Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Nahumu 1:1-15

11:1 Isa 13:1; 19:1; Yer 23:33-34; 50:18; Mwa 10:11; Nah 2:8; 3:7Neno alilosema Mungu kuhusu Ninawi. Kitabu cha maono cha Nahumu, Mwelkoshi.

Hasira Ya Mungu Dhidi Ya Ninawi

21:2 Kut 20:5; Mwa 4:24; Kum 32:41; 7:10; Za 94:1Bwana ni mwenye wivu na Mungu mlipiza kisasi;

Bwana hulipiza kisasi na amejaa ghadhabu.

Bwana hulipiza kisasi juu ya watesi wake,

naye anadumisha ghadhabu yake dhidi ya adui zake.

31:3 Neh 9:17; Kut 34:7; 19:16; Za 103:8; Mik 7:18; 2Sam 22:10; Za 50:3; 104:3Bwana si mwepesi wa hasira naye ni mwenye nguvu,

Bwana hataacha kuadhibu wenye hatia.

Njia yake ipo katika kisulisuli na tufani,

na mawingu ni vumbi la miguu yake.

41:4 2Sam 22:16; Kut 14:22; Isa 33:9; Yos 3:15, 16Anakemea bahari na kuikausha,

anafanya mito yote kukauka.

Bashani na Karmeli zinanyauka

na maua ya Lebanoni hukauka.

51:5 Kut 19:18; Ay 9:6; 2Sam 22:8; Yoe 2:10; Eze 38:20; Mik 1:4Milima hutikisika mbele yake

na vilima huyeyuka.

Nchi hutetemeka mbele yake,

dunia na wote waishio ndani yake.

61:6 Za 130:3; Eze 22:14; Isa 5:24-25; 42:25; Yer 10:10; 1Fal 19:11Ni nani awezaye kuzuia hasira yake yenye uchungu?

Nani awezaye kuvumilia hasira yake kali?

Ghadhabu yake imemiminwa kama moto,

na miamba inapasuka mbele zake.

71:7 Yer 33:11; 17:17; Za 22:9; 1:6; 2Tim 2:19Bwana ni Mwema,

kimbilio wakati wa taabu.

Huwatunza wale wanaomtegemea,

81:8 Isa 8:7; Amo 8:8; Dan 9:26lakini kwa mafuriko makubwa,

ataangamiza Ninawi;

atafuatilia adui zake hadi gizani.

91:9 Hos 7:15Shauri baya lolote wapangalo dhidi ya Bwana

yeye atalikomesha;

taabu haitatokea mara ya pili.

101:10 2Sam 23:6; Isa 49:26; 5:24; Mal 4:1Watasongwa katikati ya miiba

na kulewa kwa mvinyo wao.

Watateketezwa kama mabua makavu.

11Ee Ninawi, kutoka kwako amejitokeza mmoja,

ambaye anapanga shauri baya

dhidi ya Bwana

na kushauri uovu.

121:12 Isa 10:34; 54:6-8; Mao 3:31-32Hili ndilo asemalo Bwana:

“Ingawa wana muungano nao ni wengi sana,

watakatiliwa mbali na kuangamia.

Ingawa nimekutesa wewe, ee Yuda,

sitakutesa tena.

131:13 Isa 9:4; Ay 12:18; Za 107:14Sasa nitavunja nira zao kutoka shingo yako,

nami nitazivunjilia mbali pingu zako.”

141:14 Isa 14:22; Mik 5:13; Yer 28:8; Eze 32:22-23Hii ndiyo amri Bwana aliyoitoa kukuhusu wewe, Ninawi:

“Hutakuwa na wazao

watakaoendeleza jina lako.

Nitaharibu sanamu za kuchonga na sanamu za kuyeyusha

ambazo zipo katika hekalu la miungu yenu.

Nitaandaa kaburi lako,

kwa maana wewe ni mwovu kabisa.”

151:15 Isa 40:9; Rum 10:15; Isa 52:7; Mdo 10:36; Law 23:2-4Tazama, huko juu milimani,

miguu ya huyo mmoja aletaye habari njema,

ambaye anatangaza amani!

Ee Yuda, sherehekea sikukuu zako,

nawe utimize nadhiri zako.

Waovu hawatakuvamia tena;

wataangamizwa kabisa.

Thai New Contemporary Bible

นาฮูม 1:1-15

1คำพยากรณ์เกี่ยวกับกรุงนีนะเวห์ หนังสือแห่งนิมิตของนาฮูมชาวเอลโขช

พระพิโรธต่อนีนะเวห์

2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้หึงหวงและทำการแก้แค้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นและเต็มไปด้วยพระพิโรธ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นเหล่าปฏิปักษ์ของพระองค์

และยังทรงพระพิโรธต่อศัตรูของพระองค์

3องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกริ้วช้าและทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวลพ้นโทษ

ทางของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและในลมพายุ

เมฆคือธุลีจากพระบาทของพระองค์

4พระองค์ตรัสกำราบทะเลและทรงทำให้มันเหือดแห้ง

ทรงทำให้แม่น้ำทุกสายแห้งไป

บาชานกับคารเมลก็เหี่ยวเฉา

และหมู่ดอกไม้ผลิบานของเลบานอนก็ร่วงโรย

5ภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่นต่อหน้าพระองค์

และเนินเขาต่างๆ หลอมละลาย

เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ แผ่นดินโลกก็สั่นสะท้าน

คือโลกและทุกคนที่อยู่ในโลก

6ใครเล่าสามารถต้านทานความกริ้วของพระองค์ได้?

ใครเล่าสามารถทนต่อพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์ได้?

พระองค์ทรงระบายพระพิโรธลงมาเหมือนไฟ

แล้วศิลาก็แหลกละเอียดต่อหน้าพระองค์

7องค์พระผู้เป็นเจ้าประเสริฐ

ทรงเป็นที่ลี้ภัยในยามยากลำบาก

ทรงห่วงใยบรรดาผู้วางใจในพระองค์

8แต่ด้วยกระแสน้ำท่วมท้น

พระองค์จะทรงทำให้นีนะเวห์สูญสิ้นไป

พระองค์จะทรงรุกไล่เหล่าศัตรูเข้าสู่ความมืด

9ไม่ว่าพวกเขาจะคบคิดกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร1:9 หรือเจ้าผู้เป็นศัตรูคบคิดอะไรกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้า?

พระองค์ก็จะทรงทำให้พบจุดจบ

ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสอง

10พวกเขาจะติดอยู่ในดงหนาม

และเมามายด้วยเหล้าองุ่นของตนเอง

พวกเขาจะถูกเผาผลาญเหมือนตอข้าวแห้ง1:10 ในภาษาฮีบรูข้อนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

11นีนะเวห์เอ๋ย มีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้า

ซึ่งวางแผนร้ายต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้า

และวางแผนชั่ว

12องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

“แม้พวกเขามีพันธมิตรและมีจำนวนมาก

พวกเขาก็จะถูกโค่นและสูญสิ้นไป

ยูดาห์เอ๋ย ถึงแม้เราให้เจ้าทุกข์ร้อน

แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ร้อนอีกต่อไป

13บัดนี้เราจะหักแอกของพวกเขาจากคอของเจ้า

และหักโซ่ตรวนของเจ้าทิ้งไป”

14องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเกี่ยวกับนีนะเวห์ว่า

“เจ้าจะไม่มีลูกหลานสืบสกุล

เราจะทำลายรูปสลักและเทวรูปที่หล่อขึ้น

ซึ่งอยู่ในวิหารแห่งเทพเจ้าของเจ้า

เราจะเตรียมหลุมฝังศพของเจ้า

เพราะเจ้าชั่วช้าสามานย์”

15ดูเถิด บนภูเขานั่น

เท้าของผู้นำข่าวดีมา

ผู้ประกาศสันติภาพ!

ยูดาห์เอ๋ย จงฉลองเทศกาลต่างๆ ของเจ้า

และทำตามที่เจ้าถวายปฏิญาณไว้

คนชั่วร้ายจะไม่มาย่ำยีบีฑาเจ้าอีก

เขาจะถูกทำลายเสียสิ้น