Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 4:1-26

Kaini Na Abeli

14:1 Mwa 2:20; Ebr 11:4; 1Yn 3:12; Yud 11Adamu akakutana kimwili na mkewe Eva, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Eva akasema, “Kwa msaada wa Bwana nimemzaa mwanaume.” 24:2 Mt 23:35; Lk 11:51; Ebr 11:4; 12:24; Mwa 2:7Baadaye akamzaa Abeli ndugu yake.

Basi Abeli akawa mfugaji, na Kaini akawa mkulima. 34:3 Law 2:1-2; Isa 43:23; Yer 41:5; Hes 18:12Baada ya muda Kaini akaleta baadhi ya mazao ya shamba kama sadaka kwa Bwana. 44:4 Law 3:16; 2Nya 29:35; Kut 13:2, 12; Kum 15:19; Ebr 11:4Lakini Abeli akaleta fungu nono kutoka baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake. Bwana akamkubali Abeli pamoja na sadaka yake, 5lakini Mungu hakumkubali Kaini pamoja na sadaka yake. Kwa hiyo Kaini akakasirika sana, uso wake ukawa na huzuni.

6Kisha Bwana akamwambia Kaini, “Kwa nini umekasirika? Kwa nini uso wako una huzuni? 74:7 Mwa 44:16; Hes 32:23; Isa 59:12; Ay 11:15; 22:27; Za 27:3; 46:2; Rum 6:16Ukifanya lililo sawa, je, hutakubalika? Lakini usipofanya lililo sawa, dhambi inakuvizia mlangoni mwako, inakutamani wewe, lakini inakupasa uishinde.”

84:8 Mt 23:35; Lk 11:51; 1Yn 3:12; Yud 11Basi Kaini akamwambia ndugu yake Abeli, “Twende shambani.” Walipokuwa shambani, Kaini akamshambulia Abeli ndugu yake, akamuua.

94:9 Mwa 3:9; Yn 8:44Kisha Bwana akamuuliza Kaini, “Ndugu yako Abeli yuko wapi?”

Akamjibu, “Sijui, je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu?”

104:10 Mwa 9:5; 37:20, 26; Kut 21:12; Hes 35:33; Kum 21:7-9; 2Sam 4:11; Ay 16:18; 24:2; 31:38; Za 9:12; 106:38; Ebr 12:24; Ufu 6:9-10Bwana akasema, “Umefanya nini? Sikiliza! Damu ya ndugu yako inanililia mimi kutoka ardhini. 114:11 Kum 11:28; 2Fal 2:24Sasa umelaaniwa na umehamishwa kutoka ardhi, ambayo imefungua kinywa chake na kupokea damu ya ndugu yako kutoka mkononi mwako. 124:12 Kum 28:15-24; Za 37:25; 59:15; 109:10Utakapoilima ardhi, haitakupa tena mazao yake. Utakuwa mtu wa kutangatanga duniani asiye na utulivu.”

13Kaini akamwambia Bwana, “Adhabu yangu ni zaidi ya niwezavyo kustahimili. 144:14 2Fal 17:18; Za 51:11; 139:7-12; Yer 7:15; 52:3; Kum 28:64-67; Mwa 9:6; Kut 21:12-14; Law 24:17; Hes 35:19-21, 27; 1Fal 2:32; 2Fal 11:16Leo unanifukuza kutoka nchi, nami nitafichwa mbali na uwepo wako. Nitakuwa mtu wa kutangatanga asiyetulia duniani na yeyote anionaye ataniua.”

154:15 Eze 9:4, 6; Kut 21:20; Law 26:21; Za 79:12Lakini Bwana akamwambia, “La sivyo, ikiwa mtu yeyote atamuua Kaini atalipizwa kisasi mara saba zaidi.” Kisha Bwana akamwekea Kaini alama ili mtu yeyote ambaye angemwona asimuue. 164:16 Yud 11; Mwa 2:8Kwa hiyo Kaini akaondoka mbele za Bwana akaenda kuishi katika nchi ya Nodi, iliyoko mashariki ya Edeni.

