Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 49:1-33

Yakobo Abariki Wanawe

149:1 Hes 24:14; Kum 31:29Ndipo Yakobo akawaita wanawe na kusema: “Kusanyikeni kunizunguka ili niweze kuwaambia lile litakalowatokea siku zijazo.

249:2 Yos 24:1; Za 34:11“Kusanyikeni na msikilize, enyi wana wa Yakobo,

msikilizeni baba yenu Israeli.

349:3 Mwa 29:32; Kum 21:17; Za 78:51“Reubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza,

nguvu zangu, tunda la kwanza la nguvu zangu,

umepita kwa heshima, umepita kwa uwezo.

4Usiyezuiwa kama maji, basi hutakuwa mkuu tena,

kwa kuwa ulipanda kwenye kitanda cha baba yako,

kwenye kitanda changu na kukinajisi.

549:5 Mwa 29:33; Mit 4:17“Simeoni na Lawi ni wana ndugu:

panga zao ni silaha za jeuri.

649:6 Mit 1:15; Efe 5:11Mimi na nisiingie katika baraza lao,

nami nisiunganike katika kusanyiko lao,

kwa kuwa wamewaua watu katika hasira yao,

walikata mishipa ya miguu ya mafahali

kama walivyopenda.

749:7 Yos 19:1, 9; Mwa 29:35Hasira yao na ilaaniwe, kwa kuwa ni kali mno,

nayo ghadhabu yao ni ya ukatili!

Nitawatawanya katika Yakobo

Na kuwasambaza katika Israeli.

849:8 1Nya 5:2; Kum 28:48“Yuda, ndugu zako watakusifu;

mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako;

wana wa baba yako watakusujudia.

949:9 Hes 24:9; Ay 38:39Ee Yuda, wewe ni mwana simba;

unarudi toka mawindoni, mwanangu.

Kama simba hunyemelea na kulala chini,

kama simba jike: nani athubutuye kumwamsha?

1049:10 Eze 21:27; Isa 42:1Fimbo ya ufalme haitaondoka kwa Yuda,

wala fimbo ya mtawala kati ya miguu yake,

hadi aje yeye ambaye milki ni yake,

ambaye utii wa mataifa ni wake.

11Atamfunga punda wake katika mzabibu,

naye mwana-punda wake kwenye tawi lililo bora zaidi;

atafua mavazi yake katika divai,

majoho yake katika damu ya mizabibu.

12Macho yake yatakuwa mekundu kwa divai,

meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa.

1349:13 Mwa 30:20; 10:19“Zabuloni ataishi pwani ya bahari

na kuwa bandari za kuegesha meli;

mpaka wake utapanuka kuelekea Sidoni.

14“Isakari ni punda mwenye nguvu

ambaye amelala kati ya mizigo yake.

1549:15 Yos 19:17-23; Eze 29:18Aonapo palivyo pazuri mahali pake pa kupumzika

na jinsi nchi yake inavyopendeza,

atainamisha bega lake kwenye mzigo

na kujitolea kwa ajili ya kazi ngumu.

16“Dani atahukumu watu wake kwa haki

kama mmoja wa makabila ya Israeli.

1749:17 Amu 18:27; Yer 8:17Dani atakuwa nyoka kando ya barabara,

nyoka mwenye sumu kando ya njia,

yule aumaye visigino vya farasi

ili yule ampandaye aanguke chali.

18“Ee Bwana, nautafuta wokovu wako.

19“Gadi atashambuliwa ghafula na kundi la washambuliaji,

lakini yeye atawageukia na kuwashinda kabisa.

2049:20 Mwa 30:13; Isa 25:6; Ay 29:6“Chakula cha Asheri kitakuwa kinono,

naye atatoa chakula kitamu kimfaacho mfalme.

21“Naftali ni kulungu jike aliyeachiwa huru

azaaye watoto wazuri.

2249:22 Mwa 30:24; Eze 19:10“Yosefu ni mzabibu uzaao,

mzabibu uzaao ulio kando ya chemchemi,

ambao matawi yake hutanda ukutani.

