Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 5:1-32

Kutoka Adamu Hadi Noa

(1 Nyakati 1:1-4)

15:1 Mwa 1:27; 2:4; 1Nya 1:1; Kol 3:10; Efe 4:24Hii ni orodha iliyoandikwa ya vizazi vya Adamu.

Wakati Mungu alipomuumba Adamu, alimfanya kwa sura ya Mungu. 25:2 Mwa 1:27-28; Mt 19:4; Mk 10:6; Gal 3:28Aliwaumba mwanaume na mwanamke, akawabariki. Walipokwisha kuumbwa, akawaita “mwanadamu.”

35:3 Mwa 1:26; 4:25; 1Kor 15:49; Lk 3:38Adamu alipokuwa ameishi miaka 130, alikuwa na mwana aliyekuwa na sura yake, mwenye kufanana naye. Akamwita Sethi. 4Baada ya Sethi kuzaliwa, Adamu aliishi miaka 800, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 55:5 Mwa 2:17; 3:19; Ebr 9:27Adamu aliishi jumla ya miaka 930, ndipo akafa.

65:6 Mwa 4:26; Lk 3:38Sethi alipokuwa ameishi miaka 105, akamzaa Enoshi. 7Baada ya kumzaa Enoshi, Sethi aliishi miaka 807, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 8Sethi aliishi jumla ya miaka 912, ndipo akafa.

95:9 1Nya 1:2; Lk 3:37Enoshi alipokuwa ameishi miaka tisini, akamzaa Kenani. 10Baada ya kumzaa Kenani, Enoshi aliishi miaka 815, naye alikuwa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 11Enoshi aliishi jumla ya miaka 905, ndipo akafa.

125:12 1Nya 1:2; Lk 3:37Kenani alipokuwa ameishi miaka sabini, akamzaa Mahalaleli. 13Baada ya kumzaa Mahalaleli, Kenani aliishi miaka 840, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 14Kenani aliishi jumla ya miaka 910, ndipo akafa.

15Mahalaleli alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Yaredi. 16Baada ya kumzaa Yaredi, Mahalaleli aliishi miaka 830, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 17Mahalaleli aliishi jumla ya miaka 895, ndipo akafa.

185:18 1Nya 1:3; Lk 3:37; Yud 14Yaredi alipokuwa ameishi miaka 162, akamzaa Enoki. 19Baada ya kumzaa Enoki, Yaredi aliishi miaka 800, naye akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 20Yaredi aliishi jumla ya miaka 962, ndipo akafa.

215:21 1Nya 1:3; Lk 3:37Enoki alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Methusela. 225:22 Mwa 6:9; 17:1; 24:40; 48:15; 2Fal 20:3; Za 116:9; Mal 2:6; Mik 6:8Baada ya kumzaa Methusela, Enoki alitembea na Mungu miaka 300, na akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 23Enoki aliishi jumla ya miaka 365. 245:24 2Fal 2:1, 11; Za 49:15; 73:24; 89:48; Ebr 11:5Enoki akatembea na Mungu, kisha akatoweka, kwa sababu Mungu alimchukua.

255:25 1Nya 1:3; Lk 3:36Methusela alipokuwa ameishi miaka 187, akamzaa Lameki. 26Baada ya kumzaa Lameki, Methusela aliishi miaka 782, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 27Methusela aliishi jumla ya miaka 969, ndipo akafa.

28Lameki alipokuwa ameishi miaka 182, alimzaa mwana. 295:29 1Nya 1:3; Lk 3:36; Mwa 3:17; Rum 8:20Akamwita jina lake Noa, akasema, “Yeye ndiye atakayetufariji katika kazi na maumivu makali ya mikono yetu yaliyosababishwa na ardhi iliyolaaniwa na Bwana.” 30Baada ya Noa kuzaliwa, Lameki aliishi miaka 595, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 31Lameki aliishi jumla ya miaka 777, ndipo akafa.

325:32 Mwa 7:6, 11; 8:13; 6:10; 9:18; 10:1; Lk 3:36; 1Nya 1:4; Isa 65:20Baada ya Noa kuishi miaka 500, aliwazaa Shemu, Hamu na Yafethi.

O Livro

Génesis 5:1-32

Desde Adão a Noé

1Esta é uma lista de alguns dos descendentes de Adão. Deus criou o homem e fê-lo semelhante ao próprio Deus. 2Criou um homem e uma mulher e abençoou-os. A esta sua criação Deus chamou homem, desde esse dia.

3Adão tinha 130 anos, quando seu filho Sete nasceu, um filho que reconheceu como semelhante a si próprio em tudo. 4Depois desse nascimento, Adão viveu ainda mais 800 anos, e teve filhos e filhas, 5morrendo com a idade de 930 anos.

6Sete tinha 105 anos, quando lhe nasceu Enos. 7Depois viveu mais 807 anos, tendo tido filhos e filhas, 8morrendo com a idade de 912 anos.

9Enos contava 90 anos, quando nasceu Quenã, seu filho. 10E viveu mais 815 anos, tendo filhos e filhas; 11morreu aos 905 anos.

12Quenã contava 70 anos, quando do nascimento de Malaliel, seu filho. 13Depois viveu mais 840 anos, tendo-lhe nascido filhos e filhas. 14Ao todo, viveu 910 anos e morreu.

15Malaliel tinha 65 anos, quando Jarede nasceu. 16Viveu ainda 830 anos, tendo tido e filhas. 17Quando morreu contava 895 anos.

18Jarede viveu 162 anos e teve Enoque. 19Depois disso, viveu 800 anos, durante os quais teve filhos e filhas. 20Ao todo, viveu 962 anos e morreu.

21Enoque tinha 65 anos, quando lhe nasceu Metusalém. 22E os 300 anos que viveu depois passou-os em comunhão com Deus. E teve filhos e filhas. 23Então, quando contava 365 anos de uma vida 24de andar sempre em comunhão com Deus, desapareceu, porque Deus o levou.

25Metusalém tinha 187 anos, quando lhe nasceu Lameque. 26Durante os 782 anos que viveu ainda, gerou mais filhos e filhas, 27vindo a morrer com 969 anos.

28Lameque tinha 182 anos quando lhe nasceu um filho, 29a que chamou Noé porque, disse ele: “Este há de trazer-nos descanso para o duro trabalho da terra que o Senhor amaldiçoou.” 30Lameque viveu mais 595 anos e teve mais filhos e filhas. 31Ao todo, foram 777 os anos de vida que teve e morreu.

32Noé, aos 500 anos, tinha tido três filhos: Sem, Cam e Jafete.