Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 49:1-33

Yakobo Abariki Wanawe

149:1 Hes 24:14; Kum 31:29Ndipo Yakobo akawaita wanawe na kusema: “Kusanyikeni kunizunguka ili niweze kuwaambia lile litakalowatokea siku zijazo.

249:2 Yos 24:1; Za 34:11“Kusanyikeni na msikilize, enyi wana wa Yakobo,

msikilizeni baba yenu Israeli.

349:3 Mwa 29:32; Kum 21:17; Za 78:51“Reubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza,

nguvu zangu, tunda la kwanza la nguvu zangu,

umepita kwa heshima, umepita kwa uwezo.

4Usiyezuiwa kama maji, basi hutakuwa mkuu tena,

kwa kuwa ulipanda kwenye kitanda cha baba yako,

kwenye kitanda changu na kukinajisi.

549:5 Mwa 29:33; Mit 4:17“Simeoni na Lawi ni wana ndugu:

panga zao ni silaha za jeuri.

649:6 Mit 1:15; Efe 5:11Mimi na nisiingie katika baraza lao,

nami nisiunganike katika kusanyiko lao,

kwa kuwa wamewaua watu katika hasira yao,

walikata mishipa ya miguu ya mafahali

kama walivyopenda.

749:7 Yos 19:1, 9; Mwa 29:35Hasira yao na ilaaniwe, kwa kuwa ni kali mno,

nayo ghadhabu yao ni ya ukatili!

Nitawatawanya katika Yakobo

Na kuwasambaza katika Israeli.

849:8 1Nya 5:2; Kum 28:48“Yuda, ndugu zako watakusifu;

mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako;

wana wa baba yako watakusujudia.

949:9 Hes 24:9; Ay 38:39Ee Yuda, wewe ni mwana simba;

unarudi toka mawindoni, mwanangu.

Kama simba hunyemelea na kulala chini,

kama simba jike: nani athubutuye kumwamsha?

1049:10 Eze 21:27; Isa 42:1Fimbo ya ufalme haitaondoka kwa Yuda,

wala fimbo ya mtawala kati ya miguu yake,

hadi aje yeye ambaye milki ni yake,

ambaye utii wa mataifa ni wake.

11Atamfunga punda wake katika mzabibu,

naye mwana-punda wake kwenye tawi lililo bora zaidi;

atafua mavazi yake katika divai,

majoho yake katika damu ya mizabibu.

12Macho yake yatakuwa mekundu kwa divai,

meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa.

1349:13 Mwa 30:20; 10:19“Zabuloni ataishi pwani ya bahari

na kuwa bandari za kuegesha meli;

mpaka wake utapanuka kuelekea Sidoni.

14“Isakari ni punda mwenye nguvu

ambaye amelala kati ya mizigo yake.

1549:15 Yos 19:17-23; Eze 29:18Aonapo palivyo pazuri mahali pake pa kupumzika

na jinsi nchi yake inavyopendeza,

atainamisha bega lake kwenye mzigo

na kujitolea kwa ajili ya kazi ngumu.

16“Dani atahukumu watu wake kwa haki

kama mmoja wa makabila ya Israeli.

1749:17 Amu 18:27; Yer 8:17Dani atakuwa nyoka kando ya barabara,

nyoka mwenye sumu kando ya njia,

yule aumaye visigino vya farasi

ili yule ampandaye aanguke chali.

18“Ee Bwana, nautafuta wokovu wako.

19“Gadi atashambuliwa ghafula na kundi la washambuliaji,

lakini yeye atawageukia na kuwashinda kabisa.

2049:20 Mwa 30:13; Isa 25:6; Ay 29:6“Chakula cha Asheri kitakuwa kinono,

naye atatoa chakula kitamu kimfaacho mfalme.

21“Naftali ni kulungu jike aliyeachiwa huru

azaaye watoto wazuri.

2249:22 Mwa 30:24; Eze 19:10“Yosefu ni mzabibu uzaao,

mzabibu uzaao ulio kando ya chemchemi,

ambao matawi yake hutanda ukutani.

23Kwa uchungu wapiga mshale walimshambulia,

wakampiga mshale kwa ukatili.

2449:24 Za 18:34; Isa 1:24Lakini upinde wake ulibaki imara,

mikono yake ikatiwa nguvu,

na mkono wa Mwenye Nguvu wa Yakobo,

kwa sababu ya Mchungaji, Mwamba wa Israeli,

2549:25 Kut 18:4; Mwa 27:28kwa sababu ya Mungu wa baba yako, anayekusaidia,

kwa sababu ya Mwenyezi,49:25 Mwenyezi hapa ina maana ya Shaddai kwa Kiebrania. yeye anayekubariki

kwa baraka za mbinguni juu,

baraka za kilindi kilichoko chini,

baraka za matitini na za tumbo la uzazi.

26Baraka za baba yako ni kubwa

kuliko baraka za milima ya kale,

nyingi kuliko vilima vya kale.

Baraka hizo zote na zikae juu ya kichwa cha Yosefu,

juu ya paji la yule mkuu miongoni mwa ndugu zake.