23Kwa uchungu wapiga mshale walimshambulia,

wakampiga mshale kwa ukatili.

2449:24 Za 18:34; Isa 1:24Lakini upinde wake ulibaki imara,

mikono yake ikatiwa nguvu,

na mkono wa Mwenye Nguvu wa Yakobo,

kwa sababu ya Mchungaji, Mwamba wa Israeli,

2549:25 Kut 18:4; Mwa 27:28kwa sababu ya Mungu wa baba yako, anayekusaidia,

kwa sababu ya Mwenyezi,49:25 Mwenyezi hapa ina maana ya Shaddai kwa Kiebrania. yeye anayekubariki

kwa baraka za mbinguni juu,

baraka za kilindi kilichoko chini,

baraka za matitini na za tumbo la uzazi.

26Baraka za baba yako ni kubwa

kuliko baraka za milima ya kale,

nyingi kuliko vilima vya kale.

Baraka hizo zote na zikae juu ya kichwa cha Yosefu,

juu ya paji la yule mkuu miongoni mwa ndugu zake.

2749:27 Amu 20:12-13; Ebr 1:8; Hes 31:11“Benyamini ni mbwa mwitu mlafi mwenye njaa kuu;

asubuhi hurarua mawindo yake,

jioni hugawa nyara.”

28Haya yote ndiyo makabila kumi na mawili ya Israeli, na hivi ndivyo baba yao alivyowaambia alipowabariki, akimpa kila mmoja baraka inayomfaa.

Kifo Cha Yakobo

2949:29 Mwa 25:8; 2Sam 2:32Ndipo alipowapa maelekezo haya: “Mimi niko karibu kukusanywa kwa watu wangu. Mnizike pamoja na baba zangu kwenye pango katika shamba la Efroni, Mhiti, 30pango lililoko katika shamba la Makpela, karibu na Mamre huko Kanaani, ambalo Abrahamu alinunua kwa ajili ya mahali pa kuzikia kutoka kwa Efroni, Mhiti, pamoja na shamba. 3149:31 Mwa 25:9; 23:19Huko ndiko Abrahamu na Sara mkewe walikozikwa, huko akazikwa Isaki na Rebeka mkewe, na huko nilimzika Lea. 32Shamba hilo na pango lililoko ndani yake lilinunuliwa kutoka kwa Wahiti.”

3349:33 Mwa 25:8; Mdo 7:15Baada ya Yakobo kumaliza kutoa maelekezo hayo kwa wanawe, akarudisha miguu yake kitandani, akapumua pumzi ya mwisho, na akakusanywa kwa watu wake.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 49:1-33

Lời Trối của Gia-cốp cho Các Con Trai

1Gia-cốp bảo các con trai hội họp lại để nghe ông nói trước việc tương lai của họ:

2“Các con trai Gia-cốp, hãy họp lại đây;

để nghe lời của Ít-ra-ên, cha của các con.

3Con trưởng nam Ru-bên,

là sinh lực và sức mạnh cha,

với vinh dự và quyền năng tột đỉnh.

4Nhưng con bồng bột như thủy triều,

nên đánh mất quyền huynh trưởng.49:4 Nt không còn xuất chúng nữa

Vì con đã vào phòng cha;

làm ô uế giường cha.

5Hai anh em Si-mê-ôn và Lê-vi;

sử dụng khí giới quá bạo tàn.

6Linh hồn ta! Hãy tránh xa chúng nó;

tâm linh ta! Chớ tham gia việc bất nhân.

Trong căm hờn, gây cảnh thịt rơi máu đổ,

và vui chơi bằng cách bắt bò cắt gân.

7Cơn giận chúng nó bị nguyền rủa;

vì quá độc địa và hung hăng.

Cha sẽ tách chúng ra trong nhà Gia-cốp và phân tán dòng dõi hai con

khắp lãnh thổ Ít-ra-ên.

8Giu-đa! Con được các anh em ca tụng.

