Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 25:1-34

Kifo Cha Abrahamu

1Abrahamu alioa mke mwingine, ambaye jina lake aliitwa Ketura. 225:2 Yer 25:25; Mwa 36:35; 37:28, 36; Kut 2:15; Hes 22:4; 25:6; Amu 6:1-3; 8:22-24; 9:17; Za 83:9; Isa 9:4; 10:26; Hab 3:7; Ay 2:11Huyu alimzalia Zimrani, Yokshani, Medani, Midiani, Ishbaki na Shua. 3Yokshani alikuwa baba wa Sheba na Dedani, wazao wa Dedani walikuwa Waashuri, Waletushi na Waleumi. 425:4 Isa 60:6Wana wa Midiani walikuwa Efa, Eferi, Hanoki, Abida na Eldaa. Hawa wote walikuwa uzao wa Ketura.

525:5 Mwa 24:36Abrahamu akamwachia Isaki kila kitu alichokuwa nacho. 625:6 Mwa 22:24; 21:10; Amu 6:3, 33; 1Fal 4:30; Eze 25:4Lakini Abrahamu alipokuwa bado hai, akawapa watoto wa masuria wake zawadi, kisha akawaondoa waende kuishi pande za mashariki mbali na mwanawe Isaki.

725:7 Mwa 12:4; 35:28; 47:9, 28; 50:22; Ay 42:16Kwa jumla, Abrahamu aliishi miaka 175. 825:8 Mwa 35:29; 49:29; Hes 20:24; 31:2; Kum 31:14; 32:50; 34:5Ndipo Abrahamu akapumua pumzi ya mwisho na akafa akiwa mwenye umri mzuri, mzee aliyeshiba siku, naye akakusanywa pamoja na watu wake. 925:9 Mwa 35:29; 47:30; 49:31; 23:9; 13:18; 50:13Watoto wake Isaki na Ishmaeli wakamzika katika pango la Makpela karibu na Mamre, katika shamba lililokuwa la Efroni mwana wa Sohari Mhiti, 1025:10 Mwa 10:15Shamba ambalo Abrahamu alilinunua kwa Wahiti. Hapo ndipo Abrahamu alipozikwa pamoja na mkewe Sara. 1125:11 Mwa 12:2; 16:14Baada ya kifo cha Abrahamu, Mungu akambariki mwanawe Isaki, ambaye baadaye aliishi karibu na Beer-Lahai-Roi.

Wana Wa Ishmaeli

1225:12 Mwa 2:4; 17:20; 21:18Hivi ndivyo vizazi vya Ishmaeli mtoto wa Abrahamu, ambaye mjakazi wake Sara, Hagari Mmisri, alimzalia Abrahamu.

1325:13 Mwa 28:9; 36:3; Za 120:5; Isa 21:16; 42:11; 60:7; Yer 2:10; 49:28; Eze 27:21Haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli, yaliyoorodheshwa kulingana na jinsi walivyozaliwa: Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Nebayothi, akafuatia Kedari, Adbeeli, Mibsamu, 1425:14 Yos 15:25; Oba 1:1; Isa 21:11Mishma, Duma, Masa, 1525:15 Ay 6:19; Isa 21:14; Yer 25:23; 1Nya 5:19Hadadi, Tema, Yeturi, Nafishi na Kedema. 1625:16 Mwa 17:20; 13:16; Za 83:9Hawa walikuwa wana wa Ishmaeli na haya ni majina ya viongozi wa makabila kumi na mawili kulingana na makao yao na kambi zao. 17Kwa jumla Ishmaeli aliishi miaka 137. Akapumua pumzi ya mwisho, akafa, naye akakusanywa pamoja na watu wake. 1825:18 Mwa 17:20; 21:18; 16:7, 12Wazao wa Ishmaeli waliishi kuanzia nchi ya Havila hadi Shuri, karibu na mpaka wa Misri, unapoelekea Ashuru. Hao waliishi kwa uhasama na ndugu zao wote.

Yakobo Na Esau

19Hivi ndivyo vizazi vya Isaki mwana wa Abrahamu.

Abrahamu akamzaa Isaki, 2025:20 Mwa 26:34; 48:7; 35:28; 24:67; 22:22; 28:2-6; 30:20; 31:18; 33:18; 46:15; 24:29; Kum 26:5Isaki alikuwa na umri wa miaka arobaini alipomwoa Rebeka binti Bethueli Mwaramu kutoka Padan-Aramu, nduguye Labani Mwaramu.

2125:21 Mwa 30:17, 22; 11:30; Ezr 8:23; 1Sam 1:17, 23; 1Nya 5:20; 2Nya 33:13; Za 127:3Isaki akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, kwa sababu alikuwa tasa. Bwana akajibu maombi yake na Rebeka mkewe akapata mimba. 2225:22 Kut 18:15; 28:30; 33:7; Law 24:12; Hes 9:6-8; 27:5; Kum 17:9; 2Fal 3:11; 22:13; Isa 30:2; Yer 21:2; 37:7; Eze 14:7; 2Watoto wakashindana tumboni mwake, akasema, “Kwa nini haya yanatokea kwangu?” Kwa hiyo akaenda kumuuliza Bwana.

23Bwana akamjibu,

“Mataifa mawili yamo tumboni mwako,

na mataifa hayo mawili

kutoka ndani yako watatenganishwa.

Mmoja atakuwa na nguvu zaidi kuliko mwingine,

na yule mkubwa atamtumikia yule mdogo.”

