishi Wakerethi,

patakuwa mahali pa wachungaji

na mazizi ya kondoo.

72:7 Isa 11:11; Hag 1:12; Mik 5:7; 4:10; Kut 4:31; Lk 1:68; Mwa 45:7; Kum 30:3; Za 126:4; Yer 23:3; 32:44; Hos 6:11; Eze 39:25; Yoe 3:1; Amo 1:6-8Itakuwa mali ya mabaki ya nyumba ya Yuda,

hapo watapata malisho.

Wakati wa jioni watajilaza chini

katika nyumba za Ashkeloni.

Bwana Mungu wao atawatunza,

naye atawarudishia wafungwa wao.

Dhidi Ya Moabu Na Amoni

82:8 Mwa 19:37; Yer 48:27; 49:1; Eze 25:3, 8; 21:28; Mao 3:61; Isa 16:6“Nimeyasikia matukano ya Moabu

nazo dhihaka za Waamoni,

ambao waliwatukana watu wangu

na kutoa vitisho dhidi ya nchi yao.

92:9 Kum 23:6; 29:23; Isa 11:14; Yer 48:1-47; 49:1-6; Eze 25:1-11; 2Fal 19:31; Amo 1:13; 2:1-3Hakika, kama niishivyo,”

asema Bwana Mwenye Nguvu Zote,

Mungu wa Israeli,

“hakika Moabu itakuwa kama Sodoma,

Waamoni kama Gomora:

mahali pa magugu na mashimo ya chumvi,

nchi ya ukiwa milele.

Mabaki ya watu wangu watawateka nyara;

mabaki ya taifa langu watarithi nchi yao.”

102:10 Ay 40:12; Isa 16:6; Yer 48:27; Za 9:6Hiki ndicho watarudishiwa kwa ajili ya kiburi chao,

kwa kutukana na kudhihaki

watu wa Bwana Mwenye Nguvu Zote.

112:11 Mwa 49:10; 10:5; Za 2:8; 22:27; Isa 2:2, 3; Mal 1:11; Yn 4:21; 1Tim 2:8; Yoe 2:11; 1Nya 19:1; Eze 25:6-7; Isa 12:4; Za 86:9; Sef 3:9Bwana atakuwa wa kuhofisha kwao

atakapoangamiza miungu yote ya nchi.

Mataifa katika kila pwani yatamwabudu,

kila moja katika nchi yake.

Dhidi Ya Kushi

122:12 Mwa 10:6; Isa 18:1; 20:4; Yer 46:10“Ninyi pia, ee Wakushi,

mtauawa kwa upanga wangu.”

Dhidi Ya Ashuru

132:13 Mwa 10:5-11; Zek 10:11; Mik 5:6Mungu atanyoosha mkono wake dhidi ya kaskazini

na kuangamiza Waashuru,

akiiacha Ninawi ukiwa

na pakame kama jangwa.

142:14 Isa 5:17; 13:21; 14:23; Ufu 18:2; Za 102:6Makundi ya kondoo na ngʼombe yatajilaza pale,

viumbe vya kila aina.

Bundi wa jangwani na bundi waliao kwa sauti nyembamba

wataishi juu ya nguzo zake.

Mwangwi wa kuita kwao utapita madirishani,

kifusi kitakuwa milangoni,

boriti za mierezi zitaachwa wazi.

152:15 Isa 32:9; 47:8; Eze 27:36; 28:2; Ufu 18:7; Yer 49:33; Nah 3:19Huu ndio mji uliotukuka na kuishi kwa furaha

wakijisikia salama.

Ulisema moyoni mwako,

“Mimi ndimi, na wala hapana mwingine ila mimi.”

Jinsi gani umekuwa gofu,

mahali pa kulala wanyama pori!

Wote wanaopita kando yake wanauzomea

na kutikisa mkono kwa dharau.

Swedish Contemporary Bible

Sefanja 2:1-15

Juda och Jerusalem döms tillsammans med andra folk

Juda uppmanas till bättring

1Församla er som halm, kom samman,

du folk utan skamkänsla,

2innan beslutet verkställs

och dagarna flyger förbi som agnar,2:2 I satsen som kapitlet börjar med är grundtextens innebörd osäker fram till första hälften av v. 2.

innan Herrens brinnande vrede kommer över er,

innan Herrens vredes dag kommer över er.

3Sök Herren, alla ödmjuka i landet,

som lyder hans bud.

Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet.

Kanske får ni då skydd på Herrens vredes dag.

Filistéen

4Gaza ska bli övergivet,

Ashkelon läggas i ruiner,

Ashdods befolkning förjagas mitt på dagen,

och Ekron ryckas upp med rötterna.

5Ve er som bor utmed kusten, ni keretéer2:5 Kretas befolkning.!

Herrens ord är emot er,

Kanaan, filistéernas land, och jag ska utplåna dig,

så att ingen lämnas kvar.

6Kustlandet ska bli betesmark,

där herdarna har sina brunnar2:6 Eller: …där keretéerna bor….

och fåren sina fållor.

7Det ska tillhöra dem

som är kvar av Judas stam.

Där ska de finna betesmarker,

och i husen i Ashkelon

ska de lägga sig om kvällen,

för Herren, deras Gud, ska ta sig an dem

och upprätta dem på nytt.

Moab och Ammon

8”Jag har hört Moabs hån

och ammoniternas smädelser,

när de har hånat mitt folk

och kränkt deras land.

9Därför, så sant jag lever,

säger härskarornas Herre, Israels Gud:

Moab ska bli som Sodom

och ammoniterna som Gomorra,

ett nässelsnår och en saltgrop,

en ödemark för evigt.

De av mitt folk som är kvar ska plundra dem,

återstoden av mitt folk ska få dem till arvedel.”

10Detta får de för sitt högmod,

för de har hånat och föraktat

härskarornas Herres folk.

11Herren ska sätta skräck i dem

och få alla jordens gudar att krympa2:11 Det hebreiska ordets betydelse är osäker..

Alla folken i kustländerna ska tillbe honom,

var och en på sin ort.

Kush

12”Också ni, kushiter,

ska genomborras av mitt svärd.”

Assyrien

13Han ska sträcka ut sin hand mot norr

och förgöra Assyrien.

Han ska omvandla Nineve till en ödemark,

torr som en öken.

14Där ska hjordar lägga sig,

och alla slags vilda djur.

Pelikaner och trappar

ska övernatta på dess pelarhuvuden,

och deras skrin eka genom fönstren.

På tröskeln ser man förödelse,

och cederpanelen är blottad.2:14 Grundtextens innebörd är osäker i en stor del av versen. T.ex. är det osäkert vilka fåglar som avses, i stället för ”förödelse” har Septuaginta och Vulgata korp (…en korp kraxar på tröskeln…), och särskilt osäker är versens slut.

15Detta är den jublande staden

som levde så tryggt

och sa till sig själv:

”Det finns ingen som är som jag.”

Se hur den nu har blivit ödelagd,

ett tillhåll för vilda djur!

Alla som går förbi

visslar och viftar med händerna.