Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mika 1:1-16

11:1 Yer 26:18; 2Pet 1:21; 1Nya 3:12-13; Hos 1:1; Isa 1:1Neno la Bwana lilimjia Mika, Mmoreshethi, wakati wa utawala wa Yothamu, Ahazi na Hezekia, wafalme wa Yuda; ufunuo aliouona kuhusu Samaria na Yerusalemu.

21:2 Kum 4:26; 32:1; Yer 6:19; Mwa 31:50; Za 11:4; Isa 1:2Sikieni, enyi mataifa, enyi nyote,

sikilizeni, ee dunia na wote mliomo ndani yake,

ili Bwana Mwenyezi ashuhudie dhidi yenu,

Bwana kutoka Hekalu lake takatifu.

Hukumu Dhidi Ya Samaria Na Yerusalemu

31:3 Isa 18:4; 64:1; 26:21; Eze 3:12; Ebr 12:18, 19; Amo 4:13Tazama! Bwana anakuja kutoka mahali pake;

anashuka na kukanyaga

mahali palipoinuka juu pa dunia.

41:4 Za 46:2-6; Hes 16:31; Nah 1:5Milima inayeyuka chini yake

na mabonde yanagawanyika

kama nta mbele ya moto,

kama maji yatiririkayo kasi

kwenye mteremko.

51:5 Amo 8:14; Hos 5:5; Yer 2:18-19Yote haya ni kwa sababu ya kosa la Yakobo,

ni kwa sababu ya dhambi za nyumba ya Israeli.

Kosa la Yakobo ni lipi?

Je, sio Samaria?

Je, mahali pa juu pa Yuda pa kuabudia miungu ni nini?

Je, sio Yerusalemu?

61:6 Kum 20:6; Amo 5:11“Kwa hiyo nitaufanya Samaria kuwa lundo la kokoto,

mahali pa kuotesha mizabibu.

Nitayamwaga mawe yake katika bonde

na kuacha wazi misingi yake.

71:7 Eze 6:6; Kut 32:20; Kum 9:21; 23:17-18Sanamu zake zote

zitavunjwa vipande vipande;

zawadi zake zote za Hekalu

zitachomwa kwa moto;

nitaharibu vinyago vyake vyote.

Kwa kuwa alikusanya zawadi zake

kutokana na ujira wa kahaba,

nazo zitatumika tena

kulipa mishahara ya kahaba.”

Kulia Na Kuomboleza

81:8 Isa 15:3; 20:2Kwa ajili ya hili nitalia na kuomboleza;

nitatembea bila viatu na tena uchi.

Nitabweka kama mbweha

na kuomboleza kama bundi.

91:9 Yer 46:11; 10:19; 2Fal 18:13; Isa 3:26Kwa sababu jeraha lake halitibiki;

limekuja Yuda.

Limefika hasa kwenye lango la watu wangu,

hata Yerusalemu kwenyewe.

10Usiliseme hili huko Gathi;

usilie hata kidogo.

Huko Beth-le-Afra

gaagaa mavumbini.

111:11 Eze 23:29Piteni mkiwa uchi na wenye aibu,

ninyi mkaao Shafiri.

Wale waishio Saanani

hawatatoka nje.

Beth-Eseli iko katika maombolezo;

kinga yake imeondolewa kwako.

121:12 Yer 14:19; 40:2Wale waishio Marothi wanagaagaa kwa maumivu

wakingoja msaada,

kwa sababu maangamizi yamekuja

kutoka kwa Bwana,

hata katika lango la Yerusalemu.

131:13 Yos 10:3; Za 9:14Enyi mkaao Lakishi,

fungeni farasi kwenye magari ya vita.

Mlikuwa chanzo cha dhambi

kwa Binti Sayuni,

kwa kuwa makosa ya Israeli

yalikutwa kwako.

141:14 2Fal 16:8; Yos 15:44; Yer 15:18Kwa hiyo utaipa Moresheth-Gathi

zawadi za kuagana.

Mji wa Akzibu utaonyesha wazi udanganyifu

kwa wafalme wa Israeli.

151:15 Yos 15:44; 12:15Nitawaleteeni atakayewashinda

ninyi mnaoishi Maresha.

Yeye aliye utukufu wa Israeli

atakuja Adulamu.

161:16 Law 13:40; Ay 1:20; 2Fal 18:13; Amo 5:27; Kum 4:27Nyoeni nywele zenu katika kuomboleza

kwa ajili ya watoto wenu mnaowafurahia;

jifanyieni upara kama tai,

kwa kuwa watawaacha

na kwenda uhamishoni.