Vì con chiến thắng kẻ thù xâm lăng.

9Sư tử tơ Giu-đa là chúa động.

Các con trai của cha gặp con đều quỳ xuống.

Oai hùng đem mồi về sau cuộc đi săn.

Ngồi hoặc nằm uy nghi như sư tử đực.

Như sư tử cái ai dám đánh thức.

10Cây quyền trượng chẳng xa lìa Giu-đa,

gậy chỉ huy cũng không rời khỏi hai gối chúng nó,

cho đến chừng Đấng mọi người thần phục đến,

là Đấng được toàn dân vâng phục người.

11Con sẽ buộc lừa vào cành nho,

dùng rượu nho giặt áo.

12Mắt con đậm màu rượu đỏ,

sữa nhuộm trắng răng con.

13Sa-bu-luân sẽ sống tại bờ biển,

có hải cảng cho tàu cập bến,

ranh giới con đến gần Si-đôn.

14Y-sa-ca là con lừa lực lưỡng,

nằm cạnh các kiện hàng.

15Đến nơi49:15 Nt thấy một nơi nghỉ tốt đẹp liền tận hưởng,

thấy cảnh vui tươi lại muốn giành,

nên đành chịu cúi vai chở nặng,

và buộc lòng phục dịch đàn anh.

16Đan sẽ xử đoán dân mình,

như những tộc khác của Ít-ra-ên.

17Đan là con rắn độc bên đường

rình cắn vào gót ngựa,

khiến kỵ sĩ nhào lăn!

18Lạy Chúa Hằng Hữu!

Con chờ trông ơn Ngài giải cứu!

19Gát sẽ bị quân thù đột kích,

nhưng con sẽ đuổi địch chạy dài.

20A-se sản xuất nhiều thức ăn ngon,

và dọn yến tiệc cho vua chúa.

21Nép-ta-li là nai cái thong dong,

sinh ra những nai con xinh đẹp.

22Giô-sép là một cây sai trái,

mọc lên bên bờ suối trong xanh,

cành lá vượt vách thành.

23Bị cung tên kẻ thù dọa ngăm,

tấn công và hãm hại.

24Nhưng nhờ Chúa Toàn Năng của Gia-cốp,

Đấng Chăn Chiên, Vầng Đá của Ít-ra-ên,

cung tên con luôn luôn vững bền,

cánh tay con càng thêm lanh lợi.

25Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ;

Chúa Toàn Năng ban phước và phù hộ.

Con sẽ được phước hạnh dồi dào,

phước lành trên trời cao,

phước lành nơi đất thấp,

phước lành nuôi dưỡng và sinh sản.49:25 Nt của vú và tử cung

26Phước lành cha chúc cho con

sẽ cao hơn phước lành của tổ tông,

lên đến các ngọn núi trường tồn.

Các phước lành này sẽ ban trên Giô-sép,

trên đỉnh đầu người lãnh đạo.

27Bên-gia-min là chó sói săn mồi,

buổi sáng con tiêu diệt kẻ thù,

đến chiều phân chia chiến lợi phẩm.”

28Đó là mười hai đại tộc Ít-ra-ên và lời chúc cho mười hai con trai của ông, mỗi người một lời chúc riêng biệt.

Gia-cốp Qua Đời và Được An Táng

29Rồi Gia-cốp dặn bảo họ: “Cha sắp qua đời. Các con hãy chôn cha nơi phần mộ tổ tiên, trong hang đá ở cánh đồng của Ép-rôn, người Hê-tít. 30Đây là hang đá trong núi của cánh đồng Mạc-bê-la, gần Mam-rê, xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn người Hê-tít, để làm nghĩa trang. 31Người ta đã an táng Áp-ra-ham và Sa-ra, Y-sác, và Rê-bê-ca, và cha cũng đã chôn Lê-a tại đó. 32Cánh đồng và hang núi ấy do con cháu Hê-tít bán lại.”

33Gia-cốp dứt lời, nằm xuống giường, và nhắm mắt tắt hơi.