Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 36:1-43

Wazao Wa Esau

(1 Nyakati 1:34-42)

136:1 Mwa 2:4; 25:30Hivi ndivyo vizazi vya Esau (yaani Edomu).

236:2 Mwa 26:34; 28:8-9Esau akaoa wake kutoka miongoni mwa wanawake wa Kanaani: Ada binti wa Eloni Mhiti, Oholibama binti wa Ana, mjukuu wa kike wa Sibeoni Mhivi, 3pia akaoa Basemathi binti wa Ishmaeli, dada yake Nebayothi.

436:4 1Nya 1:35Ada akamzalia Esau Elifazi, Basemathi akamzaa Reueli, 536:5 1Nya 1:35Oholibama akamzaa Yeushi, Yalamu na Kora. Hawa ndio wana wa Esau waliozaliwa kwake huko Kanaani.

636:6 Mwa 12:5; 1Nya 1:35Esau akawachukua wake zake, watoto wake wa kiume na wa kike na wote wa nyumbani mwake, mifugo yake pamoja na wanyama wake wengine wote na mali yake yote ambayo alikuwa ameipata akiwa Kanaani, akahamia katika nchi iliyo mbali na Yakobo ndugu yake. 736:7 Mwa 13:6; 27:39Mali zao zilikuwa nyingi sana kiasi kwamba haikuwa rahisi wao kuishi pamoja, nchi waliyokuwa wakiishi isingewatosha wote kwa ajili ya mifugo yao. 836:8 Kum 2:4Kwa hiyo Esau (ambaye ni Edomu) aliishi katika nchi ya kilima huko Seiri.

936:9 Mwa 2:4Hawa ndio wazao wa Esau, baba wa Waedomu, katika nchi ya kilima cha Seiri.

1036:10 Mwa 36:3Haya ndiyo majina ya wana wa Esau:

Elifazi, mwana wa Esau ambaye mkewe Ada alimzalia; na Reueli, mwana wa Esau ambaye mkewe Basemathi alimzalia.

1136:11 1Nya 1:45Wana wa Elifazi ni:

Temani, Omari, Sefo, Gatamu na Kenazi.

1236:12 Kut 17:8, 16; 1Sam 15:2Elifazi mwana wa Esau alikuwa pia na suria aliyeitwa Timna, ambaye alimzalia Amaleki. Hawa ndio waliokuwa wajukuu wa Ada mke wa Esau.

1336:13 Mwa 36:3Wana wa Reueli ni:

Nahathi, Zera, Shama na Miza. Hawa ndio waliokuwa wajukuu wa Basemathi mkewe Esau.

1436:14 Mwa 36:2Wana wa Oholibama binti Ana, mkewe Esau, aliyekuwa mjukuu wa Sibeoni, aliomzalia Esau ni:

Yeushi, Yalamu na Kora.

1536:15 Mwa 36:19-40; Kut 15:15Hawa ndio waliokuwa wakuu miongoni mwa wazao wa Esau:

Wakuu wa wana wa Elifazi, mzaliwa wa kwanza wa Esau ni:

Temani, Omari, Sefo, Kenazi, 1636:16 Mwa 32:3Kora, Gatamu na Amaleki. Hawa ndio waliokuwa wakuu waliotoka kwa Elifazi huko Edomu, waliokuwa wajukuu wa kiume wa Ada.

1736:17 1Nya 1:37Wakuu wa wana wa Reueli, mwana wa Esau ni:

Nahathi, Zera, Shama na Miza. Hawa ndio wakuu waliotoka kwa Reueli huko Edomu, waliokuwa wajukuu wa kiume wa Basemathi mkewe Esau.

1836:18 Mwa 36:2Wakuu wa wana wa Esau ambao mkewe Oholibama alimzalia ni:

Yeushi, Yalamu na Kora. Hawa ndio wakuu waliotoka kwa mke wa Esau, Oholibama binti Ana.

1936:19 1Nya 1:35Hawa ndio waliokuwa wana wa Esau (ndiye Edomu), na hawa ndio waliokuwa wakuu wao.