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 1:1-16

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงมีคาห์แห่งโมเรเชทในรัชกาลกษัตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ ต่อไปนี้คือนิมิตที่มีคาห์เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

2ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ยจงฟังเถิด

โลกและทุกคนที่อยู่ในโลกจงฟัง

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะเป็นพยานกล่าวโทษท่าน

องค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

คำพิพากษาสะมาเรียและเยรูซาเล็ม

3ดูเถิด! องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จจากที่ประทับ

พระองค์เสด็จลงมาและทรงดำเนินอยู่บนเบื้องสูงของโลก

4ภูเขาหลอมละลายใต้พระองค์

และหุบเขาต่างๆ แยกออก

เหมือนขี้ผึ้งถูกลนไฟ

และเหมือนน้ำถาโถมลงมาตามลาดเขา

5ทั้งหมดนี้เนื่องมาจากการล่วงละเมิดของยาโคบ

เนื่องด้วยบาปทั้งหลายของพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ยาโคบล่วงละเมิดอะไร?

ไม่ใช่สะมาเรียหรอกหรือ?

สถานบูชาบนที่สูงของยูดาห์นั้นคืออะไร?

ไม่ใช่เยรูซาเล็มหรอกหรือ?

6“ฉะนั้นเราจะทำให้สะมาเรียกลายเป็นซากปรักหักพัง

เป็นที่ทำสวนองุ่น

เราจะเทหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงในหุบเขา

และจะเผยฐานรากของเมืองนั้นออกมา

7รูปเคารพทั้งปวงของสะมาเรียจะถูกทุบแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

เครื่องถวายทั้งปวงในวิหารของเมืองนั้นจะถูกไฟเผา

เราจะทำลายเทวรูปทั้งหมดของเมืองนั้น

เนื่องจากสะมาเรียรวบรวมเครื่องถวายมาจากค่าจ้างของโสเภณี

มันจะถูกใช้เป็นค่าจ้างโสเภณีอีก”

คร่ำครวญไว้อาลัย

8ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะร้องไห้คร่ำครวญ

จะเดินไปมาโดยเปลือยกายและเท้าเปล่า

ข้าพเจ้าจะร้องโหยหวนเหมือนหมาใน

และครวญครางเหมือนนกเค้าแมว

9เพราะบาดแผลของสะมาเรียเยียวยาไม่ได้

และลามมาถึงยูดาห์แล้ว

มาถึงประตูเมืองของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้า

มาถึงเยรูซาเล็มเลยทีเดียว

10อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัท1:10 คำว่ากัทมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าบอก

อย่าร้องไห้เลย1:10 ฉบับ LXX. อาจแปลว่าอย่าร้องไห้ในอัคโคคำว่าอัคโคมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าร้องไห้

อย่าบอกในเบธโอฟราห์1:10 แปลว่า บ้านฝุ่น

จงเกลือกตัวในฝุ่น

11ท่านผู้อาศัยในชาฟีร์1:11 แปลว่า น่าพอใจเอ๋ย

จงผ่านไปอย่างตัวเปล่าเล่าเปลือยและอับอายขายหน้า

บรรดาผู้อาศัยในศาอานัน1:11 คำว่าศาอานันเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าออกมา

จะไม่ออกมา

เบธเอเซลกำลังทุกข์โศก

การปกป้องคุ้มครองถูกยกไปจากท่านแล้ว

12บรรดาผู้อาศัยในมาโรท1:12 คำว่ามาโรทเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าขมขื่นดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด

รอคอยการบรรเทาทุกข์

เพราะภัยพิบัติจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

มาถึงประตูเยรูซาเล็มแล้ว

13ท่านผู้อาศัยในลาคีช1:13 คำว่าลาคีชเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าฝูงม้า

จงเทียมฝูงม้าเข้ากับรถม้าศึก

ท่านเป็นคนแรกที่นำธิดาแห่งศิโยน1:13 คือ ชาวเยรูซาเล็ม

ให้ทำบาป

เพราะได้พบการล่วงละเมิดของอิสราเอล

ในท่าน

14ฉะนั้นท่านจะให้ของขวัญอำลา

แก่โมเรเชทกัท

เมืองอัคซิบ1:14 แปลว่า ล่อลวงจะถูกจับได้ว่าหลอกลวง

บรรดากษัตริย์อิสราเอล

15เราจะนำผู้พิชิตมาเหนือเจ้า

ผู้ซึ่งอาศัยในมาเรชาห์1:15 คำว่ามาเรชาห์มีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าผู้พิชิต

บรรดาผู้นำผู้ทรงเกียรติของอิสราเอล

จะหนีไปหลบที่อดุลลัม1:15 ภาษาฮีบรูว่า ผู้เป็นสง่าราศีของอิสราเอล / จะมายังอดุลลัม

16จงโกนผมไว้ทุกข์

ให้ลูกๆ ที่เจ้าชื่นใจ

จงโกนหัวให้ล้านเหมือนนกแร้ง

เพราะลูกๆ ของเจ้าจะถูกพรากไปเป็นเชลย