174:17 Za 55:9; 49:11Kaini akakutana kimwili na mkewe, naye akapata mimba na akamzaa Enoki. Wakati huo Kaini alikuwa anajenga mji, akauita Enoki jina la mtoto wake. 18Enoki akamzaa Iradi, Iradi akamzaa Mehuyaeli, Mehuyaeli akamzaa Methushaeli, na Methushaeli akamzaa Lameki.

194:19 Mwa 2:9; 29:28; Kum 21:15; Rut 4:11; 1Sam 1:2Lameki alioa wanawake wawili, mmoja aliitwa Ada, na mwingine Sila. 20Ada akamzaa Yabali ambaye ni baba wa wale walioishi katika mahema na kufuga wanyama. 214:21 Mwa 31:27; Kut 15:20; 1Sam 16:16; 1Nya 25:3; Za 33:2; 43:4; 150:4; Isa 16:11; Dan 3:5; Ay 21:12; 30:31Kaka yake aliitwa Yubali, aliyekuwa baba wa wote wapigao zeze na filimbi. 224:22 Kut 35:35; 1Sam 13:19; 2Fal 24:14Pia Sila alikuwa na mtoto wa kiume aliyeitwa Tubali-Kaini ambaye alifua vifaa vya aina mbalimbali vya shaba na chuma. Naama alikuwa dada wa Tubali-Kaini.

234:23 Mwa 9:6-9; Kut 20:13; 21:12; 23:7; Law 19:18; 24:17; Kum 27:24Lameki akawaambia wake zake,

“Ada na Sila nisikilizeni mimi;

wake wa Lameki sikieni maneno yangu.

Nimemuua mtu kwa kunijeruhi,

kijana mdogo kwa kuniumiza.

244:24 Kum 32:35; 2Fal 9:7; Za 18:47; Isa 35:4; Yer 51:56; Mt 18:22; Nah 1:2Kama Kaini atalipizwa kisasi mara saba,

basi Lameki itakuwa mara sabini na saba.”

254:25 Mwa 5:3; 1Nya 1:1Adamu akakutana kimwili na mke wake tena, akamzaa mwana, akamwita Sethi, akisema, “Mungu amenijalia mwana mwingine badala ya Abeli, kwa kuwa Kaini alimuua.” 264:26 Mwa 5:3; 12:8; 13:4; 21:33; 22:9; 26:25; 33:20; Lk 3:38; Kut 17:15; Sef 3:9; 1Fal 18:24; Za 116:17; Yoe 2:32; Mdo 2:21Naye Sethi akamzaa mwana, akamwita Enoshi.

Wakati huo watu wakaanza kuliitia jina la Bwana.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 4:1-26

Cain și Abel

1Adam a cunoscut‑o1 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale (în multe alte pasaje din carte). pe soția sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată și l‑a născut pe Cain1 Cain sună asemănător cu termenul ebraic pentru a obține.. Ea a zis: „Am obținut un om cu ajutorul Domnului.“ 2Apoi l‑a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel păstorea turmele, iar Cain lucra pământul. 3După o vreme, Cain I‑a adus Domnului un dar de mâncare din rodul pământului, 4iar Abel I‑a adus și el un dar de mâncare din întâii născuți ai turmei sale și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și darul lui de mâncare, 5însă spre Cain și darul lui de mâncare n‑a privit cu plăcere. Cain s‑a mâniat foarte tare și i s‑a posomorât fața. 6Domnul i‑a zis lui Cain: „De ce te‑ai mâniat și de ce ți s‑a posomorât fața? 7Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit?7 Sau: oare nu vei fi înălțat? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă. Dorința lui este împotriva ta, dar tu să‑l stăpânești7 Vezi nota de la 3:16..“

8Cain i‑a zis fratelui său, Abel: „Hai să ieșim la câmp!“ Pe când se aflau acolo, Cain s‑a ridicat împotriva lui Abel, fratele său, și l‑a ucis.