24Wakati wake wa kujifungua ulipotimia, walikuwepo mapacha wa kiume tumboni mwake. 25Wa kwanza kuzaliwa alikuwa mwekundu, mwili wake wote ulikuwa kama mtu aliyevaa vazi lenye nywele; wakamwita jina lake Esau.25:25 Esau maana yake Mwenye nywele nyingi. 26Baadaye, ndugu yake akatoka, mkono wake ukiwa umemshika Esau kisigino; akaitwa jina lake Yakobo.25:26 Yakobo maana yake Ashikaye kisigino, au Atwaaye mahali pa mwingine, au Mdanganyaji, au Mwenye hila, au Mlaghai, au Mjanja. Isaki alikuwa mwenye miaka sitini Rebeka alipowazaa.

27Watoto wakakua, naye Esau akakuwa mwindaji hodari, mtu wa mbugani, wakati Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa nyumbani. 28Isaki, ambaye alikuwa anapendelea zaidi nyama za porini, alimpenda Esau, bali Rebeka alimpenda Yakobo.

29Siku moja Yakobo alipika mchuzi wa dengu, Esau akarudi kutoka porini akiwa na njaa kali. 30Esau akamwambia Yakobo, “Haraka, nipe huo mchuzi mwekundu! Nina njaa kali sana!” (Hii ndiyo sababu pia aliitwa Edomu.)25:30 Edomu maana yake Mwekundu.

31Yakobo akamjibu, “Niuzie kwanza haki yako ya mzaliwa wa kwanza.”

32Esau akasema, “Tazama, mimi niko karibu ya kufa, itanifaa nini haki ya mzaliwa wa kwanza?”

33Yakobo akamwambia, “Niapie kwanza.” Hivyo Esau akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya kuzaliwa.

34Ndipo Yakobo akampa Esau mkate na ule mchuzi wa dengu. Akala na kunywa, kisha akainuka akaenda zake.

Kwa hiyo Esau alidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 25:1-34

亚伯拉罕的其他后代

1亚伯拉罕又娶了基土拉2基土拉亚伯拉罕生了心兰约珊米但米甸伊施巴书亚3约珊生了示巴底但底但的子孙是亚书利族、利都示族和利乌米族。 4米甸的儿子是以法以弗哈诺亚比大以勒大。这些都是基土拉的子孙。 5亚伯拉罕把所有的财产都给了以撒6他趁自己还在世的时候,把一些礼物送给他的妾所生的儿子们,让他们离开他的儿子以撒到东方去。

7亚伯拉罕活了一百七十五岁, 8享尽天年,寿终正寝,归到他祖先那里。 9他的两个儿子以撒以实玛利把他安葬在麦比拉洞,那山洞在幔利附近、琐辖的儿子以弗仑的地里。 10那块地是亚伯拉罕人买的,他和妻子撒拉葬在一起。 11亚伯拉罕去世以后,上帝赐福给他的儿子以撒以撒住在庇耳·拉海·莱附近。

12以实玛利亚伯拉罕撒拉的婢女埃及夏甲所生的儿子。 13以下是以实玛利的儿子,按出生的次序是:尼拜约基达亚德别米比衫14米施玛度玛玛撒15哈大提玛伊突拿非施基底玛16他这十二个儿子后来分别成了十二个族的族长,各有自己的村庄和营寨。 17以实玛利活了一百三十七岁,寿终正寝,归到他祖先那里。 18他子孙居住的地方从哈腓拉一直延伸到埃及东面、通往亚述方向的书珥,他们与其他亲属作对25:18 与其他亲属作对”或译“住在其他亲属的东面”。

利百加生以扫和雅各

19以下是关于亚伯拉罕的儿子以撒的记载。

亚伯拉罕以撒20以撒四十岁娶利百加利百加巴旦·亚兰的亚兰人彼土利的女儿、拉班的妹妹。 21以撒因为利百加没有生育,就为她祈求耶和华。耶和华应允了他的祈求,利百加就怀了孕。 22两个胎儿在她腹中彼此相争,她说:“怎么会这样?”于是,她去求问耶和华。 23耶和华对她说:

“你腹中有两个国家,

你要生出两个敌对的民族,

一族要比另一族强大,

将来大的要服侍小的。”

24到了生产的时候,利百加果然生下双胞胎。 25先出生的婴儿遍体通红,浑身长毛,好像穿了皮衣,因此给他取名叫以扫25:25 以扫”意思是“有毛”。26随后出生的弟弟紧紧抓着以扫的脚跟,因此给他取名叫雅各25:26 雅各”意思是“抓住”。。那时以撒六十岁。

以扫出卖长子名分

27孩子们渐渐长大,以扫擅长狩猎,常在田野活动;雅各生来安静,喜欢待在家里。 28以撒疼爱以扫,因为他喜欢吃以扫带回来的猎物,利百加却疼爱雅各

29一天,雅各正在熬汤,以扫筋疲力尽地从田野回来。 30以扫雅各说:“我要饿死了,给我一些红豆汤喝吧!”因此,以扫又叫以东25:30 以东”意思是“红色”。31雅各回答说:“好,你今天把长子的名分卖给我吧!” 32以扫说:“我都快饿死了,长子的名分对我有什么用呢?” 33雅各说:“好,你现在向我起誓保证吧!”于是,以扫就起誓把长子的名分卖给了雅各34雅各把饼和红豆汤给以扫以扫吃完喝完便走了。以扫轻看自己长子的名分。