Mwanzo 23 – NEN & NIRV

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 23:1-20

Kifo Cha Sara

1Sara aliishi akawa na umri wa miaka mia na ishirini na saba. 223:2 Yos 14:15; 15:13; 20:7; 21:11; Mwa 13:18; 24:67Sara akafa huko Kiriath-Arba (yaani Hebroni) katika nchi ya Kanaani, Abrahamu akamwombolezea na kumlilia Sara.

323:3 Mwa 10:15Ndipo Abrahamu akainuka kutoka pale penye maiti ya mke wake. Akazungumza na Wahiti, akasema, 423:4 Mwa 17:8; 19:9; 49:30; Kut 2:22; Law 25:23; Za 39:12; 105:12; 119:19; Ebr 11:9-13; Mdo 7:16“Mimi ni mpitaji na mgeni miongoni mwenu. Niuzieni sehemu ya ardhi yenu ili niweze kumzika maiti wangu.”

5Wahiti wakamjibu Abrahamu, 623:6 Mwa 14:14-16; 24:35; 25:9“Bwana, tusikilize. Wewe ni mtawala mkuu sana miongoni mwetu. Zika maiti wako katika kaburi unalolipenda kati ya makaburi yetu. Hakuna mtu wa kwetu atakayekuzuia kaburi lake ili kuzika maiti wako.”

7Abrahamu akainuka na akasujudu mbele ya wenyeji wa nchi, yaani Wahiti. 8Akawaambia, “Kama mnaniruhusu kumzika maiti wangu, basi nisikilizeni mkamsihi Efroni mwana wa Sohari kwa niaba yangu 923:9 Mwa 25:9; 47:30; 49:30; 50:13ili aniuzie pango la Makpela, lililo mali yake, nalo liko mwisho wa shamba lake. Mwambieni aniuzie kwa bei kamili atakayosema ili liwe mahali pangu pa kuzikia miongoni mwenu.”

1023:10 Kum 22:15; 25:7; Yos 20:4; Rut 4:11; 2Sam 15:2; 2Fal 15:35; Za 127:5; Mit 31:23; Yer 26:10; 6:10Efroni Mhiti alikuwa ameketi miongoni mwa watu wake, akamjibu Abrahamu mbele ya Wahiti wote waliokuwepo katika lango la mji. 1123:11 2Sam 24:23“La hasha, bwana wangu, nisikilize, nakupa shamba, pia nakupa pango lililomo ndani yake. Nakupa mbele ya watu wangu. Uzike maiti wako.”

12Abrahamu akasujudu tena, mbele ya wenyeji wa nchi, 13akamwambia Efroni wale watu wakiwa wanasikia, “Tafadhali nisikilize. Nitakulipa fedha za hilo shamba. Kubali kuzipokea ili niweze kumzika maiti wangu.”

14Efroni akamjibu Abrahamu, 1523:15 Eze 45:12“Nisikilize, bwana wangu, thamani ya ardhi hiyo ni shekeli 400 za fedha,23:15 Shekeli 400 za fedha ni sawa na kilo 4.5. lakini hiyo ni nini kati yako na mimi? Mzike maiti wako.”

1623:16 2Sam 14:26; 24:24; Yer 32:9; Zek 11:12Abrahamu akakubali masharti ya Efroni, akampimia ile fedha aliyotaja masikioni mwa Wahiti: Shekeli 400 za fedha kulingana na viwango vya uzito vilivyokuwa vikitumika wakati huo na wafanyabiashara.

1723:17 Mwa 13:18Hivyo shamba la Efroni huko Makpela karibu na Mamre, yaani shamba pamoja na pango lililokuwamo, nayo miti yote iliyokuwamo ndani ya mipaka ya shamba hilo, vilikabidhiwa, 1823:18 Mwa 18:1, 7kwa Abrahamu kuwa mali yake mbele ya Wahiti wote waliokuwa wamekuja kwenye lango la mji. 1923:19 Mwa 13:18; Yos 14:13; 1Nya 29:27; 23:20; Yer 32:10; Mwa 10:15; 35:29; 49:30, 31; 50:5Baada ya hayo Abrahamu akamzika Sara mkewe kwenye pango ndani ya shamba la Makpela karibu na Mamre (huko Hebroni) katika nchi ya Kanaani. 20Hivyo Wahiti wakamkabidhi Abrahamu shamba pamoja na pango lililokuwa humo kuwa mahali pa kuzikia.

New International Reader’s Version 2014

Genesis 23:1-20

Sarah Dies

1Sarah lived to be 127 years old. 2She died at Kiriath Arba. Kiriath Arba is also called Hebron. It’s in the land of Canaan. Sarah’s death made Abraham very sad. He went to the place where her body was lying. There he wept over her.

3Then Abraham got up from beside his wife’s body. He said to the Hittites, 4“I’m an outsider. I’m a stranger among you. Sell me some property where I can bury those in my family who die. Then I can bury my wife.”

5The Hittites replied to Abraham, 6“Sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your wife in the best place we have to bury our dead. None of us will refuse to sell you a place to bury her.”

7Then Abraham bowed down in front of the Hittites, the people of the land. 8He said to them, “If you are willing to let me bury my wife, then listen to me. Speak to Zohar’s son Ephron for me. 9Ask him to sell me the cave of Machpelah. It belongs to him and is at the end of his field. Ask him to sell it to me for the full price. I want it as a place to bury my dead wife among you.”

10Ephron the Hittite was sitting there among his people. He replied to Abraham. All of the Hittites who had come to the gate of his city heard him. 11“No, sir,” Ephron said. “Listen to me. I will give you the field. I’ll also give you the cave that’s in the field. I will give it to you in front of my people. Bury your wife.”

12Again Abraham bowed down in front of the people of the land. 13He spoke to Ephron so they could hear him. He said, “Please listen to me. I’ll pay the price of the field. Accept it from me. Then I can bury my wife there.”

14Ephron answered Abraham, 15“Sir, listen to me. The land is worth ten pounds of silver. But what’s that between the two of us? Bury your wife.”

16Abraham agreed to Ephron’s offer. He weighed out for Ephron the price he had named. The Hittites there had heard the amount. The price was ten pounds of silver. Abraham measured it by the weights that were used by merchants.

17So Ephron sold his field to Abraham. The field was in Machpelah near Mamre. Abraham bought the field and the cave that was in it. He also bought all the trees that were inside the borders of the field. Everything was sold 18to Abraham as his property. He bought it in front of all the Hittites who had come to the gate of the city. 19Then Abraham buried his wife Sarah. He buried her in the cave in the field of Machpelah near Mamre in the land of Canaan. Mamre is at Hebron. 20So the field and the cave that was in it were sold to Abraham by the Hittites. The property became a place to bury those who died in his family.