Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Sefania 1:1-18

11:1 2Fal 22:1; 2Tim 3:16; 2Pet 1:21; 1Nya 3:14Neno la Bwana lililomjia Sefania mwana wa Kushi, mwana wa Gedalia, mwana wa Amaria, mwana wa Hezekia, wakati wa utawala wa Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda:

Onyo La Maangamizi Yanayokuja

21:2 Mwa 6:7Bwana asema,

“Nitafagia kila kitu

kutoka kwenye uso wa dunia.”

31:3 Yer 4:25; 50:3; Hos 4:3; Eze 14:17“Nitafagilia mbali watu na wanyama;

nitafagilia mbali ndege wa angani

na samaki wa baharini.

Wafanyao maovu watapata tu kokoto,

nami nitamkatilia mbali mwanadamu atoke katika dunia,”

asema Bwana.

Dhidi Ya Yuda

41:4 Yer 6:12; 15:6; Mik 5:13; Sef 2:11; Hos 10:5“Nitaiadhibu Yuda

na wote wakaao Yerusalemu.

Kutoka mahali hapa nitakatilia mbali

kila mabaki ya Baali,

majina ya wapagani na makuhani

waabuduo sanamu:

51:5 Yer 5:7; 8:2; 1Fal 11:33; Law 18:21wale ambao husujudu juu ya mapaa

kuabudu jeshi la vitu vya angani,

wale ambao husujudu na kuapa kwa Bwana

na ambao pia huapa kwa Malkamu,

61:6 Yer 2:13; Isa 9:13; Hos 7:7wale wanaoacha kumfuata Bwana,

wala hawamtafuti Bwana

wala kutaka shauri lake.

71:7 Isa 13:6; 41:1; Eze 7:19; Yoe 3:14; Amo 5:18-20; Yer 46:10Nyamazeni mbele za Bwana Mwenyezi,

kwa maana siku ya Bwana iko karibu.

Bwana ameandaa dhabihu,

amewaweka wakfu wale aliowaalika.

81:8 Isa 24:21; Yer 39:6Katika siku ya dhabihu ya Bwana

nitawaadhibu wakuu

na wana wa mfalme

na wale wote wanaovaa

nguo za kigeni.

91:9 1Sam 5:5; Amo 3:10Katika siku hiyo nitaadhibu wote ambao

hukwepa kukanyaga kizingiti,

ambao hujaza hekalu la miungu yao

kwa dhuluma na udanganyifu.”

101:10 Isa 22:5; Neh 3:13; 2Nya 33:14; Amo 5:16Bwana asema, “Katika siku hiyo

kilio kitapanda juu kutoka lango la Samaki,

maombolezo kutoka mtaa wa pili,

na mshindo mkubwa kutoka vilimani.

111:11 Yak 5:1; Hos 9:6; Ufu 18:11, 12Ombolezeni, ninyi mnaoishi katika eneo la sokoni;

wafanyabiashara wenu wote wameangamizwa,

wote ambao wanafanya biashara ya fedha

wataangamizwa.

121:12 Amo 6:1; Ay 21:15; Za 10:11-13; Yer 48:11; Eze 8:12; 2Fal 21:16; Ay 22:13Wakati huo nitasaka mji wa Yerusalemu kwa taa,

na kuwaadhibu wale ambao

wanakaa katika hali ya kuridhika,

ambao ni kama divai

iliyobaki kwenye machicha,

ambao hudhani, ‘Bwana hatafanya lolote,

jema au baya.’

131:13 2Fal 24:13; Yer 15:13; Mik 6:15; Kum 28:30-39; Mao 5:2; Amo 5:11Utajiri wao utatekwa nyara,

nyumba zao zitabomolewa.

Watajenga nyumba,

lakini hawataishi ndani yake;

watapanda mizabibu

lakini hawatakunywa divai yake.

Siku Kubwa Ya Bwana

141:14 Yer 30:7; Ufu 6:17; Yoe 1:15; 2:1; Mal 4:5; Eze 7:7; Dan 7:13“Siku kubwa ya Bwana iko karibu:

iko karibu na inakuja haraka.

Sikilizeni! Kilio katika siku ya Bwana

kitakuwa kichungu,

hata shujaa atapiga kelele.

151:15 1Sam 2:9; Mk 13:24-25; Yoe 2:2Siku ile ni siku ya ghadhabu,

siku ya fadhaa na dhiki,

siku ya uharibifu na ukiwa,

siku ya giza na utusitusi,

siku ya mawingu na giza nene,

161:16 Yer 4:19; 8:16; Hos 5:8; Amo 3:6; Kum 28:52; Isa 2:15siku ya tarumbeta na mlio wa vita

dhidi ya miji yenye ngome

na dhidi ya minara mirefu.

171:17 Kum 28:52; Isa 59:10; Yer 9:22; Za 79:3; 83:10Nitawaletea watu dhiki,

nao watatembea kama vipofu,

kwa sababu wametenda dhambi

dhidi ya Bwana.

Damu yao itamwagwa kama vumbi

na matumbo yao kama taka.

