Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 11:1-32

Mnara Wa Babeli

1Wakati huo dunia yote ilikuwa na lugha moja na msemo mmoja. 211:2 Mwa 10:10Watu walipoelekea upande wa mashariki, wakafika kwenye tambarare katika nchi ya Shinari11:2 Shinari ndio Babeli. nao wakaishi huko.

311:3 Kut 1:14; 5:7; Yer 43:9; Isa 9:10; Amo 5:11; Mwa 14:10Wakasemezana wao kwa wao, “Njooni, tufyatue matofali na tuyachome vizuri kwa moto.” Walitumia matofali badala ya mawe, na lami kwa ajili ya kushikamanishia hayo matofali. 411:4 Kum 1:28; 6:10; 9:1; Ay 20:6; Yer 51:53; 31:10; 40:15; Mwa 6:4; 9:19; Kum 30:3; 4:27; 1Fal 22:17; Es 3:8; Za 44:11; Eze 6:8; Yoe 3:2Ndipo wakasema, “Njooni, tujijengee mji wenye mnara ambao utafika hadi mbinguni, ili tujipatie jina tusije tukatawanyika usoni pa dunia yote.”

511:5 Mwa 18:21; Kut 3:6-8; 19:11, 18-20; Za 18:9; 144:5Lakini Bwana akashuka ili auone mji na mnara ambao wanadamu waliokuwa wanaujenga. 6Bwana akasema, “Ikiwa kama taifa moja wanaozungumza lugha moja wameanza kufanya hili, basi hakuna lolote watakalopanga kufanya ambalo halitawezekana kwao. 711:7 Mwa 1:26; 42:23; Kum 28:49; Isa 28:11; 33:19; Yer 5:15; 1Kor 2:11Njooni, tushuke tuvuruge lugha yao ili wasielewane wao kwa wao.”

811:8 Mwa 9:19; Kum 32:8; Lk 1:51Hivyo Bwana akawatawanya kutoka mahali pale kwenda katika dunia yote, nao wakaacha kuujenga huo mji. 911:9 Mwa 10:10; Za 55:9; Mdo 2:5-11; Isa 2:10, 21; 13:14; 24:1Ndiyo maana pakaitwa Babeli, kwa sababu hapo ndipo Bwana alipoivuruga lugha ya dunia nzima. Kutoka hapo Bwana akawatawanya katika uso wa dunia yote.

Shemu Hadi Abramu

(1 Nyakati 1:24-27)

1011:10 Mwa 2:4; Lk 3:36Hivi ndivyo vizazi vya Shemu.

Miaka miwili baada ya gharika, Shemu alipokuwa na miaka 100, akamzaa Arfaksadi. 11Baada ya kumzaa Arfaksadi, Shemu aliishi miaka 500, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

1211:12 Lk 3:35Wakati Arfaksadi alipokuwa na miaka thelathini na mitano, akamzaa Shela. 13Baada ya Arfaksadi kumzaa Shela, aliishi miaka 403, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

14Shela alipokuwa na miaka thelathini, akamzaa Eberi. 15Shela baada ya kumzaa Eberi, aliishi miaka 403, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

16Eberi alipokuwa na miaka thelathini na minne, akamzaa Pelegi. 17Baada ya Eberi kumzaa Pelegi, aliishi miaka 430, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

18Pelegi alipokuwa na miaka thelathini, akamzaa Reu. 19Baada ya Pelegi kumzaa Reu, aliishi miaka 209, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

2011:20 Lk 3:35Reu alipokuwa na miaka thelathini na miwili, akamzaa Serugi. 21Baada ya Reu kumzaa Serugi, aliishi miaka 207, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

2211:22 Lk 3:34Serugi alipokuwa na miaka thelathini, akamzaa Nahori. 23Baada ya Serugi kumzaa Nahori, aliishi miaka 200, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

2411:24 Lk 3:34Nahori alipokuwa na miaka ishirini na tisa, akamzaa Tera. 25Baada ya Nahori kumzaa Tera, aliishi miaka 119, akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike.

2611:26 Lk 3:34; Yos 24:2; 2Fal 19:12; Isa 37:12; Eze 27:23Tera alipokuwa na miaka sabini, akamzaa Abramu, Nahori na Harani.

Wazao Wa Tera

2711:27 Mwa 2:4; 31:53; 12:4; 13:1-5, 8, 12; 14:12; 19:1; Lk 17:28; 2Pet 2:5-7Hawa ndio wazao wa Tera.

