Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 23:1-20

Kifo Cha Sara

1Sara aliishi akawa na umri wa miaka mia na ishirini na saba. 223:2 Yos 14:15; 15:13; 20:7; 21:11; Mwa 13:18; 24:67Sara akafa huko Kiriath-Arba (yaani Hebroni) katika nchi ya Kanaani, Abrahamu akamwombolezea na kumlilia Sara.

323:3 Mwa 10:15Ndipo Abrahamu akainuka kutoka pale penye maiti ya mke wake. Akazungumza na Wahiti, akasema, 423:4 Mwa 17:8; 19:9; 49:30; Kut 2:22; Law 25:23; Za 39:12; 105:12; 119:19; Ebr 11:9-13; Mdo 7:16“Mimi ni mpitaji na mgeni miongoni mwenu. Niuzieni sehemu ya ardhi yenu ili niweze kumzika maiti wangu.”

5Wahiti wakamjibu Abrahamu, 623:6 Mwa 14:14-16; 24:35; 25:9“Bwana, tusikilize. Wewe ni mtawala mkuu sana miongoni mwetu. Zika maiti wako katika kaburi unalolipenda kati ya makaburi yetu. Hakuna mtu wa kwetu atakayekuzuia kaburi lake ili kuzika maiti wako.”

7Abrahamu akainuka na akasujudu mbele ya wenyeji wa nchi, yaani Wahiti. 8Akawaambia, “Kama mnaniruhusu kumzika maiti wangu, basi nisikilizeni mkamsihi Efroni mwana wa Sohari kwa niaba yangu 923:9 Mwa 25:9; 47:30; 49:30; 50:13ili aniuzie pango la Makpela, lililo mali yake, nalo liko mwisho wa shamba lake. Mwambieni aniuzie kwa bei kamili atakayosema ili liwe mahali pangu pa kuzikia miongoni mwenu.”

1023:10 Kum 22:15; 25:7; Yos 20:4; Rut 4:11; 2Sam 15:2; 2Fal 15:35; Za 127:5; Mit 31:23; Yer 26:10; 6:10Efroni Mhiti alikuwa ameketi miongoni mwa watu wake, akamjibu Abrahamu mbele ya Wahiti wote waliokuwepo katika lango la mji. 1123:11 2Sam 24:23“La hasha, bwana wangu, nisikilize, nakupa shamba, pia nakupa pango lililomo ndani yake. Nakupa mbele ya watu wangu. Uzike maiti wako.”

12Abrahamu akasujudu tena, mbele ya wenyeji wa nchi, 13akamwambia Efroni wale watu wakiwa wanasikia, “Tafadhali nisikilize. Nitakulipa fedha za hilo shamba. Kubali kuzipokea ili niweze kumzika maiti wangu.”

14Efroni akamjibu Abrahamu, 1523:15 Eze 45:12“Nisikilize, bwana wangu, thamani ya ardhi hiyo ni shekeli 400 za fedha,23:15 Shekeli 400 za fedha ni sawa na kilo 4.5. lakini hiyo ni nini kati yako na mimi? Mzike maiti wako.”

1623:16 2Sam 14:26; 24:24; Yer 32:9; Zek 11:12Abrahamu akakubali masharti ya Efroni, akampimia ile fedha aliyotaja masikioni mwa Wahiti: Shekeli 400 za fedha kulingana na viwango vya uzito vilivyokuwa vikitumika wakati huo na wafanyabiashara.

1723:17 Mwa 13:18Hivyo shamba la Efroni huko Makpela karibu na Mamre, yaani shamba pamoja na pango lililokuwamo, nayo miti yote iliyokuwamo ndani ya mipaka ya shamba hilo, vilikabidhiwa, 1823:18 Mwa 18:1, 7kwa Abrahamu kuwa mali yake mbele ya Wahiti wote waliokuwa wamekuja kwenye lango la mji. 1923:19 Mwa 13:18; Yos 14:13; 1Nya 29:27; 23:20; Yer 32:10; Mwa 10:15; 35:29; 49:30, 31; 50:5Baada ya hayo Abrahamu akamzika Sara mkewe kwenye pango ndani ya shamba la Makpela karibu na Mamre (huko Hebroni) katika nchi ya Kanaani. 20Hivyo Wahiti wakamkabidhi Abrahamu shamba pamoja na pango lililokuwa humo kuwa mahali pa kuzikia.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Начало 23:1-20

Ибрахим покупает участок земли для погребения Сарры

1Сарра прожила сто двадцать семь лет – это годы жизни Сарры. 2Она умерла в Кириат-Арбе (то есть Хевроне), в земле Ханаана, и Ибрахим пришёл горевать по Сарре и оплакивать её.

3Потом Ибрахим отошёл от тела покойной жены и обратился к хеттам23:3 Или: «к сыновьям Хета»; также в ст. 5, 7, 10, 16, 18 и 20.. Он сказал:

4– Я среди вас пришелец и странник. Продайте мне в собственность место для погребения, чтобы я мог похоронить умершую.

5Хетты ответили Ибрахиму:

6– Господин, послушай, ты – могучий князь среди нас. Похорони умершую в лучшей из наших могил. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, чтобы похоронить умершую.

7Тогда Ибрахим встал и поклонился хеттам, жителям той земли. 8Он сказал им:

– Если вы не против, чтобы я похоронил умершую, то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Цохара, 9чтобы он продал мне пещеру Махпелу, которая принадлежит ему и находится на краю его поля. Пусть продаст её мне за полную цену как место для погребения среди вас.

10Хетт Эфрон сидел среди своего народа и ответил Ибрахиму при всех хеттах, которые пришли к воротам его города23:10 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства..

11Он сказал:

– Нет, господин мой, послушай меня. Я отдаю тебе поле и отдаю тебе пещеру, которая на нём. Я отдаю тебе это в присутствии моего народа. Хорони свою умершую.

12Ибрахим вновь поклонился людям той земли 13и сказал Эфрону при них:

– Выслушай же и ты меня. Я уплачу цену поля. Прими её от меня, чтобы я мог похоронить там умершую.

14Эфрон ответил Ибрахиму:

15– Послушай меня, господин мой, земля ценой в пять килограммов23:15 Букв.: «четыреста шекелей»; также в ст. 16. серебра – разве это много для тебя или для меня? Хорони свою умершую.

16Ибрахим согласился с условиями Эфрона и отвесил ему цену поля, названную при хеттах: пять килограммов серебра, по мере, принятой у купцов.

17Так поле Эфрона в Махпеле, рядом с Мамре, – и поле, и пещера на нём, и все деревья в границах поля – перешли 18в собственность Ибрахиму в присутствии всех хеттов, которые пришли к городским воротам. 19После этого Ибрахим похоронил свою жену Сарру в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре (что в Хевроне), в земле Ханаана. 20И поле, и пещера на нём перешли от хеттов в собственность Ибрахиму как место для погребения.