2036:20 Mwa 14:6Hawa ndio walikuwa wana wa Seiri, Mhori, waliokuwa wakiishi katika nchi ile:

Lotani, Shobali, Sibeoni, Ana, 2136:21 Mwa 36:30Dishoni, Eseri na Dishani. Hawa ndio wana wa Seiri huko Edomu waliokuwa wakuu kwa Wahori.

22Wana wa Lotani walikuwa:

Hori na Homamu. Timna alikuwa dada yake Lotani.

23Wana wa Shobali walikuwa:

Alvani, Manahathi, Ebali, Shefo na Onamu.

2436:24 Mwa 36:2Wana wa Sibeoni walikuwa:

Aiya na Ana. Huyu Ana ndiye aligundua chemchemi ya maji moto jangwani alipokuwa akichunga punda za Sibeoni baba yake.

2536:25 Mwa 36:2Watoto wa Ana walikuwa:

Dishoni na Oholibama binti wa Ana.

26Wana wa Dishoni walikuwa:

Hemdani, Eshbani, Ithrani na Kerani.

27Wana wa Eseri walikuwa:

Bilhani, Zaavani na Akani.

28Wana wa Dishani walikuwa:

Usi na Arani.

2936:29 Mwa 36:20Hawa ndio waliokuwa wakuu wa Wahori:

Lotani, Shobali, Sibeoni, Ana, 3036:30 Mwa 36:21Dishoni, Eseri na Dishani. Hawa ndio walikuwa wakuu wa Wahori, kufuatana na makundi yao, katika nchi ya Seiri.

Watawala Wa Edomu

(1 Nyakati 1:43-54)

3136:31 Mwa 17:6Wafuatao ni wafalme waliotawala Edomu kabla ya mfalme yeyote wa Israeli kutawala:

32Bela mwana wa Beori alikuwa mfalme wa Edomu. Mji wake uliitwa Dinhaba.

3336:33 Isa 34:6Bela alipofariki, Yobabu mwana wa Zera kutoka Bosra akawa mfalme baada yake.

3436:34 Yer 49:7Yobabu alipofariki, Hushamu kutoka nchi ya Watemani akawa mfalme baada yake.

3536:35 Rut 1:1, 6; Mwa 19:37Hushamu alipofariki, Hadadi mwana wa Bedadi, aliyeshinda Midiani katika nchi ya Moabu, akawa mfalme baada yake. Mji wake uliitwa Avithi.

36Hadadi alipofariki, Samla kutoka Masreka akawa mfalme baada yake.

3736:37 Mwa 26:22Samla alipofariki, Shauli kutoka Rehobothi ngʼambo ya Mto Frati akawa mfalme baada yake.

38Shauli alipofariki, Baal-Hanani mwana wa Akbori akawa mfalme baada yake.

39Baal-Hanani mwana wa Akbori alipofariki, Hadadi akawa mfalme baada yake. Mji wake uliitwa Pau, na mkewe aliitwa Mehetabeli binti Matredi, binti Me-Zahabu.

4036:40 Mwa 36:15Hawa ndio wakuu waliotokana na Esau, kwa majina, kufuatana na koo zao na nchi zao:

Timna, Alva, Yethethi, 41Oholibama, Ela, Pinoni, 42Kenazi, Temani, Mibsari, 4336:43 Mwa 36:9Magdieli na Iramu. Hawa ndio walikuwa wakuu wa Edomu, kufuatana na makazi yao katika nchi waliyoimiliki.

Huyu ndiye alikuwa Esau, baba wa Waedomu.

New International Reader’s Version

Genesis 36:1-43

The Family Line of Esau

1Here is the story of the family line of Esau. Esau was also called Edom.

2Esau got his wives from among the women of Canaan. He married Adah, the daughter of Elon the Hittite. He also married Oholibamah, the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon the Hivite. 3And he married Basemath, the daughter of Ishmael and the sister of Nebaioth.