181:18 Ay 20:20; 40:11; Eze 7:11; 7:19; Kum 29:20; Sef 3:8; Mwa 6:7Fedha yao wala dhahabu yao

hazitaweza kuwaokoa

katika siku hiyo ya ghadhabu ya Bwana.

Katika moto wa wivu wake

dunia yote itateketezwa,

kwa maana ataleta mwisho

wa wote wanaoishi katika dunia ghafula.”

Thai New Contemporary Bible

เศฟันยาห์ 1:1-18

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมาถึงเศฟันยาห์ ผู้เป็นบุตรของคูชี ผู้เป็นบุตรของเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรของเฮเซคียาห์ในรัชกาลโยสิยาห์โอรสกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ ความว่า

คำเตือนเกี่ยวกับหายนะที่จะมาถึง

2“เราจะกวาดล้างทุกสิ่ง

ไปจากพื้นโลก”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

3“เราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์ออกไป

ตลอดจนนกในอากาศ

และปลาในทะเล

คนชั่วจะเหลืออยู่แค่กองปรักหักพัง1:3 ในภาษาฮีบรูวรรคนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

เมื่อเรากำจัดมนุษย์จากพื้นโลก”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

กล่าวโทษยูดาห์

4“เราจะเหยียดมือออกต่อสู้ยูดาห์

และชาวเยรูซาเล็มทั้งปวง

เราจะกำจัดคนของพระบาอัลทุกคนที่เหลืออยู่ให้หมดไปจากที่นี่

คือลบชื่อบรรดาปุโรหิตผู้ไม่นับถือพระเจ้า และผู้ฝักใฝ่รูปเคารพทิ้งไป

5ได้แก่บรรดาผู้หมอบกราบอยู่บนดาดฟ้า

เพื่อนมัสการหมู่ดาว

บรรดาผู้หมอบกราบลงและสาบานโดยอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า

และอ้างพระโมเลค1:5 ภาษาฮีบรูว่ามัลคัมนั่นคือมิลโคมด้วย

6บรรดาผู้เลิกติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า

ไม่ได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือทูลถามจากพระองค์

7จงสงบนิ่งต่อหน้าพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต

เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา

และทรงชำระแขกรับเชิญของพระองค์ให้บริสุทธิ์

8ในวันถวายเครื่องบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น

เราจะลงโทษบรรดาเจ้านาย

และโอรสของกษัตริย์

และลงโทษคนทั้งปวง

ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของคนต่างชาติ

9ในวันนั้นเราจะลงโทษ

คนทั้งปวงที่ไม่เหยียบธรณีประตู1:9 1ซมอ.5:5

ผู้ทำให้บ้านเจ้านาย1:9 หรือทำให้วิหารของเทพเจ้าของพวกตน

เต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวง”

10องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “ในวันนั้น

จะมีเสียงร้องดังขึ้นจากประตูปลา

มีเสียงร่ำไห้จากย่านใหม่

และมีเสียงครึกโครมดังจากเนินเขาต่างๆ

11จงร้องไห้เถิด เจ้าผู้อาศัยในย่านตลาด

พ่อค้าทั้งปวงของเจ้าจะถูกกวาดล้างไป

เหล่านักค้าขายจะถูกทำลายย่อยยับไป

12ในครั้งนั้นเราจะถือตะเกียงส่องหาทั่วเยรูซาเล็ม

และลงโทษบรรดาคนที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน

ผู้เป็นเหมือนเหล้าองุ่นที่ปล่อยไว้จนตกตะกอน

ผู้คิดว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า

จะไม่ทำอะไร ไม่ว่าดีหรือร้าย’

13ทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้นชิง

บ้านเรือนของพวกเขาจะถูกพังลง

พวกเขาจะสร้างเรือน

แต่ไม่ได้อยู่อาศัย

พวกเขาจะทำสวนองุ่น

แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น

วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

14“วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

จวนจะถึงอยู่แล้ว

จงฟังเถิด! เสียงร้องในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขมขื่น

มีเสียงโห่ร้องของนักรบที่นั่น

15วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ

วันแห่งความทุกข์เข็ญและความเจ็บปวด

วันแห่งความเดือดร้อนลำเค็ญและย่อยยับ

วันแห่งความมืดมิดและหม่นหมอง

วันแห่งเมฆครึ้มและดำทะมึน

16วันแห่งเสียงแตรและเสียงโห่ร้องออกศึก

สู้รบกับเมืองป้อมปราการ

และกับหอคอยทุกมุมเมือง

17เราจะนำความทุกข์มาสู่ประชากร

เขาจะเดินคลำไปเหมือนคนตาบอด

เพราะเขาได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

เลือดของเขาจะไหลนองทั่วแผ่นดิน

และอวัยวะภายในของเขาเน่าเปื่อย

18เงินและทองของเขา

ช่วยอะไรไม่ได้

ในวันแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โลกทั้งโลกจะไหม้เป็นจุณ

ด้วยไฟแห่งความหึงหวงของพระองค์

เพราะพระองค์จะทรงทำให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลก

ถึงจุดจบอย่างฉับพลัน”