2749:27 Amu 20:12-13; Ebr 1:8; Hes 31:11“Benyamini ni mbwa mwitu mlafi mwenye njaa kuu;

asubuhi hurarua mawindo yake,

jioni hugawa nyara.”

28Haya yote ndiyo makabila kumi na mawili ya Israeli, na hivi ndivyo baba yao alivyowaambia alipowabariki, akimpa kila mmoja baraka inayomfaa.

Kifo Cha Yakobo

2949:29 Mwa 25:8; 2Sam 2:32Ndipo alipowapa maelekezo haya: “Mimi niko karibu kukusanywa kwa watu wangu. Mnizike pamoja na baba zangu kwenye pango katika shamba la Efroni, Mhiti, 30pango lililoko katika shamba la Makpela, karibu na Mamre huko Kanaani, ambalo Abrahamu alinunua kwa ajili ya mahali pa kuzikia kutoka kwa Efroni, Mhiti, pamoja na shamba. 3149:31 Mwa 25:9; 23:19Huko ndiko Abrahamu na Sara mkewe walikozikwa, huko akazikwa Isaki na Rebeka mkewe, na huko nilimzika Lea. 32Shamba hilo na pango lililoko ndani yake lilinunuliwa kutoka kwa Wahiti.”

3349:33 Mwa 25:8; Mdo 7:15Baada ya Yakobo kumaliza kutoa maelekezo hayo kwa wanawe, akarudisha miguu yake kitandani, akapumua pumzi ya mwisho, na akakusanywa kwa watu wake.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 49:1-33

雅各的预言

1雅各把他的儿子们都叫来,对他们说:“你们到我身边来,我要把你们将来的遭遇告诉你们。

2雅各的儿子们啊,

你们都来听,

听你们父亲以色列的话。

3吕便啊,你是我的长子,

是我年轻力壮时生的,

比众弟兄更有尊荣和力量。

4可是,你必不再居首位,

因为你放纵情欲,

如沸腾不止的水,

你上了你父亲的床,

玷污了我的榻。

5西缅利未串通一气,

依仗刀剑,残暴不仁。

6我的灵啊,不要与他们同谋。

我的心啊,不要与他们联合。

他们泄愤杀人,

随意砍断牛腿的筋。

7他们狂暴凶残,该受咒诅!

我要使他们分散在雅各的子孙中,

散居在以色列各地。

8犹大啊,你的兄弟们必赞美你,

你必制服你的仇敌,

你父亲的儿子必向你下拜。

9我儿犹大是头小狮子,

他猎食回来,躺卧如雄狮,

蹲伏如母狮,谁敢惊扰他?

10王权必不离犹大

御杖必伴他左右,

直到那位执掌王权的来到,

万民都必归顺他。

11“他把小驴拴在葡萄树旁,

把驴驹拴在上好的葡萄树旁;

他在葡萄酒中洗衣服,

在葡萄汁中洗外袍。

12他的眼睛比酒乌润,

牙齿比奶洁白。

13西布伦必安居在海滨,

成为泊船的港口,

他的疆界必伸展到西顿

14以萨迦是头壮驴,

卧在羊圈中。

15他见那地方好作安身之处,

地土肥美,就垂下肩头,

做了奴隶。

16必治理他的人民,

以色列的一个支派。

17他必成为路边的蛇,

道旁的毒蛇,

咬伤马蹄,使骑马的人坠落。

18“耶和华啊,

我切切等候你的拯救。

19迦得必被强盗劫掠,

他却要反败为胜追赶他们。

20亚设必有丰美的出产和供君王享用的美味。

21拿弗他利是头自由的母鹿,

养育美丽的小鹿49:21 养育美丽的小鹿”或译“口出佳美之言”。

22约瑟是多结果子的枝条,

长在水泉旁,

他的枝条探出墙外。

23弓箭手凶猛地攻击他,

恶狠狠地射他。

24但他手持强弓,

双臂稳健有力,

因为雅各的大能者——以色列的牧者和磐石帮助他。

25你父亲的上帝必帮助你,

全能者必赐你天上的恩泽、

地上的百福,

使你子孙兴旺、牛羊满圈。

26你父亲的祝福高过亘古永存的峰峦,

多如绵延无尽的群山,

愿这一切的祝福都临到约瑟头上,

临到这超越众弟兄的人身上。

27便雅悯是匹贪婪的狼,

早晨吞吃猎物,

晚上瓜分战利品。”

28以上是以色列的十二支派,他们的父亲按着他们不同的福分给他们祝福。 29雅各又嘱咐他们说:“我要离世了,你们要把我葬在以弗仑田间的洞里,让我与祖先在一起。 30那洞穴在迦南幔利附近的麦比拉田间,是亚伯拉罕以弗仑买来作坟地的。 31亚伯拉罕和他的妻子撒拉以撒和他的妻子利百加都葬在那里,我把利亚也葬在了那里。 32那块田和田间的洞穴是向人买的。” 33雅各嘱咐完众子,在床上躺下,咽了气,去他祖先那里了。