4Adah had Eliphaz by Esau. Basemath had Reuel. 5Oholibamah had Jeush, Jalam and Korah. All of them were Esau’s sons. They were born in Canaan.

6Esau moved to a land far away from his brother Jacob. Esau took with him his wives, his sons and daughters, and all the people who lived with him. He also took his livestock and all his other animals. He took everything he had acquired in Canaan. 7Jacob and Esau owned so much that they couldn’t remain together. There wasn’t enough land for both of them. They had too much livestock. 8So Esau made his home in the hill country of Seir. Esau was also called Edom.

9Here is the story of the family line of Esau. He’s the father of the people of Edom. They live in the hill country of Seir.

10Here are the names of Esau’s sons.

They are Eliphaz, the son of Esau’s wife Adah, and Reuel, the son of Esau’s wife Basemath.

11The sons of Eliphaz were

Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz. 12Esau’s son Eliphaz also had a concubine named Timna. She had Amalek by Eliphaz. They were grandsons of Esau’s wife Adah.

13The sons of Reuel were

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

14Esau’s wife Oholibamah was the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon.

She had Jeush, Jalam and Korah by Esau.

15Here are the chiefs among Esau’s sons.

Eliphaz was Esau’s oldest son. The sons of Eliphaz were

Chiefs Teman, Omar, Zepho, Kenaz, 16Korah, Gatam and Amalek. They were the chiefs in Edom who were sons of Eliphaz. They were Adah’s grandsons.

17The sons of Esau’s son Reuel were

Chiefs Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were the chiefs in Edom who were sons of Reuel. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

18The sons of Esau’s wife Oholibamah were

Chiefs Jeush, Jalam and Korah. They were the chiefs who were sons of Esau’s wife Oholibamah. She was Anah’s daughter.

19That was the family line of Esau. And these were the chiefs. Esau was also called Edom.

20Seir, the Horite, had sons living in the same area.

They were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 21Dishon, Ezer and Dishan. These sons of Seir in Edom were Horite chiefs.

22The sons of Lotan were

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

23The sons of Shobal were

Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

24The sons of Zibeon were

Aiah and Anah. He was the Anah who discovered the hot springs of water in the desert. He found them while he was taking care of the donkeys that belonged to his father Zibeon.

25The children of Anah were

Dishon and Oholibamah. Oholibamah was the daughter of Anah.

26The sons of Dishon were

Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

27The sons of Ezer were

Bilhan, Zaavan and Akan.

28The sons of Dishan were

Uz and Aran.

29The Horite chiefs were

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 30Dishon, Ezer and Dishan.

They were the Horite chiefs in the land of Seir. They are listed tribe by tribe.

The Rulers of Edom

31Before Israel had a king, there were kings who ruled in Edom.

32Bela became the king of Edom. Bela was the son of Beor. Bela’s city was called Dinhabah.

33When Bela died, Jobab became the next king. Jobab was the son of Zerah from Bozrah.

34When Jobab died, Husham became the next king. Husham was from the land of the Temanites.

35When Husham died, Hadad became the next king. Hadad was the son of Bedad. Hadad had won the battle over Midian in the country of Moab. Hadad’s city was called Avith.

36When Hadad died, Samlah became the next king. Samlah was from Masrekah.

37When Samlah died, Shaul became the next king. Shaul was from Rehoboth on the river.

38When Shaul died, Baal-Hanan became the next king. Baal-Hanan was the son of Akbor.

39When Baal-Hanan died, Hadad became the next king. Hadad’s city was called Pau. His wife’s name was Mehetabel. She was Matred’s daughter. Matred was the daughter of Me-Zahab.

40Here are the chiefs in the family line of Esau. They are listed by name as chiefs in charge of their tribes and territories. They are

Timna, Alvah, Jetheth,

41Oholibamah, Elah, Pinon,

42Kenaz, Teman, Mibzar,

43Magdiel and Iram.

They were the chiefs of Edom. They ruled over their settlements in the land where they lived.

That’s the end of the story of the family line of Esau. He was the father of the people of Edom.