Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 5:1-32

Kutoka Adamu Hadi Noa

(1 Nyakati 1:1-4)

15:1 Mwa 1:27; 2:4; 1Nya 1:1; Kol 3:10; Efe 4:24Hii ni orodha iliyoandikwa ya vizazi vya Adamu.

Wakati Mungu alipomuumba Adamu, alimfanya kwa sura ya Mungu. 25:2 Mwa 1:27-28; Mt 19:4; Mk 10:6; Gal 3:28Aliwaumba mwanaume na mwanamke, akawabariki. Walipokwisha kuumbwa, akawaita “mwanadamu.”

35:3 Mwa 1:26; 4:25; 1Kor 15:49; Lk 3:38Adamu alipokuwa ameishi miaka 130, alikuwa na mwana aliyekuwa na sura yake, mwenye kufanana naye. Akamwita Sethi. 4Baada ya Sethi kuzaliwa, Adamu aliishi miaka 800, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 55:5 Mwa 2:17; 3:19; Ebr 9:27Adamu aliishi jumla ya miaka 930, ndipo akafa.

65:6 Mwa 4:26; Lk 3:38Sethi alipokuwa ameishi miaka 105, akamzaa Enoshi. 7Baada ya kumzaa Enoshi, Sethi aliishi miaka 807, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 8Sethi aliishi jumla ya miaka 912, ndipo akafa.

95:9 1Nya 1:2; Lk 3:37Enoshi alipokuwa ameishi miaka tisini, akamzaa Kenani. 10Baada ya kumzaa Kenani, Enoshi aliishi miaka 815, naye alikuwa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 11Enoshi aliishi jumla ya miaka 905, ndipo akafa.

125:12 1Nya 1:2; Lk 3:37Kenani alipokuwa ameishi miaka sabini, akamzaa Mahalaleli. 13Baada ya kumzaa Mahalaleli, Kenani aliishi miaka 840, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 14Kenani aliishi jumla ya miaka 910, ndipo akafa.

15Mahalaleli alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Yaredi. 16Baada ya kumzaa Yaredi, Mahalaleli aliishi miaka 830, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 17Mahalaleli aliishi jumla ya miaka 895, ndipo akafa.

185:18 1Nya 1:3; Lk 3:37; Yud 14Yaredi alipokuwa ameishi miaka 162, akamzaa Enoki. 19Baada ya kumzaa Enoki, Yaredi aliishi miaka 800, naye akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 20Yaredi aliishi jumla ya miaka 962, ndipo akafa.

215:21 1Nya 1:3; Lk 3:37Enoki alipokuwa ameishi miaka sitini na mitano, akamzaa Methusela. 225:22 Mwa 6:9; 17:1; 24:40; 48:15; 2Fal 20:3; Za 116:9; Mal 2:6; Mik 6:8Baada ya kumzaa Methusela, Enoki alitembea na Mungu miaka 300, na akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 23Enoki aliishi jumla ya miaka 365. 245:24 2Fal 2:1, 11; Za 49:15; 73:24; 89:48; Ebr 11:5Enoki akatembea na Mungu, kisha akatoweka, kwa sababu Mungu alimchukua.

255:25 1Nya 1:3; Lk 3:36Methusela alipokuwa ameishi miaka 187, akamzaa Lameki. 26Baada ya kumzaa Lameki, Methusela aliishi miaka 782, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 27Methusela aliishi jumla ya miaka 969, ndipo akafa.

28Lameki alipokuwa ameishi miaka 182, alimzaa mwana. 295:29 1Nya 1:3; Lk 3:36; Mwa 3:17; Rum 8:20Akamwita jina lake Noa, akasema, “Yeye ndiye atakayetufariji katika kazi na maumivu makali ya mikono yetu yaliyosababishwa na ardhi iliyolaaniwa na Bwana.” 30Baada ya Noa kuzaliwa, Lameki aliishi miaka 595, akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. 31Lameki aliishi jumla ya miaka 777, ndipo akafa.

325:32 Mwa 7:6, 11; 8:13; 6:10; 9:18; 10:1; Lk 3:36; 1Nya 1:4; Isa 65:20Baada ya Noa kuishi miaka 500, aliwazaa Shemu, Hamu na Yafethi.

Nova Versão Internacional

Gênesis 5:1-32

A Descendência de Adão

1Este é o registro da descendência de Adão:

Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez; 2homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou Homem5.2 Hebraico: Adam..

3Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem; e deu-lhe o nome de Sete. 4Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. 5Viveu ao todo 930 anos e morreu.

6Aos 105 anos, Sete gerou5.6 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral; também nos versículos 7-26. Enos. 7Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. 8Viveu ao todo 912 anos e morreu.

9Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. 10Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. 11Viveu ao todo 905 anos e morreu.

12Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. 13Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. 14Viveu ao todo 910 anos e morreu.

15Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jarede. 16Depois que gerou Jarede, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. 17Viveu ao todo 895 anos e morreu.

18Aos 162 anos, Jarede gerou Enoque. 19Depois que gerou Enoque, Jarede viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. 20Viveu ao todo 962 anos e morreu.

21Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. 22Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. 23Viveu ao todo 365 anos. 24Enoque andou com Deus; e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado.

25Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. 26Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. 27Viveu ao todo 969 anos e morreu.

28Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. 29Deu-lhe o nome de Noé e disse: “Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou”. 30Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. 31Viveu ao todo 777 anos e morreu.

32Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé.