Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 49:1-33

Yakobo Abariki Wanawe

149:1 Hes 24:14; Kum 31:29Ndipo Yakobo akawaita wanawe na kusema: “Kusanyikeni kunizunguka ili niweze kuwaambia lile litakalowatokea siku zijazo.

249:2 Yos 24:1; Za 34:11“Kusanyikeni na msikilize, enyi wana wa Yakobo,

msikilizeni baba yenu Israeli.

349:3 Mwa 29:32; Kum 21:17; Za 78:51“Reubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza,

nguvu zangu, tunda la kwanza la nguvu zangu,

umepita kwa heshima, umepita kwa uwezo.

4Usiyezuiwa kama maji, basi hutakuwa mkuu tena,

kwa kuwa ulipanda kwenye kitanda cha baba yako,

kwenye kitanda changu na kukinajisi.

549:5 Mwa 29:33; Mit 4:17“Simeoni na Lawi ni wana ndugu:

panga zao ni silaha za jeuri.

649:6 Mit 1:15; Efe 5:11Mimi na nisiingie katika baraza lao,

nami nisiunganike katika kusanyiko lao,

kwa kuwa wamewaua watu katika hasira yao,

walikata mishipa ya miguu ya mafahali

kama walivyopenda.

749:7 Yos 19:1, 9; Mwa 29:35Hasira yao na ilaaniwe, kwa kuwa ni kali mno,

nayo ghadhabu yao ni ya ukatili!

Nitawatawanya katika Yakobo

Na kuwasambaza katika Israeli.

849:8 1Nya 5:2; Kum 28:48“Yuda, ndugu zako watakusifu;

mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako;

wana wa baba yako watakusujudia.

949:9 Hes 24:9; Ay 38:39Ee Yuda, wewe ni mwana simba;

unarudi toka mawindoni, mwanangu.

Kama simba hunyemelea na kulala chini,

kama simba jike: nani athubutuye kumwamsha?

1049:10 Eze 21:27; Isa 42:1Fimbo ya ufalme haitaondoka kwa Yuda,

wala fimbo ya mtawala kati ya miguu yake,

hadi aje yeye ambaye milki ni yake,

ambaye utii wa mataifa ni wake.

11Atamfunga punda wake katika mzabibu,

naye mwana-punda wake kwenye tawi lililo bora zaidi;

atafua mavazi yake katika divai,

majoho yake katika damu ya mizabibu.

12Macho yake yatakuwa mekundu kwa divai,

meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa.

1349:13 Mwa 30:20; 10:19“Zabuloni ataishi pwani ya bahari

na kuwa bandari za kuegesha meli;

mpaka wake utapanuka kuelekea Sidoni.

14“Isakari ni punda mwenye nguvu

ambaye amelala kati ya mizigo yake.

1549:15 Yos 19:17-23; Eze 29:18Aonapo palivyo pazuri mahali pake pa kupumzika

na jinsi nchi yake inavyopendeza,

atainamisha bega lake kwenye mzigo

na kujitolea kwa ajili ya kazi ngumu.

16“Dani atahukumu watu wake kwa haki

kama mmoja wa makabila ya Israeli.

1749:17 Amu 18:27; Yer 8:17Dani atakuwa nyoka kando ya barabara,

nyoka mwenye sumu kando ya njia,

yule aumaye visigino vya farasi

ili yule ampandaye aanguke chali.

18“Ee Bwana, nautafuta wokovu wako.

19“Gadi atashambuliwa ghafula na kundi la washambuliaji,

lakini yeye atawageukia na kuwashinda kabisa.

2049:20 Mwa 30:13; Isa 25:6; Ay 29:6“Chakula cha Asheri kitakuwa kinono,

naye atatoa chakula kitamu kimfaacho mfalme.

21“Naftali ni kulungu jike aliyeachiwa huru

azaaye watoto wazuri.

2249:22 Mwa 30:24; Eze 19:10“Yosefu ni mzabibu uzaao,

mzabibu uzaao ulio kando ya chemchemi,

ambao matawi yake hutanda ukutani.

23Kwa uchungu wapiga mshale walimshambulia,

wakampiga mshale kwa ukatili.

2449:24 Za 18:34; Isa 1:24Lakini upinde wake ulibaki imara,

mikono yake ikatiwa nguvu,

na mkono wa Mwenye Nguvu wa Yakobo,

kwa sababu ya Mchungaji, Mwamba wa Israeli,

2549:25 Kut 18:4; Mwa 27:28kwa sababu ya Mungu wa baba yako, anayekusaidia,

kwa sababu ya Mwenyezi,49:25 Mwenyezi hapa ina maana ya Shaddai kwa Kiebrania. yeye anayekubariki

kwa baraka za mbinguni juu,

baraka za kilindi kilichoko chini,

baraka za matitini na za tumbo la uzazi.

26Baraka za baba yako ni kubwa

kuliko baraka za milima ya kale,

nyingi kuliko vilima vya kale.

Baraka hizo zote na zikae juu ya kichwa cha Yosefu,

juu ya paji la yule mkuu miongoni mwa ndugu zake.

2749:27 Amu 20:12-13; Ebr 1:8; Hes 31:11“Benyamini ni mbwa mwitu mlafi mwenye njaa kuu;

asubuhi hurarua mawindo yake,

jioni hugawa nyara.”

28Haya yote ndiyo makabila kumi na mawili ya Israeli, na hivi ndivyo baba yao alivyowaambia alipowabariki, akimpa kila mmoja baraka inayomfaa.

Kifo Cha Yakobo

2949:29 Mwa 25:8; 2Sam 2:32Ndipo alipowapa maelekezo haya: “Mimi niko karibu kukusanywa kwa watu wangu. Mnizike pamoja na baba zangu kwenye pango katika shamba la Efroni, Mhiti, 30pango lililoko katika shamba la Makpela, karibu na Mamre huko Kanaani, ambalo Abrahamu alinunua kwa ajili ya mahali pa kuzikia kutoka kwa Efroni, Mhiti, pamoja na shamba. 3149:31 Mwa 25:9; 23:19Huko ndiko Abrahamu na Sara mkewe walikozikwa, huko akazikwa Isaki na Rebeka mkewe, na huko nilimzika Lea. 32Shamba hilo na pango lililoko ndani yake lilinunuliwa kutoka kwa Wahiti.”

3349:33 Mwa 25:8; Mdo 7:15Baada ya Yakobo kumaliza kutoa maelekezo hayo kwa wanawe, akarudisha miguu yake kitandani, akapumua pumzi ya mwisho, na akakusanywa kwa watu wake.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 49:1-33

Благословение сыновей Якуба

1Якуб вызвал своих сыновей и сказал:

– Соберитесь вокруг, и я поведаю, что станет с вами в грядущие дни.

2Соберитесь и слушайте, сыновья Якуба;

внимайте своему отцу Исроилу.

3Рувим, ты – мой первенец, моя мощь,

первый плод моей силы мужской,

первый по праву, первый по силе.

4Непостоянный, как вода, ты больше не будешь первым,

потому что ты возлёг на постель своего отца

и осквернил моё ложе.

5Шимон и Леви, братья:

их мечи – орудие насилия.

6Да не буду я участвовать в их замыслах,

да не присоединюсь к их собранию,

потому что они убивали мужчин в своём гневе

и подрезали жилы быкам по своей прихоти.

7Проклят их гнев, потому что свиреп,

и ярость их, потому что она жестока!

Я разбросаю их среди потомков Якуба,

рассею их в Исроиле.

8Иуда, твои братья восхвалят тебя49:8 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Иуда и глагол «восхвалять» (яда).;

рука твоя будет на шее твоих врагов;

сыновья твоего отца будут кланяться тебе.

9Ты молодой лев, Иуда;

ты возвращаешься с добычи, мой сын.

Как лев, ты припадаешь к земле и ложишься,

как львица – кто осмелится тебя потревожить?

10Скипетр не покинет Иуду,

и потомки его всегда будут держать жезл правителей,

пока не придёт Тот, Кому он принадлежит49:10 Или: «Тот, Кому принадлежит дань»; или: «пока он не придёт в Шило»; или: «пока не придёт Шило («Примиритель»)».,

Тот, Кому покорятся все народы49:9-10 Это пророчество частично нашло своё исполнение в царе Довуде, а в своей полноте оно исполнилось в Исо Масехе (см. Отк. 5:5)..

11Он привяжет своего осла к виноградной лозе,

своего ослёнка – к лучшей ветке;

он омоет одежды свои в вине,

одеяние своё – в крови винограда.

12Глаза его будут темнее вина,

зубы его – молока белее.

13Завулон будет жить у морского побережья

и будет гаванью для кораблей;

его границы протянутся до Сидона.

14Иссокор – крепкий49:14 Или: «худой». осёл,

лежащий между двумя седельными вьюками.

15Увидев, как хорошо его место отдыха

и как приятна его земля,

он пригнёт свои плечи под бремя

и покорится подневольному труду.

16Дон будет судить свой народ49:16 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Дон и глагол «судить» (дин).,

как один из родов Исроила.

17Дон будет змеем у дорожной обочины,

гадюкой на тропе,

которая кусает коня за ногу,

так что всадник его падает навзничь.

18О Вечный, у Тебя ищу я избавления.

19Гада будут грабить грабители,

но он будет грабить их, следом погнавшись49:19 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Гад, грабители (гадуд) и глагол «грабить» (гуд)..

20Пища Ошера будет изобильна;

он будет поставлять лакомства, достойные царского стола.

21Неффалим – выпущенная на свободу олениха,

которая приносит прекрасных оленят49:21 Или: «произносит прекрасные изречения»..

22Юсуф – плодородная виноградная лоза,

плодородная лоза близ источника,

чьи ветви поднимаются по стене.

23С ожесточением лучники нападали на него;

они стреляли в него с враждой.

24Но лук его остался упругим,

его сильные руки остались гибкими

от руки могучего Бога Якуба,

от Защитника49:24 Букв.: «Пастуха». См. сноску на 48:15., Скалы Исроила,

25от Бога твоего отца, Который помогает тебе,

от Всемогущего, Который благословляет тебя

обильными дождями с небес,

ручьями, бегущими из земли,

множеством потомков и бесчисленными стадами.

26Благословения твоего отца

превосходят благословения древних гор,

щедрость древних холмов.

Да будут все они на голове Юсуфа,

на челе князя между своими братьями.

27Вениамин – прожорливый волк;

утром он пожирает добычу,

вечером делит награбленное добро.

28Вот каковы двенадцать родов Исроила, и вот что сказал им отец, благословляя их; каждого он наделил подобающим благословением.

29Он дал им такой наказ:

– Я отхожу к моим предкам. Похороните меня с моими отцами в пещере на поле хетта Эфрона, 30в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре, в Ханоне, которую Иброхим купил как погребальное место у хетта Эфрона вместе с полем. 31Там были похоронены Иброхим и его жена Соро, там были похоронены Исхок и его жена Рабига, и там я похоронил Лию. 32Поле и пещера на нём были куплены у хеттов49:32 Или: «сыновей Хета»..

33Закончив давать наставления сыновьям, Якуб лёг на постель, испустил дух и отошёл к своим предкам.