9Atunci Domnul l‑a întrebat pe Cain:

– Unde este Abel, fratele tău?

El a răspuns:

– Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?

10Domnul a zis:

– Ce‑ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către Mine! 11Acum tu ești blestemat, alungat de pe pământul care și‑a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. 12Când vei lucra pământul, el nu‑ți va mai da recolta.12 Lit.: nu‑ți va mai da puterea lui. Vei fi fugar și rătăcitor pe pământ.

13Cain I‑a zis Domnului:

– Pedeapsa pentru nelegiuirea mea este prea mare ca s‑o pot purta.13 Sau: Nelegiuirea mea este prea mare ca s‑o pot duce. 14Iată, Tu m‑ai izgonit azi de pe fața pământului și voi fi ascuns dinaintea feței Tale. Voi fi fugar și rătăcitor pe pământ și oricine mă va găsi mă va ucide.

15Domnul i‑a zis:

– Nicidecum! Dacă cineva îl va ucide pe Cain, acesta va fi răzbunat de șapte ori.

Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu‑l omoare. 16Cain a ieșit dinaintea feței Domnului și s‑a așezat în țara Nod16 Nod înseamnă rătăcire (vezi v. 12, 14)., la răsărit de Eden.

Urmașii lui Cain

17Cain a cunoscut‑o pe soția sa, iar ea a rămas însărcinată și l‑a născut pe Enoh. Cain a construit o cetate și i‑a pus numele Enoh, după numele fiului său. 18Lui Enoh i s‑a născut Irad, iar Irad a fost tatăl18 Peste tot în acest capitol, tată poate avea și sensul de strămoș. lui Mehuiael. Mehuiael a fost tatăl lui Metușael, iar Metușael a fost tatăl lui Lameh. 19Lameh și‑a luat două soții. Numele celei dintâi era Ada, iar numele celei de‑a doua era Țila. 20Ada l‑a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor care locuiesc în corturi și au turme. 21Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor care cântă cu lira și cu fluierul. 22Țila l‑a născut pe Tubal-Cain, cel care a făurit tot felul de unelte din bronz și fier22 Cu toate că Epoca Bronzului începe, în cronologia convențională, în mileniul 4 î.Cr., iar Epoca Fierului în mileniul II î.Cr., există dovezi arheologice ale prelucrării sporadice a bronzului și a fierului începând încă din mileniul 5 î.Cr.. Sora lui Tubal-Cain a fost Naama.

23Lameh le‑a zis soțiilor sale:

„Ada și Țila, ascultați‑mi glasul!

Soții ale lui Lameh, luați aminte la cuvântarea mea!

Căci am ucis23 Sau: aș omorî. un om pentru rana mea

și un tânăr pentru vânătaia23 Sau: crestătură; tăietură. mea.

24Dacă de șapte ori va fi răzbunat Cain,

Lameh va fi răzbunat de șaptezeci și șapte de ori.“

25Adam a cunoscut‑o din nou pe soția sa. Aceasta a născut un fiu căruia i‑a pus numele Set25 Ebr.: Șet, care înseamnă, probabil, a stabili/stabilit., zicând: „Dumnezeu mi‑a rânduit o altă sămânță25 Vezi nota de la 3:15. în locul lui Abel, deoarece l‑a ucis Cain.“ 26Lui Set i s‑a născut un fiu căruia i‑a pus numele Enoș26 Enoș înseamnă om(enire), termen care sugerează ideea de fragilitate și mortalitate, spre deosebire de adam, termen care sugerează caracteristica și rolul pe care omul le‑a primit prin creație, de a purta chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de a reprezenta autoritatea lui Dumnezeu pe pământ, fiind roditor, lucrând și stăpânind pământul (adama) din care a fost luat.. Atunci au început să cheme Numele Domnului.