Tera aliwazaa Abramu, Nahori na Harani. Harani akamzaa Loti. 2811:28 Mwa 15:7; Neh 9:7; Ay 1:17; 16:11; Eze 23:23; Mdo 7:4Tera alipokuwa bado hai, Harani akafa huko Uru ya Wakaldayo, nchi alimozaliwa. 2911:29 Mwa 22:20-23; 24:10-24; 29:5; 12:5; 16:1; 17:15Abramu na Nahori walioa. Mke wa Abramu aliitwa Sarai, na mke wa Nahori aliitwa Milka; Milka na Iska walikuwa watoto wa Harani. 3011:30 Mwa 16:1; 18:11; 25:21; 29:31; 30:1, 22; Amu 13:2; 1Sam 1:5; Za 113:9Sarai alikuwa tasa, hakuwa na watoto.

3111:31 Mwa 38:11; 10:19; 12:4; 27:43; 28:5-10; 29:4; Law 18:15; 20:21; Rut 1:6, 22; 2:20; 4:15; 1Sam 4:19; 1Nya 2:4; Mik 7:6; Eze 22:11; 27:23; Mdo 7:4; 2Fal 19:12Tera akamchukua Abramu mwanawe, Loti mwana wa Harani mwanawe, na Sarai mkwewe, mke wa Abramu mwanawe, wakatoka kwa pamoja katika Uru ya Wakaldayo kwenda nchi ya Kanaani. Lakini walipofika Harani, wakaishi huko.

3211:32 Yos 24:2Tera alikufa huko Harani akiwa na miaka 205.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Начало 11:1-32

Вавилонская башня

1Во всём мире был один язык и одно наречие. 2Двигаясь к востоку11:2 Или: «с востока»., люди вышли на равнину в Вавилонии и поселились там.

3Они сказали друг другу:

– Давайте сделаем кирпичи и обожжём их получше.

Кирпичи у них были вместо камня, а смола была вместо известкового раствора. 4Потом они сказали:

– Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить своё имя и не рассеяться по всей земле.

5Вечный сошёл посмотреть на город и башню, которые строили люди, 6и сказал:

– Все люди – один народ и у них один язык; вот они и затеяли такое; теперь не будет для них ничего невозможного. 7Сойдём же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга.

8И Вечный рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. 9Вот почему он был назван Вавилоном («смешение»)11:9 На языке оригинала наблюдается игра слов: вавилонское баб-или («ворота бога») созвучно с еврейским глаголом «смешивать» (балал). – ведь Вечный смешал там язык всего мира. Оттуда Он рассеял их по всей земле.

Потомки от Сима до Ибрама

(1 Лет. 1:24-27)

10Вот родословие Сима.

Симу было сто лет, когда у него родился Арфаксад, через два года после потопа. 11После рождения Арфаксада Сим жил пятьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

12Когда Арфаксад прожил тридцать пять лет, у него родился Шелах. 13После рождения Шелаха Арфаксад жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

14Когда Шелах прожил тридцать лет, у него родился Евер. 15После рождения Евера Шелах жил четыреста три года, и у него были ещё сыновья и дочери.

16Когда Евер прожил тридцать четыре года, у него родился Фалек. 17После рождения Фалека Евер жил четыреста тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

18Когда Фалек прожил тридцать лет, у него родился Реу. 19После рождения Реу Фалек жил двести девять лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

20Когда Реу прожил тридцать два года, у него родился Серуг. 21После рождения Серуга Реу жил двести семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

22Когда Серуг прожил тридцать лет, у него родился Нахор. 23После рождения Нахора Серуг жил двести лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

24Когда Нахор прожил двадцать девять лет, у него родился Терах. 25После рождения Тераха Нахор жил сто девятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери.

26После того как Терах прожил семьдесят лет, у него родились Ибрам, Нахор и Аран.

Родословие Тераха и его переселение с Халдейской земли в Харран

27Вот родословие Тераха.

У Тераха родились Ибрам, Нахор и Аран. У Арана родился Лут. 28Когда его отец Терах был ещё жив, Аран умер в Уре Халдейском, в земле, где он родился. 29Ибрам и Нахор взяли себе жён. Жену Ибрама звали Сара, а жену Нахора – Милка, она была дочерью Арана, отца Милки и Иски. 30Сара была бесплодна, и у неё не было детей.

31Терах взял своего сына Ибрама, своего внука Лута, сына Арана, и свою невестку Сару, жену Ибрама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Но дойдя до Харрана, они поселились там. 32Терах жил двести пять лет и умер в Харране.